Author: projects_role
Date: Tue Mar 6 20:10:04 2018
New Revision: 1826035

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1826035&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1826035&r1=1826034&r2=1826035&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Tue Mar 6 20:10:04 
2018
@@ -248,6 +248,10 @@
  "Eran Chinthaka",
  0
  ],
+ "dimuthuupe": [
+  "Wannipurage Dimuthu Upeksha",
+  1520366401
+ ],
  "eroma": [
  "Eroma Abeysinghe",
  1481544001

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1826035&r1=1826034&r2=1826035&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Tue Mar 6 
20:10:04 2018
@@ -404,6 +404,10 @@
  "Danushka Menikkumbura",
  1398248789
  ],
+ "dimuthuupe": [
+  "Wannipurage Dimuthu Upeksha",
+  1520366401
+ ],
  "dmreagan": [
  "David Michael Reagan",
  1403400336
@@ -18548,6 +18552,10 @@
  "Liujie Qin",
  1520049602
  ],
+ "liujun": [
+  "Jun Liu",
+  1520366401
+ ],
  "liuming": [
  "Ming Liu",
  1471867201
@@ -19116,6 +19124,10 @@
  "Xiangrui Meng",
  0
  ],
+ "mercyblitz": [
+  "Mercy Ma",
+  1520366401
+ ],
  "metacosm": [
  "Chris Laprun",
  1447876802
@@ -23336,6 +23348,10 @@
  "Hong Wu",
  1478203202
  ],
+ "xvrl": [
+  "Xavier Léauté",
+  1520366401
+ ],
  "xyao": [
  "Xiaoyu Yao",
  1486699201


Reply via email to