http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprRequest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprRequest.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprRequest.java
index 5a371c4..62b0768 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprRequest.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprRequest.java
@@ -619,13 +619,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // FILE_IDS
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list664 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list664.size);
-        long _elem665;
-        for (int _i666 = 0; _i666 < _list664.size; ++_i666)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list704 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list704.size);
+        long _elem705;
+        for (int _i706 = 0; _i706 < _list704.size; ++_i706)
         {
-         _elem665 = iprot.readI64();
-         struct.fileIds.add(_elem665);
+         _elem705 = iprot.readI64();
+         struct.fileIds.add(_elem705);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -675,9 +675,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(FILE_IDS_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
struct.fileIds.size()));
-     for (long _iter667 : struct.fileIds)
+     for (long _iter707 : struct.fileIds)
      {
-      oprot.writeI64(_iter667);
+      oprot.writeI64(_iter707);
      }
      oprot.writeListEnd();
     }
@@ -719,9 +719,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.fileIds.size());
-    for (long _iter668 : struct.fileIds)
+    for (long _iter708 : struct.fileIds)
     {
-     oprot.writeI64(_iter668);
+     oprot.writeI64(_iter708);
     }
    }
    oprot.writeBinary(struct.expr);
@@ -745,13 +745,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetFileMetadataByExprRequest struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TList _list669 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
-    struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list669.size);
-    long _elem670;
-    for (int _i671 = 0; _i671 < _list669.size; ++_i671)
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list709 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
+    struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list709.size);
+    long _elem710;
+    for (int _i711 = 0; _i711 < _list709.size; ++_i711)
     {
-     _elem670 = iprot.readI64();
-     struct.fileIds.add(_elem670);
+     _elem710 = iprot.readI64();
+     struct.fileIds.add(_elem710);
     }
    }
    struct.setFileIdsIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprResult.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprResult.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprResult.java
index 6eb6eee..881803f 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprResult.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataByExprResult.java
@@ -444,16 +444,16 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // METADATA
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.MAP) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TMap _map654 = iprot.readMapBegin();
-        struct.metadata = new 
HashMap<Long,MetadataPpdResult>(2*_map654.size);
-        long _key655;
-        MetadataPpdResult _val656;
-        for (int _i657 = 0; _i657 < _map654.size; ++_i657)
+        org.apache.thrift.protocol.TMap _map694 = iprot.readMapBegin();
+        struct.metadata = new 
HashMap<Long,MetadataPpdResult>(2*_map694.size);
+        long _key695;
+        MetadataPpdResult _val696;
+        for (int _i697 = 0; _i697 < _map694.size; ++_i697)
         {
-         _key655 = iprot.readI64();
-         _val656 = new MetadataPpdResult();
-         _val656.read(iprot);
-         struct.metadata.put(_key655, _val656);
+         _key695 = iprot.readI64();
+         _val696 = new MetadataPpdResult();
+         _val696.read(iprot);
+         struct.metadata.put(_key695, _val696);
         }
         iprot.readMapEnd();
        }
@@ -487,10 +487,10 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(METADATA_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeMapBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TMap(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, struct.metadata.size()));
-     for (Map.Entry<Long, MetadataPpdResult> _iter658 : 
struct.metadata.entrySet())
+     for (Map.Entry<Long, MetadataPpdResult> _iter698 : 
struct.metadata.entrySet())
      {
-      oprot.writeI64(_iter658.getKey());
-      _iter658.getValue().write(oprot);
+      oprot.writeI64(_iter698.getKey());
+      _iter698.getValue().write(oprot);
      }
      oprot.writeMapEnd();
     }
@@ -518,10 +518,10 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.metadata.size());
-    for (Map.Entry<Long, MetadataPpdResult> _iter659 : 
struct.metadata.entrySet())
+    for (Map.Entry<Long, MetadataPpdResult> _iter699 : 
struct.metadata.entrySet())
     {
-     oprot.writeI64(_iter659.getKey());
-     _iter659.getValue().write(oprot);
+     oprot.writeI64(_iter699.getKey());
+     _iter699.getValue().write(oprot);
     }
    }
    oprot.writeBool(struct.isSupported);
@@ -531,16 +531,16 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetFileMetadataByExprResult struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TMap _map660 = new 
org.apache.thrift.protocol.TMap(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, iprot.readI32());
-    struct.metadata = new HashMap<Long,MetadataPpdResult>(2*_map660.size);
-    long _key661;
-    MetadataPpdResult _val662;
-    for (int _i663 = 0; _i663 < _map660.size; ++_i663)
+    org.apache.thrift.protocol.TMap _map700 = new 
org.apache.thrift.protocol.TMap(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, iprot.readI32());
+    struct.metadata = new HashMap<Long,MetadataPpdResult>(2*_map700.size);
+    long _key701;
+    MetadataPpdResult _val702;
+    for (int _i703 = 0; _i703 < _map700.size; ++_i703)
     {
-     _key661 = iprot.readI64();
-     _val662 = new MetadataPpdResult();
-     _val662.read(iprot);
-     struct.metadata.put(_key661, _val662);
+     _key701 = iprot.readI64();
+     _val702 = new MetadataPpdResult();
+     _val702.read(iprot);
+     struct.metadata.put(_key701, _val702);
     }
    }
    struct.setMetadataIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataRequest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataRequest.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataRequest.java
index 0404358..a051fb0 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataRequest.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataRequest.java
@@ -351,13 +351,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // FILE_IDS
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list682 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list682.size);
-        long _elem683;
-        for (int _i684 = 0; _i684 < _list682.size; ++_i684)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list722 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list722.size);
+        long _elem723;
+        for (int _i724 = 0; _i724 < _list722.size; ++_i724)
         {
-         _elem683 = iprot.readI64();
-         struct.fileIds.add(_elem683);
+         _elem723 = iprot.readI64();
+         struct.fileIds.add(_elem723);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -383,9 +383,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(FILE_IDS_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
struct.fileIds.size()));
-     for (long _iter685 : struct.fileIds)
+     for (long _iter725 : struct.fileIds)
      {
-      oprot.writeI64(_iter685);
+      oprot.writeI64(_iter725);
      }
      oprot.writeListEnd();
     }
@@ -410,9 +410,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.fileIds.size());
-    for (long _iter686 : struct.fileIds)
+    for (long _iter726 : struct.fileIds)
     {
-     oprot.writeI64(_iter686);
+     oprot.writeI64(_iter726);
     }
    }
   }
@@ -421,13 +421,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetFileMetadataRequest struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TList _list687 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
-    struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list687.size);
-    long _elem688;
-    for (int _i689 = 0; _i689 < _list687.size; ++_i689)
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list727 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
+    struct.fileIds = new ArrayList<Long>(_list727.size);
+    long _elem728;
+    for (int _i729 = 0; _i729 < _list727.size; ++_i729)
     {
-     _elem688 = iprot.readI64();
-     struct.fileIds.add(_elem688);
+     _elem728 = iprot.readI64();
+     struct.fileIds.add(_elem728);
     }
    }
    struct.setFileIdsIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataResult.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataResult.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataResult.java
index 3858890..74ca66a 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataResult.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetFileMetadataResult.java
@@ -433,15 +433,15 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // METADATA
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.MAP) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TMap _map672 = iprot.readMapBegin();
-        struct.metadata = new HashMap<Long,ByteBuffer>(2*_map672.size);
-        long _key673;
-        ByteBuffer _val674;
-        for (int _i675 = 0; _i675 < _map672.size; ++_i675)
+        org.apache.thrift.protocol.TMap _map712 = iprot.readMapBegin();
+        struct.metadata = new HashMap<Long,ByteBuffer>(2*_map712.size);
+        long _key713;
+        ByteBuffer _val714;
+        for (int _i715 = 0; _i715 < _map712.size; ++_i715)
         {
-         _key673 = iprot.readI64();
-         _val674 = iprot.readBinary();
-         struct.metadata.put(_key673, _val674);
+         _key713 = iprot.readI64();
+         _val714 = iprot.readBinary();
+         struct.metadata.put(_key713, _val714);
         }
         iprot.readMapEnd();
        }
@@ -475,10 +475,10 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(METADATA_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeMapBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TMap(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, struct.metadata.size()));
-     for (Map.Entry<Long, ByteBuffer> _iter676 : 
struct.metadata.entrySet())
+     for (Map.Entry<Long, ByteBuffer> _iter716 : 
struct.metadata.entrySet())
      {
-      oprot.writeI64(_iter676.getKey());
-      oprot.writeBinary(_iter676.getValue());
+      oprot.writeI64(_iter716.getKey());
+      oprot.writeBinary(_iter716.getValue());
      }
      oprot.writeMapEnd();
     }
@@ -506,10 +506,10 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.metadata.size());
-    for (Map.Entry<Long, ByteBuffer> _iter677 : struct.metadata.entrySet())
+    for (Map.Entry<Long, ByteBuffer> _iter717 : struct.metadata.entrySet())
     {
-     oprot.writeI64(_iter677.getKey());
-     oprot.writeBinary(_iter677.getValue());
+     oprot.writeI64(_iter717.getKey());
+     oprot.writeBinary(_iter717.getValue());
     }
    }
    oprot.writeBool(struct.isSupported);
@@ -519,15 +519,15 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetFileMetadataResult struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TMap _map678 = new 
org.apache.thrift.protocol.TMap(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, iprot.readI32());
-    struct.metadata = new HashMap<Long,ByteBuffer>(2*_map678.size);
-    long _key679;
-    ByteBuffer _val680;
-    for (int _i681 = 0; _i681 < _map678.size; ++_i681)
+    org.apache.thrift.protocol.TMap _map718 = new 
org.apache.thrift.protocol.TMap(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, iprot.readI32());
+    struct.metadata = new HashMap<Long,ByteBuffer>(2*_map718.size);
+    long _key719;
+    ByteBuffer _val720;
+    for (int _i721 = 0; _i721 < _map718.size; ++_i721)
     {
-     _key679 = iprot.readI64();
-     _val680 = iprot.readBinary();
-     struct.metadata.put(_key679, _val680);
+     _key719 = iprot.readI64();
+     _val720 = iprot.readBinary();
+     struct.metadata.put(_key719, _val720);
     }
    }
    struct.setMetadataIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesRequest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesRequest.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesRequest.java
index 680ce86..84af22f 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesRequest.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesRequest.java
@@ -525,13 +525,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 2: // TBL_NAMES
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list730 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.tblNames = new ArrayList<String>(_list730.size);
-        String _elem731;
-        for (int _i732 = 0; _i732 < _list730.size; ++_i732)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list770 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.tblNames = new ArrayList<String>(_list770.size);
+        String _elem771;
+        for (int _i772 = 0; _i772 < _list770.size; ++_i772)
         {
-         _elem731 = iprot.readString();
-         struct.tblNames.add(_elem731);
+         _elem771 = iprot.readString();
+         struct.tblNames.add(_elem771);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -572,9 +572,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      oprot.writeFieldBegin(TBL_NAMES_FIELD_DESC);
      {
       oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
struct.tblNames.size()));
-      for (String _iter733 : struct.tblNames)
+      for (String _iter773 : struct.tblNames)
       {
-       oprot.writeString(_iter733);
+       oprot.writeString(_iter773);
       }
       oprot.writeListEnd();
      }
@@ -617,9 +617,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    if (struct.isSetTblNames()) {
     {
      oprot.writeI32(struct.tblNames.size());
-     for (String _iter734 : struct.tblNames)
+     for (String _iter774 : struct.tblNames)
      {
-      oprot.writeString(_iter734);
+      oprot.writeString(_iter774);
      }
     }
    }
@@ -636,13 +636,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    BitSet incoming = iprot.readBitSet(2);
    if (incoming.get(0)) {
     {
-     org.apache.thrift.protocol.TList _list735 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
-     struct.tblNames = new ArrayList<String>(_list735.size);
-     String _elem736;
-     for (int _i737 = 0; _i737 < _list735.size; ++_i737)
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list775 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
+     struct.tblNames = new ArrayList<String>(_list775.size);
+     String _elem776;
+     for (int _i777 = 0; _i777 < _list775.size; ++_i777)
      {
-      _elem736 = iprot.readString();
-      struct.tblNames.add(_elem736);
+      _elem776 = iprot.readString();
+      struct.tblNames.add(_elem776);
      }
     }
     struct.setTblNamesIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesResult.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesResult.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesResult.java
index ccd85c4..4aba1d2 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesResult.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetTablesResult.java
@@ -354,14 +354,14 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // TABLES
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list738 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.tables = new ArrayList<Table>(_list738.size);
-        Table _elem739;
-        for (int _i740 = 0; _i740 < _list738.size; ++_i740)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list778 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.tables = new ArrayList<Table>(_list778.size);
+        Table _elem779;
+        for (int _i780 = 0; _i780 < _list778.size; ++_i780)
         {
-         _elem739 = new Table();
-         _elem739.read(iprot);
-         struct.tables.add(_elem739);
+         _elem779 = new Table();
+         _elem779.read(iprot);
+         struct.tables.add(_elem779);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -387,9 +387,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(TABLES_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.tables.size()));
-     for (Table _iter741 : struct.tables)
+     for (Table _iter781 : struct.tables)
      {
-      _iter741.write(oprot);
+      _iter781.write(oprot);
      }
      oprot.writeListEnd();
     }
@@ -414,9 +414,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.tables.size());
-    for (Table _iter742 : struct.tables)
+    for (Table _iter782 : struct.tables)
     {
-     _iter742.write(oprot);
+     _iter782.write(oprot);
     }
    }
   }
@@ -425,14 +425,14 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetTablesResult struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TList _list743 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
-    struct.tables = new ArrayList<Table>(_list743.size);
-    Table _elem744;
-    for (int _i745 = 0; _i745 < _list743.size; ++_i745)
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list783 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+    struct.tables = new ArrayList<Table>(_list783.size);
+    Table _elem784;
+    for (int _i785 = 0; _i785 < _list783.size; ++_i785)
     {
-     _elem744 = new Table();
-     _elem744.read(iprot);
-     struct.tables.add(_elem744);
+     _elem784 = new Table();
+     _elem784.read(iprot);
+     struct.tables.add(_elem784);
     }
    }
    struct.setTablesIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsRequest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsRequest.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsRequest.java
new file mode 100644
index 0000000..ec738b0
--- /dev/null
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsRequest.java
@@ -0,0 +1,539 @@
+/**
+ * Autogenerated by Thrift Compiler (0.9.3)
+ *
+ * DO NOT EDIT UNLESS YOU ARE SURE THAT YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING
+ * @generated
+ */
+package org.apache.hadoop.hive.metastore.api;
+
+import org.apache.thrift.scheme.IScheme;
+import org.apache.thrift.scheme.SchemeFactory;
+import org.apache.thrift.scheme.StandardScheme;
+
+import org.apache.thrift.scheme.TupleScheme;
+import org.apache.thrift.protocol.TTupleProtocol;
+import org.apache.thrift.protocol.TProtocolException;
+import org.apache.thrift.EncodingUtils;
+import org.apache.thrift.TException;
+import org.apache.thrift.async.AsyncMethodCallback;
+import org.apache.thrift.server.AbstractNonblockingServer.*;
+import java.util.List;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Map;
+import java.util.HashMap;
+import java.util.EnumMap;
+import java.util.Set;
+import java.util.HashSet;
+import java.util.EnumSet;
+import java.util.Collections;
+import java.util.BitSet;
+import java.nio.ByteBuffer;
+import java.util.Arrays;
+import javax.annotation.Generated;
+import org.slf4j.Logger;
+import org.slf4j.LoggerFactory;
+
+@SuppressWarnings({"cast", "rawtypes", "serial", "unchecked"})
+@Generated(value = "Autogenerated by Thrift Compiler (0.9.3)")
+@org.apache.hadoop.classification.InterfaceAudience.Public 
@org.apache.hadoop.classification.InterfaceStability.Stable public class 
GetValidWriteIdsRequest implements 
org.apache.thrift.TBase<GetValidWriteIdsRequest, 
GetValidWriteIdsRequest._Fields>, java.io.Serializable, Cloneable, 
Comparable<GetValidWriteIdsRequest> {
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TStruct STRUCT_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TStruct("GetValidWriteIdsRequest");
+
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
FULL_TABLE_NAMES_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("fullTableNames", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)1);
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
VALID_TXN_LIST_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("validTxnList", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)2);
+
+ private static final Map<Class<? extends IScheme>, SchemeFactory> schemes = 
new HashMap<Class<? extends IScheme>, SchemeFactory>();
+ static {
+  schemes.put(StandardScheme.class, new 
GetValidWriteIdsRequestStandardSchemeFactory());
+  schemes.put(TupleScheme.class, new 
GetValidWriteIdsRequestTupleSchemeFactory());
+ }
+
+ private List<String> fullTableNames; // required
+ private String validTxnList; // required
+
+ /** The set of fields this struct contains, along with convenience methods 
for finding and manipulating them. */
+ public enum _Fields implements org.apache.thrift.TFieldIdEnum {
+  FULL_TABLE_NAMES((short)1, "fullTableNames"),
+  VALID_TXN_LIST((short)2, "validTxnList");
+
+  private static final Map<String, _Fields> byName = new HashMap<String, 
_Fields>();
+
+  static {
+   for (_Fields field : EnumSet.allOf(_Fields.class)) {
+    byName.put(field.getFieldName(), field);
+   }
+  }
+
+  /**
+   * Find the _Fields constant that matches fieldId, or null if its not 
found.
