Mình có cái PC xài main Asrock, đã cấu hình trong BIOS cho phép máy khởi động 
khi nhận tín hiệu WOL (magic packets!). Mình cũng bật máy lênh và đặt biến g 
cho card mạng

        ethtool -s eth2 wol g

Mình còn xài tcpdump để chắc rằng tín hiệu `wol` trong mạng tới được máy này
        tcpdump -i eth2 -x port 40000

thấy mọi việc trôi chảy. Nhưng hỡi ôi, sau khi tắt máy thì không thể nào WOL 
máy đó được.!!!

Các bạn nào biết cách trị ca này không? (Trước đây mình có làm tương tự và 
thành công cho cái mainboard cũ máy. Còn board này mới thay.)

--
I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151114220336.2eb8fce5%40icy.bar.

Trả lời cho