*2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas*

*Vyks Ateitininkų namuose sekm. rugs. 25 d. Lemonte. *

* Internetinis dalyvavimas organizuojamas: ** Bostone (kontaktas: Simona MInns simona.mi...@gmail.com
<simona.mi...@gmail.com>) Filadelfijoje (kontaktas Vytas Maciūnas
v...@aol.com <v...@aol.com>) Los Angeles (kontaktas in...@ca.rr.com
<in...@ca.rr.com>) Niujorke (kontaktas Rany Chacar rany.cha...@gmail.com
<rany.cha...@gmail.com>)*

* 2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimo darbotvarkė
(Chicagos laiku)*


*2 pm (CST) - Susirinkimą pradedame nuoširdžia malda Sveikinimas- Dr.Tomas
Girnius,*


* 2:10- Pristatymas kandidatų į Taryba 2016-2019 kadencijai:Dr. Tomas
Girnius (Bostonas), Dr.Roma Kuprienė (Čikaga), Vida Kuprytė (Čikaga) Dr.
Algirdas Lukoševičius (Niujorkas), Eligijus Sužiedelis (Bostonas)*

* 2:20 - Balsavimas*


* 2:45- Veiklos pranešimai: -ŠAAV - Dr. Remigijus Satkauskas-ŠAAT- Dr.
Tomas Girnius-Sąjungos ir vietovės-Finansinė ataskaita: Eligijus
Sužiedelis, Iždininkas - Diskusiniai klausimai*

* 4:00-Baigiame susirinkimą su įkvepiančiu Ateitininkų himnu*


*Informacija: *Milda Palubinskas <milda.palubins...@gmail.com>
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti