hình như ghi lộn năm, 2018 chứ nhỉ ?

On Tuesday, January 17, 2017 at 12:43:07 PM UTC+7, huynhok.uit wrote:
>
> Dear all,
> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm 
> tư trò chuyện sau 1 năm dài.
>
> Thời gian: 19h, 18/1/2017
> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (
> https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)
>
> Best regards,
> Severus
>
> Vào 10:45 17 tháng 1, 2017, Ngô Huy <huynhok....@vnoss.org> đã viết:
>
>> Dear all,
>> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, 
>> tâm tư trò chuyện sau 1 năm dài.
>>
>> Thời gian: 7h
>> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (
>> https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao
>> )
>>
>> Best regards,
>> Severus
>>
>>
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/f21ced77-5a60-47d6-bbbe-a071fe81f4d0%40googlegroups.com.

Trả lời cho