Witam, 
Chcę dodać funkcję do swoich baz, że jeżeli jest napisane godzina 13:30 a w 
komórce mam wpisane 13:00 to żeby tak komórka zmieniała kolor tła powiedzmy 
na czerwony.

Na chwilę obecną zrobiłem funkcje =now() która mi wyswietla aktualna 
godzine, ale nie wiem jak zrobic w formatowaniu warunkowym by zmieniało 
kolor tła. Robiłem poprzez mniejsze niż, ale inny jest format godziny a 
inny format który wpisuje użytkownik.

Proszę ładnie o pomoc.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Android Developers" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to android-developers+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to android-developers@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/android-developers.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/android-developers/9b542b6a-07e3-4b21-904e-d4b371105ac8%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to