+   */
+  public static _Fields findByThriftId(int fieldId) {
+   switch(fieldId) {
+    case 1: // FULL_TABLE_NAMES
+     return FULL_TABLE_NAMES;
+    case 2: // VALID_TXN_LIST
+     return VALID_TXN_LIST;
+    default:
+     return null;
+   }
+  }
+
+  /**
+   * Find the _Fields constant that matches fieldId, throwing an exception
+   * if it is not found.
+   */
+  public static _Fields findByThriftIdOrThrow(int fieldId) {
+   _Fields fields = findByThriftId(fieldId);
+   if (fields == null) throw new IllegalArgumentException("Field " + 
fieldId + " doesn't exist!");
+   return fields;
+  }
+
+  /**
+   * Find the _Fields constant that matches name, or null if its not found.
+   */
+  public static _Fields findByName(String name) {
+   return byName.get(name);
+  }
+
+  private final short _thriftId;
+  private final String _fieldName;
+
+  _Fields(short thriftId, String fieldName) {
+   _thriftId = thriftId;
+   _fieldName = fieldName;
+  }
+
+  public short getThriftFieldId() {
+   return _thriftId;
+  }
+
+  public String getFieldName() {
+   return _fieldName;
+  }
+ }
+
+ // isset id assignments
+ public static final Map<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData> 
metaDataMap;
+ static {
+  Map<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData> tmpMap = new 
EnumMap<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData>(_Fields.class);
+  tmpMap.put(_Fields.FULL_TABLE_NAMES, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("fullTableNames", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.REQUIRED, 
+    new 
org.apache.thrift.meta_data.ListMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, 
+      new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldValueMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING))));
+  tmpMap.put(_Fields.VALID_TXN_LIST, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("validTxnList", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.REQUIRED, 
+    new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldValueMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING)));
+  metaDataMap = Collections.unmodifiableMap(tmpMap);
+  
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData.addStructMetaDataMap(GetValidWriteIdsRequest.class,
 metaDataMap);
+ }
+
+ public GetValidWriteIdsRequest() {
+ }
+
+ public GetValidWriteIdsRequest(
+  List<String> fullTableNames,
+  String validTxnList)
+ {
+  this();
+  this.fullTableNames = fullTableNames;
+  this.validTxnList = validTxnList;
+ }
+
+ /**
+  * Performs a deep copy on <i>other</i>.
+  */
+ public GetValidWriteIdsRequest(GetValidWriteIdsRequest other) {
+  if (other.isSetFullTableNames()) {
+   List<String> __this__fullTableNames = new 
ArrayList<String>(other.fullTableNames);
+   this.fullTableNames = __this__fullTableNames;
+  }
+  if (other.isSetValidTxnList()) {
+   this.validTxnList = other.validTxnList;
+  }
+ }
+
+ public GetValidWriteIdsRequest deepCopy() {
+  return new GetValidWriteIdsRequest(this);
+ }
+
+ @Override
+ public void clear() {
+  this.fullTableNames = null;
+  this.validTxnList = null;
+ }
+
+ public int getFullTableNamesSize() {
+  return (this.fullTableNames == null) ? 0 : this.fullTableNames.size();
+ }
+
+ public java.util.Iterator<String> getFullTableNamesIterator() {
+  return (this.fullTableNames == null) ? null : 
this.fullTableNames.iterator();
+ }
+
+ public void addToFullTableNames(String elem) {
+  if (this.fullTableNames == null) {
+   this.fullTableNames = new ArrayList<String>();
+  }
+  this.fullTableNames.add(elem);
+ }
+
+ public List<String> getFullTableNames() {
+  return this.fullTableNames;
+ }
+
+ public void setFullTableNames(List<String> fullTableNames) {
+  this.fullTableNames = fullTableNames;
+ }
+
+ public void unsetFullTableNames() {
+  this.fullTableNames = null;
+ }
+
+ /** Returns true if field fullTableNames is set (has been assigned a value) 
and false otherwise */
+ public boolean isSetFullTableNames() {
+  return this.fullTableNames != null;
+ }
+
+ public void setFullTableNamesIsSet(boolean value) {
+  if (!value) {
+   this.fullTableNames = null;
+  }
+ }
+
+ public String getValidTxnList() {
+  return this.validTxnList;
+ }
+
+ public void setValidTxnList(String validTxnList) {
+  this.validTxnList = validTxnList;
+ }
+
+ public void unsetValidTxnList() {
+  this.validTxnList = null;
+ }
+
+ /** Returns true if field validTxnList is set (has been assigned a value) 
and false otherwise */
+ public boolean isSetValidTxnList() {
+  return this.validTxnList != null;
+ }
+
+ public void setValidTxnListIsSet(boolean value) {
+  if (!value) {
+   this.validTxnList = null;
+  }
+ }
+
+ public void setFieldValue(_Fields field, Object value) {
+  switch (field) {
+  case FULL_TABLE_NAMES:
+   if (value == null) {
+    unsetFullTableNames();
+   } else {
+    setFullTableNames((List<String>)value);
+   }
+   break;
+
+  case VALID_TXN_LIST:
+   if (value == null) {
+    unsetValidTxnList();
+   } else {
+    setValidTxnList((String)value);
+   }
+   break;
+
+  }
+ }
+
+ public Object getFieldValue(_Fields field) {
+  switch (field) {
+  case FULL_TABLE_NAMES:
+   return getFullTableNames();
+
+  case VALID_TXN_LIST:
+   return getValidTxnList();
+
+  }
+  throw new IllegalStateException();
+ }
+
+ /** Returns true if field corresponding to fieldID is set (has been assigned 
a value) and false otherwise */
+ public boolean isSet(_Fields field) {
+  if (field == null) {
+   throw new IllegalArgumentException();
+  }
+
+  switch (field) {
+  case FULL_TABLE_NAMES:
+   return isSetFullTableNames();
+  case VALID_TXN_LIST:
+   return isSetValidTxnList();
+  }
+  throw new IllegalStateException();
+ }
+
+ @Override
+ public boolean equals(Object that) {
+  if (that == null)
+   return false;
+  if (that instanceof GetValidWriteIdsRequest)
+   return this.equals((GetValidWriteIdsRequest)that);
+  return false;
+ }
+
+ public boolean equals(GetValidWriteIdsRequest that) {
+  if (that == null)
+   return false;
+
+  boolean this_present_fullTableNames = true && this.isSetFullTableNames();
+  boolean that_present_fullTableNames = true && that.isSetFullTableNames();
+  if (this_present_fullTableNames || that_present_fullTableNames) {
+   if (!(this_present_fullTableNames && that_present_fullTableNames))
+    return false;
+   if (!this.fullTableNames.equals(that.fullTableNames))
+    return false;
+  }
+
+  boolean this_present_validTxnList = true && this.isSetValidTxnList();
+  boolean that_present_validTxnList = true && that.isSetValidTxnList();
+  if (this_present_validTxnList || that_present_validTxnList) {
