Modified: 
webservices/website/wss4j/xref-test/org/apache/wss4j/integration/test/kerberos/KerberosTest.html
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/webservices/website/wss4j/xref-test/org/apache/wss4j/integration/test/kerberos/KerberosTest.html?rev=1799161&r1=1799160&r2=1799161&view=diff
==============================================================================
--- 
webservices/website/wss4j/xref-test/org/apache/wss4j/integration/test/kerberos/KerberosTest.html
 (original)
+++ 
webservices/website/wss4j/xref-test/org/apache/wss4j/integration/test/kerberos/KerberosTest.html
 Mon Jun 19 09:02:30 2017
@@ -31,1238 +31,1187 @@
 <a class="jxr_linenumber" name="L23" href="#L23">23</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.io.File;
 <a class="jxr_linenumber" name="L24" href="#L24">24</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.io.IOException;
 <a class="jxr_linenumber" name="L25" href="#L25">25</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.nio.charset.StandardCharsets;
-<a class="jxr_linenumber" name="L26" href="#L26">26</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.nio.file.FileSystems;
-<a class="jxr_linenumber" name="L27" href="#L27">27</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.nio.file.Files;
-<a class="jxr_linenumber" name="L28" href="#L28">28</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.nio.file.Path;
-<a class="jxr_linenumber" name="L29" href="#L29">29</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.security.Principal;
-<a class="jxr_linenumber" name="L30" href="#L30">30</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.util.ArrayList;
-<a class="jxr_linenumber" name="L31" href="#L31">31</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.util.Base64;
-<a class="jxr_linenumber" name="L32" href="#L32">32</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.util.List;
-<a class="jxr_linenumber" name="L33" href="#L33">33</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L34" href="#L34">34</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.crypto.SecretKey;
-<a class="jxr_linenumber" name="L35" href="#L35">35</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.security.auth.callback.Callback;
-<a class="jxr_linenumber" name="L36" href="#L36">36</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
-<a class="jxr_linenumber" name="L37" href="#L37">37</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.callback.PasswordCallback;
-<a class="jxr_linenumber" name="L38" href="#L38">38</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;
-<a class="jxr_linenumber" name="L39" href="#L39">39</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.kerberos.KerberosPrincipal;
-<a class="jxr_linenumber" name="L40" href="#L40">40</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.crypto.dsig.SignatureMethod;
-<a class="jxr_linenumber" name="L41" href="#L41">41</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
-<a class="jxr_linenumber" name="L42" href="#L42">42</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.stream.XMLInputFactory;
-<a class="jxr_linenumber" name="L43" href="#L43">43</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.stream.XMLStreamReader;
-<a class="jxr_linenumber" name="L44" href="#L44">44</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.stream.XMLStreamWriter;
-<a class="jxr_linenumber" name="L45" href="#L45">45</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.transform.TransformerFactory;
-<a class="jxr_linenumber" name="L46" href="#L46">46</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.transform.dom.DOMSource;
-<a class="jxr_linenumber" name="L47" href="#L47">47</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.transform.stream.StreamResult;
-<a class="jxr_linenumber" name="L48" href="#L48">48</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L49" href="#L49">49</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.annotations.CreateKdcServer;
-<a class="jxr_linenumber" name="L50" href="#L50">50</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.annotations.CreateLdapServer;
-<a class="jxr_linenumber" name="L51" href="#L51">51</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.annotations.CreateTransport;
-<a class="jxr_linenumber" name="L52" href="#L52">52</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.annotations.ApplyLdifFiles;
-<a class="jxr_linenumber" name="L53" href="#L53">53</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.annotations.CreateDS;
-<a class="jxr_linenumber" name="L54" href="#L54">54</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.annotations.CreateIndex;
-<a class="jxr_linenumber" name="L55" href="#L55">55</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.annotations.CreatePartition;
-<a class="jxr_linenumber" name="L56" href="#L56">56</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.integ.AbstractLdapTestUnit;
