Mehmet Nuri Kaynar

“Nasıl bir eğitim sistemi ya da evlatlarımızı hangi eğitim
sistemine/değerlerine göre yetiştireceğiz?” diye sorsam çoğu zaman 21.
yüzyıl değerlerine sahip bir nesil yetiştirmeliyiz cevabı gelmektedir.
Evet, 21. yüzyıl değerlerine göre ama bu değerler nelerdir? Ne kadar biz,
ne kadar bizden? 21 yüzyıl evrensel değerlerini savunanlar acaba bu
değerlerinin ne demek olduğunu bilerek mi söylüyor/savunuyorlar merak
ediyorum.“Milli Eğitim sistemi dediğimiz sistemin teorisyenleri ve uygulayıcıları,
nasıl bir eğitim sistemi?” sorusuna, Avrupa ve/veya ABD’de uygulanan
model/sistemleri önererek cevap veriyorlarsa bu kişiler acaba Batılılar’ın
21. yüzyıl değerlerinde yetişmesini istedikleri nesillerin, batılıların
milli ve dini değerleri ile yetişeceklerini göremiyorlar mı? Yoksa batılı
yaşam biçiminin milli ve dini temellerden bağımsız oluştuğunu mu
düşünüyorlar?  Hayır, canım bu kadar da cahil olamazlar değil mi? Bir
ülkenin aydını böyle çelişkili bir önermeyle düşünce ufku çiziyorsa, o
toplumun tefekkür dünyasının derinliğini varın siz düşünün.Rahmetli Cemil MERİÇ: "Emperyalistler tuzağa düşürmek istedikleri ülkeleri
kültürleriyle fethetmezler, kültürsüzleştirerek, kültürsüzlüklerine
inandırarak yok ederler..." derken bu bakış açısını tarif ediyormuş adeta.
Burada amacımız birilerini eleştirmek değil, içeriden duruşumuza yönelik
bir özeleştiridir. Yapmak istediğimiz bir bakış açısındaki izleri derin,
fakat bariz sırıtan çelişkiyi anlamaya çalışmaktır. Bir aydın zümresi
düşünün ki toplumları toplum ve "millet" yapan temel değerlerden olan "DİN
VE TARİH" ten yoksun bir eğitim istiyor olsunlar. Aman Allah’ım! Bu ne
yaman çelişkidir. Doğrusu "Tek bir yazıyla bütün dünyayı
değiştirebilecekmiş gibi yazıyorum." diyecek kadar kendisinin derinlikli
bir birikime sahip olduğunu ima eden aydınlarımızın bu çelişkileri bizi
üzmektedir.Tek kutuplu dünya tasavvurunun hızla yayılmakta olduğunu ve kılcal
damarlarımıza kadar nüfuz ettiğini görüyoruz. Sayıları azımsanmayacak
derecede çok okur- yazarlar şu noktaya getirildi: "İnsanlar binlerce yıl
birbirlerinden uzak ve habersiz yaşamış olmasından dolayı birbirinden
farklı kültürler geliştirdi, yaşama ve düşünme biçimleri keşfettiler. Şimdi
dünya büyük bir köye dönüştü. Eskiden bir köydeki insanlar nasıl aynı
kültürü yaşarlardı ise şimdi de komünikasyonun gelişmesi sonucu dünya tek
bir köy haline geldi. Böylece insanlarda tek bir kültüre (Ki bu kültür
Amerikan kültürüdür.) sahip olmaya doğru hızla ilerlemektedir. En fazla 300
yıl sonra bütün dünya tek bir ülke olacak, bu ülkenin tek bir dili ve tek
bir para birimi olacaktır. Ki buna ‘Citizen of Planet Earth’ Bütün insanlık
tek bir kültüre doğru gidiyor."Bu bakış açısını tüm dünya kültürleri için yaymaya ve etki altına almaya
çalışıyorlar. Biz bu yazıda, bu bakış açısındaki çelişkiyi kendi aydınımız
açısından değerlendirmeye çalışıyoruz.Bizim yerli aydınımıza verilmek istenen mesaj; (insanlık tarihi kadar eski
bir köke ve birikime sahip bir toplumun aydınlarını psikolojik savaş
taktiği ile) Cemil Meriç'in özlü ifadesindeki gibi sizin sahip olduklarınız
aslında bir hiç idi. Onun için bizim tüm kültürleri kaynaştırdığımız
kültürümüze direnmeyin. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız.
Direncinizi fikirlerimizi çarpıştırarak yenemez isek (ki yenemeyeceklerini
anladılar.) Öyleyse bunu nasıl yapacaklar? Bizleri kültürsüzleştirerek,
mankurtlaştırarak (Geçmişimizi, birikimimizi unutturarak) yapacaklar. Buda
ancak sahip olunan tüm yerli değerlerin yavaş yavaş reddedilmesi, eğitimden
uzaklaştırılması ile mümkün olacaktır. (Haftaya Devam Edeceğiz İnşallah)-- 

Salih ARIKAN

 skaype: saliharikan2

 facebook:  *https://www.facebook.com/saliharikan4
<https://register.facebook.com/saliharikan4>*

GSM. 0506 514 96 93

www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap