http://www.editie.ro/new/mod.php?mod=stiri&sectiune=online&idcat=12&idstire=98255&title=O-mandrete-de-casa-demolata-fraudulos

Scandalos | Bijuterie arhitectonicã distrusã pentru o afacere imobiliarã 
O mândreþe de casã demolatã fraudulos 
O adevãratã bijuterie arhitectonicã, situatã pe strada Mitropolit Firmilian, la 
nr. 12, din Craiova, casa Carada, construitã în anul 1905, a fost pusã la 
pãmânt cu buldozerele. 

Cristian TOMA, 5 august 2010, 22:52 
O adevãratã bijuterie arhitectonicã, situatã pe strada Mitropolit Firmilian, la 
nr. 12, din Craiova, casa Carada, construitã în anul 1905, a fost pusã la 
pãmânt cu buldozerele. Deºi totul a fost fãcut sã parã legal, în ciuda 
opoziþiei la demolare a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, care a 
precizat în scris faptul cã imobilul se aflã în centrul istoric al Craiovei, 
zonã protejatã de lege, magistraþii Curþii de Apel Craiova le-au aprobat 
cererea în mod fraudulos proprietarilor, bazându-se pe expertiza unui inginer 
constructor, nicidecum unul avizat de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor.

Proprietarii au cerut demolarea în 2008

Proprietarii, ªtefania ºi Mihai Crãiþoiu, au cerut pentru prima datã demolarea 
în anul 2008. "Noi ne-am opus atunci, pentru cã imobilul fãcea parte din 
centrul istoric al Craiovei ºi era situat în zona protejatã", a precizat Marcel 
Berendei, secretarul general al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI).


În rãspunsul CZMI cãtre proprietarii imobilului se precizeazã clar cã "aºa cum 
reiese din scrisoarea nr. 5873/2009 a Direcþiei Generale a Patrimoniului 
Cultural Naþional - Direcþia Monumente Istorice ºi Arheologie din cadrul 
MINISTERULUI CULTURII, CULTELOR ªI PATRIMONIULUI NAÞIONAL, construcþia situatã 
la adresa strada Mitropolit Firmilian, nr. 12, din Craiova, este semnificativã 
pentru ZONA PROTEJATÃ CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, clasat monument 
istoric, atât urbanistic, cât ºi prin valoarea sa arhitecturalã ºi, în 
consecinþã, este obligatorie menþinerea, conservarea ºi restaurarea celor trei 
faþade ale corpului principal, respectiv faþada de est cãtre strada Mitropolit 
Firmilian, faþada de sud cãtre curte ºi faþada de nord cãtre imobilul de la nr. 
10, acceptã doar intervenþii la interior ºi extindere cãtre fundul parcelei, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de Urbanism al zonei, avizat de 
Ministerul Culturii ºi Cultelor cu avizul nr. 143-U/24.05.2002.

Instanþa s-a ghidat dupã expertiza unui constructor

Refuzaþi de CZMI, care s-a opus în totalitate demolãrii, proprietarii au apelat 
la instanþã, chemând la barã atât CZMI, cât ºi Primãria Craiova, ultima în 
vederea eliberãrii autorizaþiei de demolare. Surse confidenþiale au declarat 
pentru "Ediþie Specialã" cã graba proprietarilor a fost accentuatã de o ofertã 
foarte mare a unui potenþial cumpãrãtor, care dorea însã numai terenul, fãrã 
imobil. La Judecãtorie ºi Tribunal, CZMI a câºtigat procesele, însã a urmat 
Curtea de Apel Craiova, acolo unde magistraþii, prin decizia nr. 1275 din 26 
mai 2010 au dat câºtig de cauzã proprietarilor, obligând CZMI sã îºi schimbe 
avizul nefavorabil în aviz favorabil, iar Primãria Craiova a fost obligatã sã 
elibereze autorizaþia de demolare.


"Când instanþa a cerut un expert, noi am numit doi: domnul arhitect Pavel 
Popescu, singurul inspector atestat de Ministerul Culturii ºi Cultelor (MCC), 
la nivelul judeþului Dolj, ºi pe domnul arhitect Iulian Cãmui, ºi dânsul 
atestat tot de cãtre MCC. Nici unul dintre cei doi nu a fost luat în calcul de 
instanþã, expertul care a fost ales fiind un inginer constructor din cadrul 
Ministerului Lucrãrilor Publice, care nu avea nicio atestare de la MCC"

Marcel Berendei. 


"Ediþie Specialã" va continua povestea demolãrii casei de pe str. Mitropolit 
Firmilian, nr. 12, iar în numerele urmãtoare veþi putea citi modul tendenþios 
ºi legãturile ascunse care au dus la schimbarea deciziei la Curtea de Apel 
Craiova.

Poliþia Monumentelor, doar formalã

Amestecul Poliþiei de Patrimoniu în demolarea casei de pe Mitropolit Firmilian 
s-a rezumat la o simplã formalitate. Chiar dacã fosta clãdire nu figura în 
Lista Monumentelor Istorice, reprezentantul Poliþiei de Patrimoniu a þinut sã 
scoatã în evidenþã frumuseþea construcþiei. "Casa demolatã nu este una de 
patrimoniu, chiar eu verificând acest lucru sãptãmâna trecutã. În 2008, legea 
era alta, ºi introducea sub incidenþa ei ºi zonele de protecþia din jurul 
monumentelor. Acum legea s-a schimbat. Problema ar fi de ce nu a fost trecutã 
în LMI ºi aceastã casã. Este la fel de frumoasã ºi de veche ca celelalte. Hibe 
ale legilor probabil", a declarat Nicolae Vâlvoi, Poliþia de Patrimoniu.

  

Raspunde prin e-mail lui