-<a class="jxr_linenumber" name="L57" href="#L57">57</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.integ.FrameworkRunner;
-<a class="jxr_linenumber" name="L58" href="#L58">58</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.directory.server.core.kerberos.KeyDerivationInterceptor;
-<a class="jxr_linenumber" name="L59" href="#L59">59</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.ext.WSSecurityException;
-<a class="jxr_linenumber" name="L60" href="#L60">60</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.kerberos.KerberosContextAndServiceNameCallback;
-<a class="jxr_linenumber" name="L61" href="#L61">61</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.spnego.SpnegoTokenContext;
-<a class="jxr_linenumber" name="L62" href="#L62">62</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.token.BinarySecurity;
-<a class="jxr_linenumber" name="L63" href="#L63">63</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.common.util.KeyUtils;
-<a class="jxr_linenumber" name="L64" href="#L64">64</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.common.util.XMLUtils;
-<a class="jxr_linenumber" name="L65" href="#L65">65</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.WSConstants;
-<a class="jxr_linenumber" name="L66" href="#L66">66</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.common.SecurityTestUtil;
-<a class="jxr_linenumber" name="L67" href="#L67">67</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.engine.WSSConfig;
-<a class="jxr_linenumber" name="L68" href="#L68">68</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.engine.WSSecurityEngine;
-<a class="jxr_linenumber" name="L69" href="#L69">69</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.engine.WSSecurityEngineResult;
-<a class="jxr_linenumber" name="L70" href="#L70">70</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.handler.WSHandlerResult;
-<a class="jxr_linenumber" name="L71" href="#L71">71</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.message.WSSecEncrypt;
-<a class="jxr_linenumber" name="L72" href="#L72">72</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.message.WSSecHeader;
-<a class="jxr_linenumber" name="L73" href="#L73">73</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.message.WSSecSignature;
-<a class="jxr_linenumber" name="L74" href="#L74">74</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.message.token.KerberosSecurity;
-<a class="jxr_linenumber" name="L75" href="#L75">75</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.util.WSSecurityUtil;
-<a class="jxr_linenumber" name="L76" href="#L76">76</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.validate.KerberosTokenValidator;
-<a class="jxr_linenumber" name="L77" href="#L77">77</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.ext.WSSConstants;
-<a class="jxr_linenumber" name="L78" href="#L78">78</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.stax.ext.WSSSecurityProperties;
-<a class="jxr_linenumber" name="L79" href="#L79">79</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.stax.securityEvent.KerberosTokenSecurityEvent;
-<a class="jxr_linenumber" name="L80" href="#L80">80</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.setup.InboundWSSec;
-<a class="jxr_linenumber" name="L81" href="#L81">81</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.setup.OutboundWSSec;
-<a class="jxr_linenumber" name="L82" href="#L82">82</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.setup.WSSec;
-<a class="jxr_linenumber" name="L83" href="#L83">83</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.test.utils.SOAPUtil;
-<a class="jxr_linenumber" name="L84" href="#L84">84</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.test.utils.StAX2DOM;
-<a class="jxr_linenumber" name="L85" href="#L85">85</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.stax.test.utils.XmlReaderToWriter;
-<a class="jxr_linenumber" name="L86" href="#L86">86</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.xml.security.exceptions.XMLSecurityException;
-<a class="jxr_linenumber" name="L87" href="#L87">87</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.xml.security.stax.securityEvent.SecurityEvent;
-<a class="jxr_linenumber" name="L88" href="#L88">88</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.xml.security.stax.securityEvent.SecurityEventListener;
-<a class="jxr_linenumber" name="L89" href="#L89">89</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.AfterClass;
-<a class="jxr_linenumber" name="L90" href="#L90">90</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.Assert;
-<a class="jxr_linenumber" name="L91" href="#L91">91</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.Before;
-<a class="jxr_linenumber" name="L92" href="#L92">92</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.BeforeClass;
-<a class="jxr_linenumber" name="L93" href="#L93">93</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.Test;
