Có kênh để theo dõi các công việc Sysadmin, DevOps, DBA,... Mời các bạn theo 
dõi ở đây

   https://telegram.me/devopsjobs

Cảm ơn các bạn.

--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160822095714.619c1298%40icy.bar.

Trả lời cho