+   if (!(this_present_validTxnList && that_present_validTxnList))
+    return false;
+   if (!this.validTxnList.equals(that.validTxnList))
+    return false;
+  }
+
+  return true;
+ }
+
+ @Override
+ public int hashCode() {
+  List<Object> list = new ArrayList<Object>();
+
+  boolean present_fullTableNames = true && (isSetFullTableNames());
+  list.add(present_fullTableNames);
+  if (present_fullTableNames)
+   list.add(fullTableNames);
+
+  boolean present_validTxnList = true && (isSetValidTxnList());
+  list.add(present_validTxnList);
+  if (present_validTxnList)
+   list.add(validTxnList);
+
+  return list.hashCode();
+ }
+
+ @Override
+ public int compareTo(GetValidWriteIdsRequest other) {
+  if (!getClass().equals(other.getClass())) {
+   return getClass().getName().compareTo(other.getClass().getName());
+  }
+
+  int lastComparison = 0;
+
+  lastComparison = 
Boolean.valueOf(isSetFullTableNames()).compareTo(other.isSetFullTableNames());
+  if (lastComparison != 0) {
+   return lastComparison;
+  }
+  if (isSetFullTableNames()) {
+   lastComparison = 
org.apache.thrift.TBaseHelper.compareTo(this.fullTableNames, 
other.fullTableNames);
+   if (lastComparison != 0) {
+    return lastComparison;
+   }
+  }
+  lastComparison = 
Boolean.valueOf(isSetValidTxnList()).compareTo(other.isSetValidTxnList());
+  if (lastComparison != 0) {
+   return lastComparison;
+  }
+  if (isSetValidTxnList()) {
+   lastComparison = 
org.apache.thrift.TBaseHelper.compareTo(this.validTxnList, other.validTxnList);
+   if (lastComparison != 0) {
+    return lastComparison;
+   }
+  }
+  return 0;
+ }
+
+ public _Fields fieldForId(int fieldId) {
+  return _Fields.findByThriftId(fieldId);
+ }
+
+ public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol iprot) throws 
org.apache.thrift.TException {
+  schemes.get(iprot.getScheme()).getScheme().read(iprot, this);
+ }
+
+ public void write(org.apache.thrift.protocol.TProtocol oprot) throws 
org.apache.thrift.TException {
+  schemes.get(oprot.getScheme()).getScheme().write(oprot, this);
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+  StringBuilder sb = new StringBuilder("GetValidWriteIdsRequest(");
+  boolean first = true;
+
+  sb.append("fullTableNames:");
+  if (this.fullTableNames == null) {
+   sb.append("null");
+  } else {
+   sb.append(this.fullTableNames);
+  }
+  first = false;
+  if (!first) sb.append(", ");
+  sb.append("validTxnList:");
+  if (this.validTxnList == null) {
+   sb.append("null");
+  } else {
+   sb.append(this.validTxnList);
+  }
+  first = false;
+  sb.append(")");
+  return sb.toString();
+ }
+
+ public void validate() throws org.apache.thrift.TException {
+  // check for required fields
+  if (!isSetFullTableNames()) {
+   throw new org.apache.thrift.protocol.TProtocolException("Required field 
'fullTableNames' is unset! Struct:" + toString());
+  }
+
+  if (!isSetValidTxnList()) {
+   throw new org.apache.thrift.protocol.TProtocolException("Required field 
'validTxnList' is unset! Struct:" + toString());
+  }
+
+  // check for sub-struct validity
+ }
+
+ private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream out) throws 
java.io.IOException {
+  try {
+   write(new org.apache.thrift.protocol.TCompactProtocol(new 
org.apache.thrift.transport.TIOStreamTransport(out)));
+  } catch (org.apache.thrift.TException te) {
+   throw new java.io.IOException(te);
+  }
+ }
+
+ private void readObject(java.io.ObjectInputStream in) throws 
java.io.IOException, ClassNotFoundException {
+  try {
+   read(new org.apache.thrift.protocol.TCompactProtocol(new 
org.apache.thrift.transport.TIOStreamTransport(in)));
+  } catch (org.apache.thrift.TException te) {
+   throw new java.io.IOException(te);
+  }
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsRequestStandardSchemeFactory implements 
SchemeFactory {
+  public GetValidWriteIdsRequestStandardScheme getScheme() {
+   return new GetValidWriteIdsRequestStandardScheme();
+  }
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsRequestStandardScheme extends 
StandardScheme<GetValidWriteIdsRequest> {
+
+  public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol iprot, 
GetValidWriteIdsRequest struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   org.apache.thrift.protocol.TField schemeField;
+   iprot.readStructBegin();
+   while (true)
+   {
+    schemeField = iprot.readFieldBegin();
+    if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.STOP) { 
+     break;
+    }
+    switch (schemeField.id) {
+     case 1: // FULL_TABLE_NAMES
+      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
+       {
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list556 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.fullTableNames = new ArrayList<String>(_list556.size);
+        String _elem557;
+        for (int _i558 = 0; _i558 < _list556.size; ++_i558)
+        {
+         _elem557 = iprot.readString();
+         struct.fullTableNames.add(_elem557);
+        }
+        iprot.readListEnd();
+       }
+       struct.setFullTableNamesIsSet(true);
+      } else { 
+       org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
+      }
+      break;
+     case 2: // VALID_TXN_LIST
+      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.STRING) {
+       struct.validTxnList = iprot.readString();
+       struct.setValidTxnListIsSet(true);
+      } else { 
+       org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
+      }
+      break;
+     default:
+      org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
+    }
+    iprot.readFieldEnd();
+   }
+   iprot.readStructEnd();
+   struct.validate();
+  }
+
+  public void write(org.apache.thrift.protocol.TProtocol oprot, 
GetValidWriteIdsRequest struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   struct.validate();
+
+   oprot.writeStructBegin(STRUCT_DESC);
+   if (struct.fullTableNames != null) {
+    oprot.writeFieldBegin(FULL_TABLE_NAMES_FIELD_DESC);
+    {
+     oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
struct.fullTableNames.size()));
+     for (String _iter559 : struct.fullTableNames)
+     {
+      oprot.writeString(_iter559);
+     }
+     oprot.writeListEnd();
+    }
+    oprot.writeFieldEnd();
+   }
+   if (struct.validTxnList != null) {
+    oprot.writeFieldBegin(VALID_TXN_LIST_FIELD_DESC);
+    oprot.writeString(struct.validTxnList);
+    oprot.writeFieldEnd();
+   }
+   oprot.writeFieldStop();
+   oprot.writeStructEnd();
+  }
+
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsRequestTupleSchemeFactory implements 
SchemeFactory {
+  public GetValidWriteIdsRequestTupleScheme getScheme() {
