Author: pmouawad
Date: Thu Feb 16 08:24:21 2017
New Revision: 1783178

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1783178&view=rev
Log:
Added some translations for polish locale
Contributed by Bartosz Siewnak
This closes #276

Modified:
  jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_pl.properties
  jmeter/trunk/xdocs/changes.xml

Modified: 
jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_pl.properties
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_pl.properties?rev=1783178&r1=1783177&r2=1783178&view=diff
==============================================================================
--- jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_pl.properties 
(original)
+++ jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_pl.properties 
Thu Feb 16 08:24:21 2017
@@ -18,39 +18,85 @@
 #=> All keys in this file must also be lower case or they won't match
 #
 about=O programie Apache JMeter
+action_check_message=Aktualnie jest przeprowadzany test, zatrzymaj albo 
wy\u0142\u0105cz test, aby uruchomi\u0107 to polecenie
+action_check_title=Test uruchomiony
+active_threads_tooltip=W\u0105tki uruchomione
 add=Dodaj
+add_as_child=Dodaj jako dziecko
+add_from_clipboard=Kopiuj ze schowka
+add_from_suggested_excludes=Dodaj wykluczenia
+add_host=Dodaj statycznego hosta
 add_parameter=Dodaj parametr
-add_pattern=Dodaj wzorzec:
+add_pattern=Dodaj wzorzec\:
 add_test=Dodaj test
+add_think_times=Dodaj czasy do dziecka
 add_user=Dodaj u\u017Cytkownika
 add_value=Dodaj warto\u015B\u0107
 addtest=Dodaj test
 aggregate_graph=Wykresy statystyczne
-aggregate_graph_column=Kolumna
+aggregate_graph_choose_color=Wybierz kolor
+aggregate_graph_choose_foreground_color=Kolor pierwszego planu
+aggregate_graph_color_bar=Kolor\:
+aggregate_graph_column=Kolumna\:
+aggregate_graph_column_selection=Wyb\u00F3r kolumny\:
+aggregate_graph_column_settings=Ustawienia kolumny
+aggregate_graph_columns_to_display=Kolumny do wy\u015Bwietlenia\:
+aggregate_graph_dimension=Rozmiar wykresu
 aggregate_graph_display=Wy\u015Bwietl wykres
-aggregate_graph_height=Wysoko\u015B\u0107
+aggregate_graph_draw_outlines=Wy\u015Bwietl pasek zarysu ?
+aggregate_graph_dynamic_size=Dynamiczny rozmiar wykresu
+aggregate_graph_font=Czcionka\:
+aggregate_graph_height=Wysoko\u015B\u0107\:
+aggregate_graph_increment_scale=Skala przyrostu\:
+aggregate_graph_legend=Legenda
+aggregate_graph_legend.placement.bottom=D\u00F3\u0142
+aggregate_graph_legend.placement.left=Lewo
+aggregate_graph_legend.placement.right=Prawo
+aggregate_graph_legend.placement.top=G\u00F3ra
+aggregate_graph_legend_placement=Umieszczenie\:
 aggregate_graph_max_length_xaxis_label=Maksymalna wysoko\u015B\u0107 etykiety 
osi OX
 aggregate_graph_ms=Milisekund
+aggregate_graph_no_values_to_graph=Na wykresie nie ma \u017Cadnych 
warto\u015Bci
+aggregate_graph_number_grouping=Poka\u017C liczb\u0119 grupowania?
 aggregate_graph_response_time=Czas odpowiedzi
 aggregate_graph_save=Zapisz wykres
 aggregate_graph_save_table=Zapisz dane z tabeli
 aggregate_graph_save_table_header=Zapisz nag\u0142\u00F3wek tabeli
+aggregate_graph_size=Rozmiar\:
+aggregate_graph_style=Styl\:
+aggregate_graph_sync_with_name=Synchronizuj z nazw\u0105
+aggregate_graph_tab_graph=Wykres
+aggregate_graph_tab_settings=Ustawienia
 aggregate_graph_title=Wykres skumulowany
+aggregate_graph_title_group=Tytu\u0142
+aggregate_graph_use_group_name=Dodaj nazw\u0119 grupy w napisie?
 aggregate_graph_user_title=Tytu\u0142 wykresu
+aggregate_graph_value_font=Rozmiar czcionki\:
+aggregate_graph_value_labels_vertical=Nazwy pionowe?
 aggregate_graph_width=Szeroko\u015B\u0107
+aggregate_graph_xaxis_group=O\u015B X
+aggregate_graph_yaxis_group=O\u015B Y (milisekundy)
+aggregate_graph_yaxis_max_value=Maksymalna warto\u015B\u0107 skali\:
 aggregate_report=Dane zagregowane
+aggregate_report_90=90%
 aggregate_report_bandwidth=KB/sek
-aggregate_report_count=Liczba pr\u00F3bek
+aggregate_report_count=\# Liczba pr\u00F3bek
 aggregate_report_error=B\u0142\u0105d
 aggregate_report_error%=% b\u0142\u0119d\u00F3w
+aggregate_report_max=Maksimum
 aggregate_report_median=Mediana
+aggregate_report_min=Minimum
 aggregate_report_rate=Przepustowo\u015B\u0107
+aggregate_report_sent_bytes_per_sec=Wys\u0142ano KB/sek
 aggregate_report_stddev=Odch. std.
 aggregate_report_total_label=RAZEM
+aggregate_report_xx_pct1_line={0}% linii
+aggregate_report_xx_pct2_line={0}% linii
+aggregate_report_xx_pct3_line={0}% linii
 ajp_sampler_title=Pr\u00F3bnik AJP/1.3
 analyze=Analizuj plik z danymi...
 anchor_modifier_title=Parser link\u00F3w HTML
-argument_must_not_be_negative=Parametr musi by\u0107 nieujemny!
+argument_must_not_be_negative=Parametr musi by\u0107 nieujemny\!
 assertion_assume_success=Ignoruj status
 assertion_code_resp=Kod odpowiedzi
 assertion_contains=Zawiera
@@ -60,15 +106,15 @@ assertion_matches=Pasuje do
 assertion_message_resp=Tre\u015B\u0107 odpowiedzi
 assertion_not=Nie
