On Fri, 13 Nov 2015 22:26:52 +0700
Phan Tấn Phú <phantan...@gmail.com> wrote:

> Lên đời đi, mua cái mini ITX server chạy cho nó mạnh, loại không
> quạt, low power consumpsion, khoảng 70$.

Thấy trên PVũ có bán mấy cái board bé bé xinh xinh này. Nhưng mà công suất tiêu 
thụ của mấy con này cũng cỡ 100W chứ chẳng ít đâu (tùy vào cpu nữa :D) 

Mình đang có một cái laptop cùi để xài, nhưng khổ nỗi lại chả có WOL nên nếu 
cúp điện thì phải gọi điện về nhà nhờ người bật lên =)) Có con RaspberryPi thì 
nó yếu quá chắc chỉ để mồi thôi. 

--
I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151117063054.009004c1%40icy.bar.

Trả lời cho