+   return new GetValidWriteIdsRequestTupleScheme();
+  }
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsRequestTupleScheme extends 
TupleScheme<GetValidWriteIdsRequest> {
+
+  @Override
+  public void write(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetValidWriteIdsRequest struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
+   {
+    oprot.writeI32(struct.fullTableNames.size());
+    for (String _iter560 : struct.fullTableNames)
+    {
+     oprot.writeString(_iter560);
+    }
+   }
+   oprot.writeString(struct.validTxnList);
+  }
+
+  @Override
+  public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetValidWriteIdsRequest struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
+   {
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list561 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
+    struct.fullTableNames = new ArrayList<String>(_list561.size);
+    String _elem562;
+    for (int _i563 = 0; _i563 < _list561.size; ++_i563)
+    {
+     _elem562 = iprot.readString();
+     struct.fullTableNames.add(_elem562);
+    }
+   }
+   struct.setFullTableNamesIsSet(true);
+   struct.validTxnList = iprot.readString();
+   struct.setValidTxnListIsSet(true);
+  }
+ }
+
+}
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsResponse.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsResponse.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsResponse.java
new file mode 100644
index 0000000..50eba33
--- /dev/null
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/GetValidWriteIdsResponse.java
@@ -0,0 +1,443 @@
+/**
+ * Autogenerated by Thrift Compiler (0.9.3)
+ *
+ * DO NOT EDIT UNLESS YOU ARE SURE THAT YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING
+ * @generated
+ */
+package org.apache.hadoop.hive.metastore.api;
+
+import org.apache.thrift.scheme.IScheme;
+import org.apache.thrift.scheme.SchemeFactory;
+import org.apache.thrift.scheme.StandardScheme;
+
+import org.apache.thrift.scheme.TupleScheme;
+import org.apache.thrift.protocol.TTupleProtocol;
+import org.apache.thrift.protocol.TProtocolException;
+import org.apache.thrift.EncodingUtils;
+import org.apache.thrift.TException;
+import org.apache.thrift.async.AsyncMethodCallback;
+import org.apache.thrift.server.AbstractNonblockingServer.*;
+import java.util.List;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Map;
+import java.util.HashMap;
+import java.util.EnumMap;
+import java.util.Set;
+import java.util.HashSet;
+import java.util.EnumSet;
+import java.util.Collections;
+import java.util.BitSet;
+import java.nio.ByteBuffer;
+import java.util.Arrays;
+import javax.annotation.Generated;
+import org.slf4j.Logger;
+import org.slf4j.LoggerFactory;
+
+@SuppressWarnings({"cast", "rawtypes", "serial", "unchecked"})
+@Generated(value = "Autogenerated by Thrift Compiler (0.9.3)")
+@org.apache.hadoop.classification.InterfaceAudience.Public 
@org.apache.hadoop.classification.InterfaceStability.Stable public class 
GetValidWriteIdsResponse implements 
org.apache.thrift.TBase<GetValidWriteIdsResponse, 
GetValidWriteIdsResponse._Fields>, java.io.Serializable, Cloneable, 
Comparable<GetValidWriteIdsResponse> {
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TStruct STRUCT_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TStruct("GetValidWriteIdsResponse");
+
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
TBL_VALID_WRITE_IDS_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("tblValidWriteIds", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)1);
+
+ private static final Map<Class<? extends IScheme>, SchemeFactory> schemes = 
new HashMap<Class<? extends IScheme>, SchemeFactory>();
+ static {
+  schemes.put(StandardScheme.class, new 
GetValidWriteIdsResponseStandardSchemeFactory());
+  schemes.put(TupleScheme.class, new 
GetValidWriteIdsResponseTupleSchemeFactory());
+ }
+
+ private List<TableValidWriteIds> tblValidWriteIds; // required
+
+ /** The set of fields this struct contains, along with convenience methods 
for finding and manipulating them. */
+ public enum _Fields implements org.apache.thrift.TFieldIdEnum {
+  TBL_VALID_WRITE_IDS((short)1, "tblValidWriteIds");
+
+  private static final Map<String, _Fields> byName = new HashMap<String, 
_Fields>();
+
+  static {
+   for (_Fields field : EnumSet.allOf(_Fields.class)) {
+    byName.put(field.getFieldName(), field);
+   }
+  }
+
+  /**
+   * Find the _Fields constant that matches fieldId, or null if its not 
found.
+   */
+  public static _Fields findByThriftId(int fieldId) {
+   switch(fieldId) {
+    case 1: // TBL_VALID_WRITE_IDS
+     return TBL_VALID_WRITE_IDS;
+    default:
+     return null;
+   }
+  }
+
+  /**
+   * Find the _Fields constant that matches fieldId, throwing an exception
+   * if it is not found.
+   */
+  public static _Fields findByThriftIdOrThrow(int fieldId) {
+   _Fields fields = findByThriftId(fieldId);
+   if (fields == null) throw new IllegalArgumentException("Field " + 
fieldId + " doesn't exist!");
+   return fields;
+  }
+
+  /**
+   * Find the _Fields constant that matches name, or null if its not found.
+   */
+  public static _Fields findByName(String name) {
+   return byName.get(name);
+  }
+
+  private final short _thriftId;
+  private final String _fieldName;
+
+  _Fields(short thriftId, String fieldName) {
+   _thriftId = thriftId;
+   _fieldName = fieldName;
+  }
+
+  public short getThriftFieldId() {
+   return _thriftId;
+  }
+
+  public String getFieldName() {
+   return _fieldName;
+  }
+ }
+
+ // isset id assignments
+ public static final Map<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData> 
metaDataMap;
+ static {
+  Map<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData> tmpMap = new 
EnumMap<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData>(_Fields.class);
+  tmpMap.put(_Fields.TBL_VALID_WRITE_IDS, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("tblValidWriteIds", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.REQUIRED, 
+    new 
org.apache.thrift.meta_data.ListMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, 
+      new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 TableValidWriteIds.class))));
+  metaDataMap = Collections.unmodifiableMap(tmpMap);
+  
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData.addStructMetaDataMap(GetValidWriteIdsResponse.class,
 metaDataMap);
+ }
+
+ public GetValidWriteIdsResponse() {
+ }
+
+ public GetValidWriteIdsResponse(
+  List<TableValidWriteIds> tblValidWriteIds)
+ {
+  this();
+  this.tblValidWriteIds = tblValidWriteIds;
+ }
+
+ /**
+  * Performs a deep copy on <i>other</i>.
+  */
+ public GetValidWriteIdsResponse(GetValidWriteIdsResponse other) {
+  if (other.isSetTblValidWriteIds()) {
+   List<TableValidWriteIds> __this__tblValidWriteIds = new 
ArrayList<TableValidWriteIds>(other.tblValidWriteIds.size());
+   for (TableValidWriteIds other_element : other.tblValidWriteIds) {
+    __this__tblValidWriteIds.add(new TableValidWriteIds(other_element));
+   }
+   this.tblValidWriteIds = __this__tblValidWriteIds;
+  }
+ }
+
+ public GetValidWriteIdsResponse deepCopy() {
+  return new GetValidWriteIdsResponse(this);
+ }
+
+ @Override
+ public void clear() {
+  this.tblValidWriteIds = null;
+ }
+
+ public int getTblValidWriteIdsSize() {
+  return (this.tblValidWriteIds == null) ? 0 : this.tblValidWriteIds.size();
+ }
+
+ public java.util.Iterator<TableValidWriteIds> getTblValidWriteIdsIterator() {
+  return (this.tblValidWriteIds == null) ? null : 
this.tblValidWriteIds.iterator();
+ }
+
+ public void addToTblValidWriteIds(TableValidWriteIds elem) {
+  if (this.tblValidWriteIds == null) {
+   this.tblValidWriteIds = new ArrayList<TableValidWriteIds>();
+  }
+  this.tblValidWriteIds.add(elem);
+ }
+
+ public List<TableValidWriteIds> getTblValidWriteIds() {
+  return this.tblValidWriteIds;
+ }
+
+ public void setTblValidWriteIds(List<TableValidWriteIds> tblValidWriteIds) {
+  this.tblValidWriteIds = tblValidWriteIds;
+ }
+
+ public void unsetTblValidWriteIds() {
+  this.tblValidWriteIds = null;
+ }
+
+ /** Returns true if field tblValidWriteIds is set (has been assigned a 
value) and false otherwise */
+ public boolean isSetTblValidWriteIds() {
+  return this.tblValidWriteIds != null;
+ }
+
+ public void setTblValidWriteIdsIsSet(boolean value) {
+  if (!value) {
+   this.tblValidWriteIds = null;
+  }
+ }
+
+ public void setFieldValue(_Fields field, Object value) {
+  switch (field) {
+  case TBL_VALID_WRITE_IDS:
+   if (value == null) {
+    unsetTblValidWriteIds();
+   } else {
+    setTblValidWriteIds((List<TableValidWriteIds>)value);
+   }
+   break;
+
+  }
+ }
+
+ public Object getFieldValue(_Fields field) {
+  switch (field) {
+  case TBL_VALID_WRITE_IDS:
+   return getTblValidWriteIds();
+
+  }
+  throw new IllegalStateException();
+ }
+
+ /** Returns true if field corresponding to fieldID is set (has been assigned 
a value) and false otherwise */
+ public boolean isSet(_Fields field) {
+  if (field == null) {
+   throw new IllegalArgumentException();
+  }
+
+  switch (field) {
+  case TBL_VALID_WRITE_IDS:
+   return isSetTblValidWriteIds();
+  }
+  throw new IllegalStateException();
+ }
+
+ @Override
+ public boolean equals(Object that) {
+  if (that == null)
+   return false;
+  if (that instanceof GetValidWriteIdsResponse)
+   return this.equals((GetValidWriteIdsResponse)that);
+  return false;
+ }
+
+ public boolean equals(GetValidWriteIdsResponse that) {
+  if (that == null)
+   return false;
+
+  boolean this_present_tblValidWriteIds = true && 
this.isSetTblValidWriteIds();
+  boolean that_present_tblValidWriteIds = true && 
that.isSetTblValidWriteIds();
+  if (this_present_tblValidWriteIds || that_present_tblValidWriteIds) {
+   if (!(this_present_tblValidWriteIds && that_present_tblValidWriteIds))
+    return false;
+   if (!this.tblValidWriteIds.equals(that.tblValidWriteIds))
+    return false;
+  }
+
+  return true;
+ }
+
+ @Override
+ public int hashCode() {
+  List<Object> list = new ArrayList<Object>();
+
+  boolean present_tblValidWriteIds = true && (isSetTblValidWriteIds());
+  list.add(present_tblValidWriteIds);
+  if (present_tblValidWriteIds)
+   list.add(tblValidWriteIds);
+
+  return list.hashCode();
+ }
+
+ @Override
+ public int compareTo(GetValidWriteIdsResponse other) {
+  if (!getClass().equals(other.getClass())) {
+   return getClass().getName().compareTo(other.getClass().getName());
+  }
+
+  int lastComparison = 0;
+
+  lastComparison = 
Boolean.valueOf(isSetTblValidWriteIds()).compareTo(other.isSetTblValidWriteIds());
+  if (lastComparison != 0) {
+   return lastComparison;
+  }
+  if (isSetTblValidWriteIds()) {
+   lastComparison = 
org.apache.thrift.TBaseHelper.compareTo(this.tblValidWriteIds, 
other.tblValidWriteIds);
+   if (lastComparison != 0) {
+    return lastComparison;
+   }
+  }
+  return 0;
+ }
+
+ public _Fields fieldForId(int fieldId) {
+  return _Fields.findByThriftId(fieldId);
+ }
+
+ public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol iprot) throws 
org.apache.thrift.TException {
+  schemes.get(iprot.getScheme()).getScheme().read(iprot, this);
+ }
+
+ public void write(org.apache.thrift.protocol.TProtocol oprot) throws 
org.apache.thrift.TException {
+  schemes.get(oprot.getScheme()).getScheme().write(oprot, this);
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+  StringBuilder sb = new StringBuilder("GetValidWriteIdsResponse(");
+  boolean first = true;
+
+  sb.append("tblValidWriteIds:");
+  if (this.tblValidWriteIds == null) {
+   sb.append("null");
+  } else {
+   sb.append(this.tblValidWriteIds);
+  }
+  first = false;
+  sb.append(")");
+  return sb.toString();
+ }
+
+ public void validate() throws org.apache.thrift.TException {
+  // check for required fields
+  if (!isSetTblValidWriteIds()) {
+   throw new org.apache.thrift.protocol.TProtocolException("Required field 
'tblValidWriteIds' is unset! Struct:" + toString());
+  }
+
+  // check for sub-struct validity
+ }
+
+ private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream out) throws 
java.io.IOException {
+  try {
+   write(new org.apache.thrift.protocol.TCompactProtocol(new 
org.apache.thrift.transport.TIOStreamTransport(out)));
+  } catch (org.apache.thrift.TException te) {
+   throw new java.io.IOException(te);
+  }
+ }
+
+ private void readObject(java.io.ObjectInputStream in) throws 
java.io.IOException, ClassNotFoundException {
+  try {
+   read(new org.apache.thrift.protocol.TCompactProtocol(new 
org.apache.thrift.transport.TIOStreamTransport(in)));
+  } catch (org.apache.thrift.TException te) {
+   throw new java.io.IOException(te);
+  }
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsResponseStandardSchemeFactory 
implements SchemeFactory {
+  public GetValidWriteIdsResponseStandardScheme getScheme() {
+   return new GetValidWriteIdsResponseStandardScheme();
+  }
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsResponseStandardScheme extends 
StandardScheme<GetValidWriteIdsResponse> {
+
+  public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol iprot, 
GetValidWriteIdsResponse struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   org.apache.thrift.protocol.TField schemeField;
+   iprot.readStructBegin();
+   while (true)
+   {
+    schemeField = iprot.readFieldBegin();
+    if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.STOP) { 
+     break;
+    }
+    switch (schemeField.id) {
+     case 1: // TBL_VALID_WRITE_IDS
+      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
+       {
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list572 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.tblValidWriteIds = new 
ArrayList<TableValidWriteIds>(_list572.size);
+        TableValidWriteIds _elem573;
+        for (int _i574 = 0; _i574 < _list572.size; ++_i574)
+        {
+         _elem573 = new TableValidWriteIds();
+         _elem573.read(iprot);
+         struct.tblValidWriteIds.add(_elem573);
+        }
+        iprot.readListEnd();
+       }
+       struct.setTblValidWriteIdsIsSet(true);
+      } else { 
+       org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
+      }
+      break;
+     default:
+      org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
+    }
+    iprot.readFieldEnd();
+   }
+   iprot.readStructEnd();
+   struct.validate();
+  }
+
+  public void write(org.apache.thrift.protocol.TProtocol oprot, 
GetValidWriteIdsResponse struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   struct.validate();
+
+   oprot.writeStructBegin(STRUCT_DESC);
+   if (struct.tblValidWriteIds != null) {
+    oprot.writeFieldBegin(TBL_VALID_WRITE_IDS_FIELD_DESC);
+    {
+     oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.tblValidWriteIds.size()));
+     for (TableValidWriteIds _iter575 : struct.tblValidWriteIds)
+     {
+      _iter575.write(oprot);
+     }
+     oprot.writeListEnd();
+    }
+    oprot.writeFieldEnd();
+   }
+   oprot.writeFieldStop();
+   oprot.writeStructEnd();
+  }
+
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsResponseTupleSchemeFactory implements 
SchemeFactory {
+  public GetValidWriteIdsResponseTupleScheme getScheme() {
+   return new GetValidWriteIdsResponseTupleScheme();
+  }
+ }
+
+ private static class GetValidWriteIdsResponseTupleScheme extends 
TupleScheme<GetValidWriteIdsResponse> {
+
+  @Override
+  public void write(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetValidWriteIdsResponse struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
+   {
+    oprot.writeI32(struct.tblValidWriteIds.size());
+    for (TableValidWriteIds _iter576 : struct.tblValidWriteIds)
+    {
+     _iter576.write(oprot);
+    }
+   }
+  }
+
+  @Override
+  public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
GetValidWriteIdsResponse struct) throws org.apache.thrift.TException {
+   TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
+   {
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list577 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+    struct.tblValidWriteIds = new 
ArrayList<TableValidWriteIds>(_list577.size);
+    TableValidWriteIds _elem578;
+    for (int _i579 = 0; _i579 < _list577.size; ++_i579)
+    {
+     _elem578 = new TableValidWriteIds();
+     _elem578.read(iprot);
