Hi,

Trong tương lai, sẽ có cơ chế đồng bộ 1-1 giữa Github với nhóm
thư này. Do đó, nhóm thư này sẽ *nặng*, và các bạn nào đã có tài
khoản và đặt chế độ theo dõi trên Github (dự án :gs) thì không
cần tham gia nhóm thư bugs@lists.theslinux.org .

Trong khi đó, nhóm thư hack...@lists.theslinux.org sẽ dành cho
các trao đổi chung, mọi chuyện nhiều khi không cần hoặc không
thể đặt trên github, và dành cho cả các bạn không dùng github.
Sẽ lý tưởng nếu mỗi chủ đề đều có thể đi kèm một "ticket number"
để tiện theo dõi, nhưng điều này có thể không thực tế, do việc
sử dụng ticket system đi kèm các ràng buộc nhất định, ví dụ,
cách phân loại, đánh nhãn.

Tạm thời workflow như sau đây:

* Nêu ra vấn đề ở hack...@lists.theslinux.org
* Nếu sẵn sàng thì sẽ thể hiện thành ticket ở Github và thực hiện.
* Các bình luận và theo dõi tiếp ở github hoặc bugs.

--
I am ... 5.5 dog years old.--
To ubsubscribe from the list bugs@lists.theslinux.org,
please send an email to ecar...@lists.theslinux.org with subject
  ubsubscribe bugs

To get basic commands to use Ecartis system, use subject 'help'.

Reply via email to