On Sunday, September 4, 2016 at 6:51:36 AM UTC+7, icy wrote:
>
>
> Bác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần nữa 
> mình mới ra Đà Nẵng fix được. 
>
> Cảm ơn các hacker. 
>
> -- 
> I am 6 dog years old. 
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/32367515-18b2-43d4-8153-10d4c1cb4f9c%40googlegroups.com.

Trả lời cho