-<a class="jxr_linenumber" name="L94" href="#L94">94</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.runner.RunWith;
-<a class="jxr_linenumber" name="L95" href="#L95">95</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.w3c.dom.Document;
-<a class="jxr_linenumber" name="L96" href="#L96">96</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.w3c.dom.NodeList;
-<a class="jxr_linenumber" name="L97" href="#L97">97</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L98" href="#L98">98</a> 
@RunWith(FrameworkRunner.<strong class="jxr_keyword">class</strong>)
+<a class="jxr_linenumber" name="L26" href="#L26">26</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.security.Principal;
+<a class="jxr_linenumber" name="L27" href="#L27">27</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.util.ArrayList;
+<a class="jxr_linenumber" name="L28" href="#L28">28</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.util.Base64;
+<a class="jxr_linenumber" name="L29" href="#L29">29</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> java.util.List;
+<a class="jxr_linenumber" name="L30" href="#L30">30</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L31" href="#L31">31</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.crypto.SecretKey;
+<a class="jxr_linenumber" name="L32" href="#L32">32</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.security.auth.callback.Callback;
+<a class="jxr_linenumber" name="L33" href="#L33">33</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
+<a class="jxr_linenumber" name="L34" href="#L34">34</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.callback.PasswordCallback;
+<a class="jxr_linenumber" name="L35" href="#L35">35</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;
+<a class="jxr_linenumber" name="L36" href="#L36">36</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
javax.security.auth.kerberos.KerberosPrincipal;
+<a class="jxr_linenumber" name="L37" href="#L37">37</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.crypto.dsig.SignatureMethod;
+<a class="jxr_linenumber" name="L38" href="#L38">38</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
+<a class="jxr_linenumber" name="L39" href="#L39">39</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.stream.XMLInputFactory;
+<a class="jxr_linenumber" name="L40" href="#L40">40</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.stream.XMLStreamReader;
+<a class="jxr_linenumber" name="L41" href="#L41">41</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.stream.XMLStreamWriter;
+<a class="jxr_linenumber" name="L42" href="#L42">42</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.transform.TransformerFactory;
+<a class="jxr_linenumber" name="L43" href="#L43">43</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.transform.dom.DOMSource;
+<a class="jxr_linenumber" name="L44" href="#L44">44</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> javax.xml.transform.stream.StreamResult;
+<a class="jxr_linenumber" name="L45" href="#L45">45</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L46" href="#L46">46</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.kerby.kerberos.kerb.server.SimpleKdcServer;
+<a class="jxr_linenumber" name="L47" href="#L47">47</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.ext.WSSecurityException;
+<a class="jxr_linenumber" name="L48" href="#L48">48</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.kerberos.KerberosContextAndServiceNameCallback;
+<a class="jxr_linenumber" name="L49" href="#L49">49</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.spnego.SpnegoTokenContext;
+<a class="jxr_linenumber" name="L50" href="#L50">50</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.common.token.BinarySecurity;
+<a class="jxr_linenumber" name="L51" href="#L51">51</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.common.util.KeyUtils;
+<a class="jxr_linenumber" name="L52" href="#L52">52</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.common.util.XMLUtils;
+<a class="jxr_linenumber" name="L53" href="#L53">53</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.WSConstants;
+<a class="jxr_linenumber" name="L54" href="#L54">54</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.common.SecurityTestUtil;
+<a class="jxr_linenumber" name="L55" href="#L55">55</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.engine.WSSConfig;
+<a class="jxr_linenumber" name="L56" href="#L56">56</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.engine.WSSecurityEngine;
+<a class="jxr_linenumber" name="L57" href="#L57">57</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.engine.WSSecurityEngineResult;
+<a class="jxr_linenumber" name="L58" href="#L58">58</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.handler.WSHandlerResult;
+<a class="jxr_linenumber" name="L59" href="#L59">59</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.message.WSSecEncrypt;
