Xem http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2016/04/30/telegram/index.html

On Fri, 2 Oct 2015 09:48:47 +0700
"Anh K. Huynh" <xky...@gmail.com> wrote:

> Xin chào,
> 
> Đây là thông báo chính thức về kênh Telegram của nhóm ArchLinuxVn;
> kênh dùng để liên lạc với thành viên khác. Rất tiện lợi, vui nhộn và
> có hạt dẻ ;)
> 
> Vài nét về Telegram:
> 
>   * Giống như IRC, Yahoo, Viber, hoặc Skype; một ứng dụng gửi tin
> nhắn qua mạng;
> 
>   * Dễ đăng ký, dễ xài (mobile, web, desktop); không cần nhớ password
> vì cách xác nhận tài khoản qua thông báo đến thiết bị di động hoặc
> qua SMS;
> 
>   * Đăng ký theo số điện thoại nên mỗi người chỉ có một account (số
> điện thoại không để lộ ra trừ khi hai người chia sẻ contact với nhau);
> 
>   * Thông báo (notification) rất tiện lợi, đồng bộ giữa các thiết bị
> với nhau (không giống như Skype xem ở máy này rồi qua máy khác phải
> xem lại từ đầu);
> 
>   * Ứng dụng gọn nhẹ, client mã nguồn mở (trừ phần server);
> 
> Sau khi các bạn đăng ký (qua web hoặc trên di động), hãy liên hệ một
> trong các thành viên dưới dây để được thêm vào kênh riêng của nhóm:
> 
>    @z1yz1y @Fuujin @xluffy @r3d10tu5 @Harmattan
> 
> Cảm ơn các bạn. Chúc một ngày vui vẻ!
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160531164449.3536a63e%40icy.bar.

Trả lời cho