On Fri, 7 Oct 2016 20:16:57 -0700 (PDT)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> @KyAnh: ssh nguy hiểm à? Vậy sh có lạnh cẳng không? Trong Guide for
> Newbie nói useradd ... -s /bin/bash, có bài chỗ khác thì bày cài zsh,
> vậy sao đây? Groups này sao lên gõ tv bỏ dấu bị nhảy lung tung cà?
> (hiểm, cẳng, chỗ, nếu sau chỗ mà gõ ngoặc đơn thì dấu ngoặc chồng lên
> dấu ngã ky thiệt).

haha đùa đấy bác ơi, ổ cứng hỏng tí thôi chỉnh lại là được ngon lành rồi.

Bác cài fish vào đi, đừng cài `zsh` chi phức tạp. 

$ pacman -S fish
$ fish

Phần hoàn thành lệnh (ví dụ bác gõ lệnh "ls" rồi gõ thêm phím "TAB") rất là đẹp 
đó.

--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20161008120002.045d43ee%40icy.bar.

Trả lời cho