 assertion_text_resp=Tekst odpowiedzi
-assertion_textarea_label=Asercje:
+assertion_textarea_label=Asercje\:
 attribute=Atrybut
 attrs=Atrybuty
 average=\u015Arednia
 average_bytes=bit\u00F3w \u015Brednio
 browse=Przegl\u0105daj...
 bsf_sampler_title=Pr\u00F3bnik BSF
-bsf_script_language=J\u0119zyk skryptowy:
-bsf_script_parameters=Parametry do przekazania do skryptu/pliku:
+bsf_script_language=J\u0119zyk skryptowy\:
+bsf_script_parameters=Parametry do przekazania do skryptu/pliku\:
 bsh_assertion_script=Skrypt (see below for variables that are defined)
 bsh_script=Skrypt (see below for variables that are defined)
 bsh_script_file=Plik ze skryptem
@@ -92,7 +138,7 @@ de=Niemiecki
 debug_off=Wy\u0142\u0105cz debugowanie
 debug_on=W\u0142\u0105cz debugowanie
 default_parameters=Parametry domy\u015Blne
-default_value_field=Domy\u015Blna warto\u015B\u0107:
+default_value_field=Domy\u015Blna warto\u015B\u0107\:
 delay=Uruchom w ci\u0105gu (sekund)
 delete=Usu\u0144
 delete_parameter=Usu\u0144 parametr
@@ -116,14 +162,14 @@ file=Plik
 file_visualizer_close=Zamknij
 file_visualizer_filename=Nazwa pliku
 file_visualizer_flush=Zapisz
-file_visualizer_open=Otw\u00f3rz
+file_visualizer_open=Otw\u00F3rz
 file_visualizer_output_file=Zapisuj/Czytaj wyniki z pliku
 filename=Nazwa pliku
-functional_mode=Tryb test\u00F3w funkcjonalnych (i.e. zapisuj dane 
wej\u015bciowe i wyj\u015bciowe pr\u00f3bnika)
+functional_mode=Tryb test\u00F3w funkcjonalnych (i.e. zapisuj dane 
wej\u015Bciowe i wyj\u015Bciowe pr\u00F3bnika)
 functional_mode_explanation=W\u0142\u0105czenie trybu test\u00F3w 
funkcjonalnych mo\u017Ce wyra\u017Anie obni\u017Cy\u0107 wydajno\u015B\u0107.
 help=Pomoc
 help_node=Co to za w\u0119ze\u0142?
-iterator_num=Liczba powt\u00F3rze\u0144:
+iterator_num=Liczba powt\u00F3rze\u0144\:
 ja=Japo\u0144ski
 jms_client_type=Klient
 jms_config=Konfiguracja
@@ -137,12 +183,12 @@ log_errors_only=B\u0142\u0119dy
 log_file=Po\u0142o\u017Cenie pliku log\u00F3w
 log_function_comment=Dodatkowy komentarz (opcjonalnie)
 log_function_level=Szczeg\u00F3\u0142owo\u015B\u0107 logowania (domy\u015Blnie 
INFO) lub OUT lub ERR
-log_only=Zapisuj do loga/Wy\u015bwietlaj tylko:
+log_only=Zapisuj do loga/Wy\u015Bwietlaj tylko\:
 log_success_only=Sukcesy
-mail_reader_account=U\u017Cytkownik:
-mail_reader_password=Has\u0142o:
-mail_reader_server=Serwer:
-mail_reader_server_type=Typ serwera:
+mail_reader_account=U\u017Cytkownik\:
+mail_reader_password=Has\u0142o\:
+mail_reader_server=Serwer\:
+mail_reader_server_type=Typ serwera\:
 mail_sent=Wiadomo\u015B\u0107 zosta\u0142a wys\u0142ana
 max=Maksimum
 menu_assertions=Assercje
@@ -155,8 +201,8 @@ menu_merge=Scal
 menu_open=Otw\u00F3rz
 menu_post_processors=Post Procesory
 menu_pre_processors=Pre Procesory
-name=Nazwa:
-number_of_threads=Liczba w\u0105tk\u00F3w (u\u017Cytkownik\u00F3w):
+name=Nazwa\:
+number_of_threads=Liczba w\u0105tk\u00F3w (u\u017Cytkownik\u00F3w)\:
 open=Otw\u00F3rz...
 option=Opcje
 password=Has\u0142o
@@ -168,10 +214,10 @@ property_undefined=Niezdefiniowano
 property_value_param=Warto\u015B\u0107 parametru
 proxy_assertions=Dodaj asercje
 proxy_headers=Przechwytuj nag\u0142\u00F3wki HTTP
-proxy_sampler_type=Typ:
+proxy_sampler_type=Typ\:
 proxy_title=Serwer proxy HTTP
-ramp_up=Uruchom w ci\u0105gu (sekund):
-regex_field=Wyra\u017Cenie regularne:
+ramp_up=Uruchom w ci\u0105gu (sekund)\:
+regex_field=Wyra\u017Cenie regularne\:
 remove=Usu\u0144
 report_chart_x_axis=O\u015B X
 report_chart_x_axis_label=Etykieta osi X
@@ -180,7 +226,7 @@ report_chart_y_axis_label=Etykieta osi Y
 report_line_graph=Wykres liniowy
 report_page_title=Tytu\u0142 strony
 reset_gui=Resetuj Gui
-resultsaver_prefix=Prefiks do nazwy pliku:
+resultsaver_prefix=Prefiks do nazwy pliku\:
 revert_project=Cofnij
 run=Uruchom
 sample_scope=Kt\u00F3re pr\u00F3bki testowa\u0107
@@ -207,15 +253,15 @@ scheduler_configuration=Konfiguracja kal
 scope=Zakres
 second=sekund
 send_file_browse=Przegl\u0105daj ...
-send_file_filename_label=\u015acie\u017cka do pliku:
+send_file_filename_label=\u015Acie\u017Cka do pliku\:
 ssl_pass_prompt=Prosz\u0119 wpisz has\u0142o
-template_field=Szablon:
+template_field=Szablon\:
 test_action_duration=Czas trwania (milisekund)
 test_action_pause=Pauza
 test_plan=Plan test\u00F3w
 test_plan_classpath_browse=Dodaj katalog lub jara do classpatha
 testplan.serialized=Uruchamiaj grupy w\u0105tk\u00F3w jedna po drugiej (tzn. 
jedn\u0105 na raz)
-testplan_comments=Uwagi:
+testplan_comments=Uwagi\:
 thread_group_title=Grupa w\u0105tk\u00F3w
 thread_properties=W\u0105tki
 threadgroup=Grupa w\u0105tk\u00F3w
@@ -226,7 +272,7 @@ user_parameters_title=Parametry u\u017Cy
 userdn=U\u017Cytkownik
 username=U\u017Cytkownik
 userpw=Has\u0142o
-value=Warto\u015B\u0107:
+value=Warto\u015B\u0107\:
 workbench_title=Brudnopis
 xpath_tidy_show_warnings=Pokazuj ostrze\u017Cenia
 you_must_enter_a_valid_number=Tu trzeba wpisa\u0107 liczb\u0119