+<a class="jxr_linenumber" name="L60" href="#L60">60</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.message.WSSecHeader;
+<a class="jxr_linenumber" name="L61" href="#L61">61</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.message.WSSecSignature;
+<a class="jxr_linenumber" name="L62" href="#L62">62</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.message.token.KerberosSecurity;
+<a class="jxr_linenumber" name="L63" href="#L63">63</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.dom.util.WSSecurityUtil;
+<a class="jxr_linenumber" name="L64" href="#L64">64</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.dom.validate.KerberosTokenValidator;
+<a class="jxr_linenumber" name="L65" href="#L65">65</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.ext.WSSConstants;
+<a class="jxr_linenumber" name="L66" href="#L66">66</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.stax.ext.WSSSecurityProperties;
+<a class="jxr_linenumber" name="L67" href="#L67">67</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.stax.securityEvent.KerberosTokenSecurityEvent;
+<a class="jxr_linenumber" name="L68" href="#L68">68</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.setup.InboundWSSec;
+<a class="jxr_linenumber" name="L69" href="#L69">69</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.setup.OutboundWSSec;
+<a class="jxr_linenumber" name="L70" href="#L70">70</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.setup.WSSec;
+<a class="jxr_linenumber" name="L71" href="#L71">71</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.test.utils.SOAPUtil;
+<a class="jxr_linenumber" name="L72" href="#L72">72</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.apache.wss4j.stax.test.utils.StAX2DOM;
+<a class="jxr_linenumber" name="L73" href="#L73">73</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.wss4j.stax.test.utils.XmlReaderToWriter;
+<a class="jxr_linenumber" name="L74" href="#L74">74</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.xml.security.exceptions.XMLSecurityException;
+<a class="jxr_linenumber" name="L75" href="#L75">75</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.xml.security.stax.securityEvent.SecurityEvent;
+<a class="jxr_linenumber" name="L76" href="#L76">76</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> 
org.apache.xml.security.stax.securityEvent.SecurityEventListener;
+<a class="jxr_linenumber" name="L77" href="#L77">77</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.AfterClass;
+<a class="jxr_linenumber" name="L78" href="#L78">78</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.Assert;
+<a class="jxr_linenumber" name="L79" href="#L79">79</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.BeforeClass;
+<a class="jxr_linenumber" name="L80" href="#L80">80</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.junit.Test;
+<a class="jxr_linenumber" name="L81" href="#L81">81</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.w3c.dom.Document;
+<a class="jxr_linenumber" name="L82" href="#L82">82</a> <strong 
class="jxr_keyword">import</strong> org.w3c.dom.NodeList;
+<a class="jxr_linenumber" name="L83" href="#L83">83</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L84" href="#L84">84</a> <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">class</strong> 
<a 
href="../../../../../../org/apache/wss4j/integration/test/kerberos/KerberosTest.html">KerberosTest</a>
 {
+<a class="jxr_linenumber" name="L85" href="#L85">85</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L86" href="#L86">86</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong class="jxr_keyword">final</strong> 
org.slf4j.Logger LOG =
+<a class="jxr_linenumber" name="L87" href="#L87">87</a>     
org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(KerberosTest.<strong 
class="jxr_keyword">class</strong>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L88" href="#L88">88</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L89" href="#L89">89</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong class="jxr_keyword">final</strong> 
XMLInputFactory xmlInputFactory = XMLInputFactory.newInstance();
+<a class="jxr_linenumber" name="L90" href="#L90">90</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong class="jxr_keyword">final</strong> 
TransformerFactory TRANSFORMER_FACTORY = TransformerFactory.newInstance();
+<a class="jxr_linenumber" name="L91" href="#L91">91</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> DocumentBuilderFactory dbf;
+<a class="jxr_linenumber" name="L92" href="#L92">92</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L93" href="#L93">93</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong 
class="jxr_keyword">boolean</strong> runTests = <strong 
class="jxr_keyword">true</strong>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L94" href="#L94">94</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L95" href="#L95">95</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> SimpleKdcServer kerbyServer;