+     struct.tblValidWriteIds.add(_elem578);
+    }
+   }
+   struct.setTblValidWriteIdsIsSet(true);
+  }
+ }
+
+}
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/HeartbeatTxnRangeResponse.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/HeartbeatTxnRangeResponse.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/HeartbeatTxnRangeResponse.java
index 762f465..0bcd837 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/HeartbeatTxnRangeResponse.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/HeartbeatTxnRangeResponse.java
@@ -453,13 +453,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // ABORTED
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.SET) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TSet _set572 = iprot.readSetBegin();
-        struct.aborted = new HashSet<Long>(2*_set572.size);
-        long _elem573;
-        for (int _i574 = 0; _i574 < _set572.size; ++_i574)
+        org.apache.thrift.protocol.TSet _set612 = iprot.readSetBegin();
+        struct.aborted = new HashSet<Long>(2*_set612.size);
+        long _elem613;
+        for (int _i614 = 0; _i614 < _set612.size; ++_i614)
         {
-         _elem573 = iprot.readI64();
-         struct.aborted.add(_elem573);
+         _elem613 = iprot.readI64();
+         struct.aborted.add(_elem613);
         }
         iprot.readSetEnd();
        }
@@ -471,13 +471,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 2: // NOSUCH
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.SET) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TSet _set575 = iprot.readSetBegin();
-        struct.nosuch = new HashSet<Long>(2*_set575.size);
-        long _elem576;
-        for (int _i577 = 0; _i577 < _set575.size; ++_i577)
+        org.apache.thrift.protocol.TSet _set615 = iprot.readSetBegin();
+        struct.nosuch = new HashSet<Long>(2*_set615.size);
+        long _elem616;
+        for (int _i617 = 0; _i617 < _set615.size; ++_i617)
         {
-         _elem576 = iprot.readI64();
-         struct.nosuch.add(_elem576);
+         _elem616 = iprot.readI64();
+         struct.nosuch.add(_elem616);
         }
         iprot.readSetEnd();
        }
@@ -503,9 +503,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(ABORTED_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeSetBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
struct.aborted.size()));
-     for (long _iter578 : struct.aborted)
+     for (long _iter618 : struct.aborted)
      {
-      oprot.writeI64(_iter578);
+      oprot.writeI64(_iter618);
      }
      oprot.writeSetEnd();
     }
@@ -515,9 +515,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(NOSUCH_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeSetBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
struct.nosuch.size()));
-     for (long _iter579 : struct.nosuch)
+     for (long _iter619 : struct.nosuch)
      {
-      oprot.writeI64(_iter579);
+      oprot.writeI64(_iter619);
      }
      oprot.writeSetEnd();
     }
@@ -542,16 +542,16 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.aborted.size());
-    for (long _iter580 : struct.aborted)
+    for (long _iter620 : struct.aborted)
     {
-     oprot.writeI64(_iter580);
+     oprot.writeI64(_iter620);
     }
    }
    {
     oprot.writeI32(struct.nosuch.size());
-    for (long _iter581 : struct.nosuch)
+    for (long _iter621 : struct.nosuch)
     {
-     oprot.writeI64(_iter581);
+     oprot.writeI64(_iter621);
     }
    }
   }
@@ -560,24 +560,24 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
HeartbeatTxnRangeResponse struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TSet _set582 = new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
-    struct.aborted = new HashSet<Long>(2*_set582.size);
-    long _elem583;
-    for (int _i584 = 0; _i584 < _set582.size; ++_i584)
+    org.apache.thrift.protocol.TSet _set622 = new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
+    struct.aborted = new HashSet<Long>(2*_set622.size);
+    long _elem623;
+    for (int _i624 = 0; _i624 < _set622.size; ++_i624)
     {
-     _elem583 = iprot.readI64();
-     struct.aborted.add(_elem583);
+     _elem623 = iprot.readI64();
+     struct.aborted.add(_elem623);
     }
    }
    struct.setAbortedIsSet(true);
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TSet _set585 = new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
-    struct.nosuch = new HashSet<Long>(2*_set585.size);
-    long _elem586;
-    for (int _i587 = 0; _i587 < _set585.size; ++_i587)
+    org.apache.thrift.protocol.TSet _set625 = new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.I64, 
iprot.readI32());
+    struct.nosuch = new HashSet<Long>(2*_set625.size);
+    long _elem626;
+    for (int _i627 = 0; _i627 < _set625.size; ++_i627)
     {
-     _elem586 = iprot.readI64();
-     struct.nosuch.add(_elem586);
+     _elem626 = iprot.readI64();
+     struct.nosuch.add(_elem626);
     }
    }
    struct.setNosuchIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/InsertEventRequestData.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/InsertEventRequestData.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/InsertEventRequestData.java
index e23bc04..85272dd 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/InsertEventRequestData.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/InsertEventRequestData.java
@@ -538,13 +538,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 2: // FILES_ADDED
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list630 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.filesAdded = new ArrayList<String>(_list630.size);
-        String _elem631;
-        for (int _i632 = 0; _i632 < _list630.size; ++_i632)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list670 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.filesAdded = new ArrayList<String>(_list670.size);
+        String _elem671;
+        for (int _i672 = 0; _i672 < _list670.size; ++_i672)
         {
-         _elem631 = iprot.readString();
-         struct.filesAdded.add(_elem631);
+         _elem671 = iprot.readString();
+         struct.filesAdded.add(_elem671);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -556,13 +556,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 3: // FILES_ADDED_CHECKSUM
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list633 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.filesAddedChecksum = new 
ArrayList<String>(_list633.size);
-        String _elem634;
-        for (int _i635 = 0; _i635 < _list633.size; ++_i635)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list673 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.filesAddedChecksum = new 
ArrayList<String>(_list673.size);
+        String _elem674;
+        for (int _i675 = 0; _i675 < _list673.size; ++_i675)
         {
-         _elem634 = iprot.readString();
-         struct.filesAddedChecksum.add(_elem634);
+         _elem674 = iprot.readString();
+         struct.filesAddedChecksum.add(_elem674);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -593,9 +593,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(FILES_ADDED_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
struct.filesAdded.size()));
-     for (String _iter636 : struct.filesAdded)
+     for (String _iter676 : struct.filesAdded)
      {
-      oprot.writeString(_iter636);
+      oprot.writeString(_iter676);
      }
      oprot.writeListEnd();
     }
@@ -606,9 +606,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      oprot.writeFieldBegin(FILES_ADDED_CHECKSUM_FIELD_DESC);
      {
       oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
struct.filesAddedChecksum.size()));
-      for (String _iter637 : struct.filesAddedChecksum)
+      for (String _iter677 : struct.filesAddedChecksum)
       {
-       oprot.writeString(_iter637);
+       oprot.writeString(_iter677);
       }
       oprot.writeListEnd();
      }
@@ -634,9 +634,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.filesAdded.size());
-    for (String _iter638 : struct.filesAdded)
+    for (String _iter678 : struct.filesAdded)
     {
-     oprot.writeString(_iter638);
+     oprot.writeString(_iter678);
     }
    }
    BitSet optionals = new BitSet();
@@ -653,9 +653,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    if (struct.isSetFilesAddedChecksum()) {
     {
      oprot.writeI32(struct.filesAddedChecksum.size());
-     for (String _iter639 : struct.filesAddedChecksum)
+     for (String _iter679 : struct.filesAddedChecksum)
      {
-      oprot.writeString(_iter639);
+      oprot.writeString(_iter679);
      }
     }
    }
@@ -665,13 +665,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
InsertEventRequestData struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TList _list640 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
-    struct.filesAdded = new ArrayList<String>(_list640.size);
-    String _elem641;
-    for (int _i642 = 0; _i642 < _list640.size; ++_i642)
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list680 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
+    struct.filesAdded = new ArrayList<String>(_list680.size);
+    String _elem681;
+    for (int _i682 = 0; _i682 < _list680.size; ++_i682)
     {
-     _elem641 = iprot.readString();
-     struct.filesAdded.add(_elem641);
+     _elem681 = iprot.readString();
+     struct.filesAdded.add(_elem681);
     }
    }
    struct.setFilesAddedIsSet(true);
@@ -682,13 +682,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    }
    if (incoming.get(1)) {
     {
-     org.apache.thrift.protocol.TList _list643 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
-     struct.filesAddedChecksum = new ArrayList<String>(_list643.size);
-     String _elem644;
-     for (int _i645 = 0; _i645 < _list643.size; ++_i645)
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list683 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
+     struct.filesAddedChecksum = new ArrayList<String>(_list683.size);
+     String _elem684;
+     for (int _i685 = 0; _i685 < _list683.size; ++_i685)
      {
-      _elem644 = iprot.readString();
-      struct.filesAddedChecksum.add(_elem644);
+      _elem684 = iprot.readString();
+      struct.filesAddedChecksum.add(_elem684);
      }
     }
     struct.setFilesAddedChecksumIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/LockRequest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/LockRequest.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/LockRequest.java
index 6aaed5c..cfdd0bd 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/LockRequest.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/LockRequest.java
@@ -689,14 +689,14 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // COMPONENT
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list556 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.component = new ArrayList<LockComponent>(_list556.size);
-        LockComponent _elem557;
-        for (int _i558 = 0; _i558 < _list556.size; ++_i558)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list596 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.component = new ArrayList<LockComponent>(_list596.size);
+        LockComponent _elem597;
+        for (int _i598 = 0; _i598 < _list596.size; ++_i598)
         {
-         _elem557 = new LockComponent();
-         _elem557.read(iprot);
-         struct.component.add(_elem557);
+         _elem597 = new LockComponent();
+         _elem597.read(iprot);
+         struct.component.add(_elem597);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -754,9 +754,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(COMPONENT_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.component.size()));
-     for (LockComponent _iter559 : struct.component)
+     for (LockComponent _iter599 : struct.component)
      {
-      _iter559.write(oprot);
+      _iter599.write(oprot);
      }
      oprot.writeListEnd();
     }
@@ -803,9 +803,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.component.size());
-    for (LockComponent _iter560 : struct.component)
+    for (LockComponent _iter600 : struct.component)
     {
-     _iter560.write(oprot);
+     _iter600.write(oprot);
     }
    }
    oprot.writeString(struct.user);
@@ -830,14 +830,14 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, LockRequest 
struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TList _list561 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
-    struct.component = new ArrayList<LockComponent>(_list561.size);
-    LockComponent _elem562;
-    for (int _i563 = 0; _i563 < _list561.size; ++_i563)
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list601 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+    struct.component = new ArrayList<LockComponent>(_list601.size);
+    LockComponent _elem602;
+    for (int _i603 = 0; _i603 < _list601.size; ++_i603)
     {
-     _elem562 = new LockComponent();
-     _elem562.read(iprot);
-     struct.component.add(_elem562);
+     _elem602 = new LockComponent();
+     _elem602.read(iprot);
+     struct.component.add(_elem602);
     }
    }
    struct.setComponentIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/Materialization.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/Materialization.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/Materialization.java
index ccef024..c91b9cf 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/Materialization.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/Materialization.java
@@ -518,13 +518,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // TABLES_USED
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.SET) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TSet _set746 = iprot.readSetBegin();
-        struct.tablesUsed = new HashSet<String>(2*_set746.size);
-        String _elem747;
-        for (int _i748 = 0; _i748 < _set746.size; ++_i748)
+        org.apache.thrift.protocol.TSet _set786 = iprot.readSetBegin();
+        struct.tablesUsed = new HashSet<String>(2*_set786.size);
+        String _elem787;
+        for (int _i788 = 0; _i788 < _set786.size; ++_i788)
         {
-         _elem747 = iprot.readString();
-         struct.tablesUsed.add(_elem747);
+         _elem787 = iprot.readString();
+         struct.tablesUsed.add(_elem787);
         }
         iprot.readSetEnd();
        }
@@ -566,9 +566,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(TABLES_USED_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeSetBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
struct.tablesUsed.size()));
-     for (String _iter749 : struct.tablesUsed)
+     for (String _iter789 : struct.tablesUsed)
      {
-      oprot.writeString(_iter749);
+      oprot.writeString(_iter789);
      }
      oprot.writeSetEnd();
     }
@@ -603,9 +603,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.tablesUsed.size());
-    for (String _iter750 : struct.tablesUsed)
+    for (String _iter790 : struct.tablesUsed)
     {
-     oprot.writeString(_iter750);
+     oprot.writeString(_iter790);
     }
    }
    oprot.writeI64(struct.invalidationTime);
@@ -623,13 +623,13 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
Materialization struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TSet _set751 = new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
-    struct.tablesUsed = new HashSet<String>(2*_set751.size);
-    String _elem752;
-    for (int _i753 = 0; _i753 < _set751.size; ++_i753)
+    org.apache.thrift.protocol.TSet _set791 = new 
org.apache.thrift.protocol.TSet(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
+    struct.tablesUsed = new HashSet<String>(2*_set791.size);
+    String _elem792;
+    for (int _i793 = 0; _i793 < _set791.size; ++_i793)
     {
-     _elem752 = iprot.readString();
-     struct.tablesUsed.add(_elem752);
+     _elem792 = iprot.readString();
+     struct.tablesUsed.add(_elem792);
     }
    }
    struct.setTablesUsedIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hive/blob/cbb9233a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/NotificationEventResponse.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/NotificationEventResponse.java
 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/NotificationEventResponse.java
index a28350b..549c14b 100644
--- 
a/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/NotificationEventResponse.java
+++ 
b/standalone-metastore/src/gen/thrift/gen-javabean/org/apache/hadoop/hive/metastore/api/NotificationEventResponse.java
@@ -354,14 +354,14 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
      case 1: // EVENTS
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list622 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.events = new 
ArrayList<NotificationEvent>(_list622.size);
-        NotificationEvent _elem623;
-        for (int _i624 = 0; _i624 < _list622.size; ++_i624)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list662 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.events = new 
ArrayList<NotificationEvent>(_list662.size);
+        NotificationEvent _elem663;
+        for (int _i664 = 0; _i664 < _list662.size; ++_i664)
         {
-         _elem623 = new NotificationEvent();
-         _elem623.read(iprot);
-         struct.events.add(_elem623);
+         _elem663 = new NotificationEvent();
+         _elem663.read(iprot);
+         struct.events.add(_elem663);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -387,9 +387,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
     oprot.writeFieldBegin(EVENTS_FIELD_DESC);
     {
      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.events.size()));
-     for (NotificationEvent _iter625 : struct.events)
+     for (NotificationEvent _iter665 : struct.events)
      {
-      _iter625.write(oprot);
+      _iter665.write(oprot);
      }
      oprot.writeListEnd();
     }
@@ -414,9 +414,9 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
    TTupleProtocol oprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
     oprot.writeI32(struct.events.size());
-    for (NotificationEvent _iter626 : struct.events)
+    for (NotificationEvent _iter666 : struct.events)
     {
-     _iter626.write(oprot);
+     _iter666.write(oprot);
     }
    }
   }
@@ -425,14 +425,14 @@ import org.slf4j.LoggerFactory;
   public void read(org.apache.thrift.protocol.TProtocol prot, 
NotificationEventResponse struct) throws org.apache.thrift.TException {
    TTupleProtocol iprot = (TTupleProtocol) prot;
    {
-    org.apache.thrift.protocol.TList _list627 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
-    struct.events = new ArrayList<NotificationEvent>(_list627.size);
-    NotificationEvent _elem628;
-    for (int _i629 = 0; _i629 < _list627.size; ++_i629)
+    org.apache.thrift.protocol.TList _list667 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+    struct.events = new ArrayList<NotificationEvent>(_list667.size);
+    NotificationEvent _elem668;
+    for (int _i669 = 0; _i669 < _list667.size; ++_i669)
     {
-     _elem628 = new NotificationEvent();
-     _elem628.read(iprot);
-     struct.events.add(_elem628);
+     _elem668 = new NotificationEvent();
+     _elem668.read(iprot);
+     struct.events.add(_elem668);
     }
    }
    struct.setEventsIsSet(true);

Reply via email to