Biết nó là cho "penetration testers and security researchers" chứ, nhưng
vẫn cứ tò mò. Ai dè đúng thiệt toàn là đồ nghề, boot vô rồi giống như vào
động của Phong Thanh Dương phái Hoa Sơn, bí kíp đầy vách mà múa không được.

2016-01-25 13:38 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:

>
> Cái đó có mấy cái công cụ build sẵn cho ... hacker thôi bác ơi, khó xài
> lắm. Bác thử chi cho mất công ạ.
>
> On Sun, 24 Jan 2016 21:42:26 -0800 (PST)
> maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
> > Lâu không mò vào, hôm nay loanh quanh thì đụng thớt Kỳ Anh về
> > Blackarch. Down 2 isofiles trong đó luôn. Vọc một hồi thì hóa ra có
> > thể dd cái Live vào USB, với lệnh sau (chắc cú):
> > sudo dd bs=4M if=blackarchlinux-live-2016.01.10-x86_64.iso
> > of=/dev/sdb status=progress && sync
> >
> > Boot nó. Đẹp hoảng hồn.
> > Nhưng không biết xài!
> >
>
>
>
> --
> I am ... 6 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/LVev18d0UzA/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160125133844.7c4be038%40icy.bar
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdNWdyE5PQsPtG2Z5TZzaKnxhtnWzWyKvNtEUKbiO%2B1wfA%40mail.gmail.com.

Trả lời cho