REKOLEKCIJOS MOTERIMS
Ateitininkų namuose, Lemont, IL
šeštadienį, lapkričio 19 d.
9 v.r. - 3 val.p.p.

Rekolekcijas ves Kauno Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos profesorė
s. Daiva Kuzmickaitė

Rekolekcijų tema: "Motinos Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė"

Prašome registruotis iš anksto:
Laima Garbonkienė: l...@juno.com ar tel. 630-204-2601
arba
Lidija Ringienė: l.rin...@comcast.net ar tel. 630-267-9010

Kaina $15 asmeniui
(įskaičiuota kava ir lengvi pietūs)

Visos moterys kviečiamos dalyvauti

Rekolekcijas rengia ateitininkių korporacija "Giedra"
Korp!Giedra šįmet švenčia 90 m. veiklos sukaktį

Ateitininkų namų adresas:
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti