Trong .bashrc loại bỏ "ibus-daemon start" thay bằng "ibus-daemon -drx" reboot 
thì mở FF dược. Nhưng mở thêm libreoffce thì thất bại.
Thử chuyển từ Vietnamese sang English hay thoát Ibus rồi mở Office cũng đều 
không được.
Trước khi up lên 4.2.2-1 thì không bị như vậy.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/e2fe416c-e4a7-418d-81e5-397e198d46ef%40googlegroups.com.

Trả lời cho