+<a class="jxr_linenumber" name="L96" href="#L96">96</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L97" href="#L97">97</a>   @BeforeClass
+<a class="jxr_linenumber" name="L98" href="#L98">98</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">static</strong> 
<strong class="jxr_keyword">void</strong> setUp() <strong 
class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
 <a class="jxr_linenumber" name="L99" href="#L99">99</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L100" href="#L100">100</a> <em 
class="jxr_comment">//Define the DirectoryService</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L101" href="#L101">101</a> @CreateDS(name = 
<span class="jxr_string">"KerberosTest-class"</span>,
-<a class="jxr_linenumber" name="L102" href="#L102">102</a>   
enableAccessControl = false,
-<a class="jxr_linenumber" name="L103" href="#L103">103</a>   allowAnonAccess 
= false,
-<a class="jxr_linenumber" name="L104" href="#L104">104</a>   enableChangeLog 
= <strong class="jxr_keyword">true</strong>,
-<a class="jxr_linenumber" name="L105" href="#L105">105</a>   partitions = {
-<a class="jxr_linenumber" name="L106" href="#L106">106</a>     
@CreatePartition(
-<a class="jxr_linenumber" name="L107" href="#L107">107</a>       name = 
<span class="jxr_string">"example"</span>,
-<a class="jxr_linenumber" name="L108" href="#L108">108</a>       suffix 
= <span class="jxr_string">"dc=example,dc=com"</span>,
-<a class="jxr_linenumber" name="L109" href="#L109">109</a>       indexes 
= {
-<a class="jxr_linenumber" name="L110" href="#L110">110</a>         
@CreateIndex(attribute = <span class="jxr_string">"objectClass"</span>),
-<a class="jxr_linenumber" name="L111" href="#L111">111</a>         
@CreateIndex(attribute = <span class="jxr_string">"dc"</span>),
-<a class="jxr_linenumber" name="L112" href="#L112">112</a>         
@CreateIndex(attribute = <span class="jxr_string">"ou"</span>)
-<a class="jxr_linenumber" name="L113" href="#L113">113</a>       } )
-<a class="jxr_linenumber" name="L114" href="#L114">114</a>     },
-<a class="jxr_linenumber" name="L115" href="#L115">115</a>   
additionalInterceptors = {
-<a class="jxr_linenumber" name="L116" href="#L116">116</a>    
KeyDerivationInterceptor.<strong class="jxr_keyword">class</strong>
-<a class="jxr_linenumber" name="L117" href="#L117">117</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L118" href="#L118">118</a> )
-<a class="jxr_linenumber" name="L119" href="#L119">119</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L120" href="#L120">120</a> @CreateLdapServer(
-<a class="jxr_linenumber" name="L121" href="#L121">121</a>   transports = {
-<a class="jxr_linenumber" name="L122" href="#L122">122</a>     
@CreateTransport(protocol = <span class="jxr_string">"LDAP"</span>)
-<a class="jxr_linenumber" name="L123" href="#L123">123</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L124" href="#L124">124</a> )
-<a class="jxr_linenumber" name="L125" href="#L125">125</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L126" href="#L126">126</a> @CreateKdcServer(
-<a class="jxr_linenumber" name="L127" href="#L127">127</a>   transports = {
-<a class="jxr_linenumber" name="L128" href="#L128">128</a>     
@CreateTransport(protocol = <span class="jxr_string">"KRB"</span>, address = 
<span class="jxr_string">"127.0.0.1"</span>) <em 
class="jxr_comment">//NOPMD</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L129" href="#L129">129</a>   },
-<a class="jxr_linenumber" name="L130" href="#L130">130</a>   primaryRealm = 
<span class="jxr_string">"service.ws.apache.org"</span>,
-<a class="jxr_linenumber" name="L131" href="#L131">131</a>   kdcPrincipal = 
<span 
class="jxr_string">"krbtgt/service.ws.apache....@service.ws.apache.org"</span>
-<a class="jxr_linenumber" name="L132" href="#L132">132</a> )
+<a class="jxr_linenumber" name="L100" href="#L100">100</a>     
WSSConfig.init();
+<a class="jxr_linenumber" name="L101" href="#L101">101</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L102" href="#L102">102</a>     String 
basedir = System.getProperty(<span class="jxr_string">"basedir"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L103" href="#L103">103</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (basedir == <strong 
class="jxr_keyword">null</strong>) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L104" href="#L104">104</a>       basedir 
= <strong class="jxr_keyword">new</strong> File(<span 
class="jxr_string">"."</span>).getCanonicalPath();
+<a class="jxr_linenumber" name="L105" href="#L105">105</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L106" href="#L106">106</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L107" href="#L107">107</a>     <em 
class="jxr_comment">// System.setProperty("sun.security.krb5.debug", 
"true");</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L108" href="#L108">108</a>     
System.setProperty(<span 
class="jxr_string">"java.security.auth.login.config"</span>, basedir + <span 