Modified: jmeter/trunk/xdocs/changes.xml
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/jmeter/trunk/xdocs/changes.xml?rev=1783178&r1=1783177&r2=1783178&view=diff
==============================================================================
--- jmeter/trunk/xdocs/changes.xml [utf-8] (original)
+++ jmeter/trunk/xdocs/changes.xml [utf-8] Thu Feb 16 08:24:21 2017
@@ -201,6 +201,7 @@ JMeter now requires Java 8. Ensure you u
   <li><bug>60565</bug>Migrate LogKit to SLF4J - Optimize logging statements. 
e.g, message format args, throwable args, unnecessary if-enabled-logging in 
simple ones, etc. Contributed by Woonsan Ko (woonsan at apache.org)</li>
   <li><bug>60564</bug>Migrate LogKit to SLF4J - Replace logkit loggers with 
slf4j ones and keep the current logkit binding solution for backward 
compatibility with plugins. Contributed by Woonsan Ko (woonsan at 
apache.org)</li>
   <li><bug>60664</bug>Add a UI menu to set log level. Contributed by Woonsan 
Ko (woonsan at apache.org)</li>
+  <li><pr>276</pr>Added some translations for polish locale. Contributed by 
Bartosz Siewniak (barteksiewniak at gmail.com)</li>
 </ul>
 
 <ch_section>Non-functional changes</ch_section>
@@ -306,6 +307,7 @@ JMeter now requires Java 8. Ensure you u
 <li>Sanduni Kanishka (https://github.com/SanduniKanishka)</li>
 <li>Andrew Burton (andrewburtonatwh at gmail.com)</li>
 <li>Woonsan Ko (woonsan at apache.org)</li>
+<li>Bartosz Siewniak (barteksiewniak at gmail.com)</li>
 </ul>
 <p>We also thank bug reporters who helped us improve JMeter. <br/>
 For this release we want to give special thanks to the following reporters for 
the clear reports and tests made after our fixes:</p>


Reply via email to