class="jxr_string">"/target/test-classes/kerberos/kerberos.jaas"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L109" href="#L109">109</a>     
System.setProperty(<span class="jxr_string">"java.security.krb5.conf"</span>, 
basedir + <span class="jxr_string">"/target/krb5.conf"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L110" href="#L110">110</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L111" href="#L111">111</a>     kerbyServer 
= <strong class="jxr_keyword">new</strong> SimpleKdcServer();
+<a class="jxr_linenumber" name="L112" href="#L112">112</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L113" href="#L113">113</a>     
kerbyServer.setKdcRealm(<span 
class="jxr_string">"service.ws.apache.org"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L114" href="#L114">114</a>     
kerbyServer.setAllowUdp(false);
+<a class="jxr_linenumber" name="L115" href="#L115">115</a>     
kerbyServer.setWorkDir(<strong class="jxr_keyword">new</strong> File(basedir + 
<span class="jxr_string">"/target"</span>));
+<a class="jxr_linenumber" name="L116" href="#L116">116</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L117" href="#L117">117</a>     <em 
class="jxr_comment">//kerbyServer.setInnerKdcImpl(new 
NettyKdcServerImpl(kerbyServer.getKdcSetting()));</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L118" href="#L118">118</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L119" href="#L119">119</a>     
kerbyServer.init();
+<a class="jxr_linenumber" name="L120" href="#L120">120</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L121" href="#L121">121</a>     <em 
class="jxr_comment">// Create principals</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L122" href="#L122">122</a>     String 
alice = <span class="jxr_string">"al...@service.ws.apache.org"</span>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L123" href="#L123">123</a>     String bob 
= <span 
class="jxr_string">"bob/service.ws.apache....@service.ws.apache.org"</span>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L124" href="#L124">124</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L125" href="#L125">125</a>     
kerbyServer.createPrincipal(alice, <span class="jxr_string">"alice"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L126" href="#L126">126</a>     
kerbyServer.createPrincipal(bob, <span class="jxr_string">"bob"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L127" href="#L127">127</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L128" href="#L128">128</a>     
kerbyServer.start();
+<a class="jxr_linenumber" name="L129" href="#L129">129</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L130" href="#L130">130</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (<span class="jxr_string">"IBM 
Corporation"</span>.equals(System.getProperty(<span 
class="jxr_string">"java.vendor"</span>))) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L131" href="#L131">131</a>       
runTests = false;
+<a class="jxr_linenumber" name="L132" href="#L132">132</a>     }
 <a class="jxr_linenumber" name="L133" href="#L133">133</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L134" href="#L134">134</a> <em 
class="jxr_comment">//Inject an file containing entries</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L135" href="#L135">135</a> 
@ApplyLdifFiles(<span class="jxr_string">"kerberos/kerberos.ldif"</span>)
-<a class="jxr_linenumber" name="L136" href="#L136">136</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L137" href="#L137">137</a> <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">class</strong> 
<a 
href="../../../../../../org/apache/wss4j/integration/test/kerberos/KerberosTest.html">KerberosTest</a>
 <strong class="jxr_keyword">extends</strong> AbstractLdapTestUnit {
-<a class="jxr_linenumber" name="L138" href="#L138">138</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L139" href="#L139">139</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong class="jxr_keyword">final</strong> 
org.slf4j.Logger LOG =
-<a class="jxr_linenumber" name="L140" href="#L140">140</a>     
org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(KerberosTest.<strong 
class="jxr_keyword">class</strong>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L141" href="#L141">141</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L142" href="#L142">142</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong class="jxr_keyword">final</strong> 
XMLInputFactory xmlInputFactory = XMLInputFactory.newInstance();
-<a class="jxr_linenumber" name="L143" href="#L143">143</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong class="jxr_keyword">final</strong> 
TransformerFactory TRANSFORMER_FACTORY = TransformerFactory.newInstance();
-<a class="jxr_linenumber" name="L144" href="#L144">144</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> DocumentBuilderFactory dbf;
-<a class="jxr_linenumber" name="L145" href="#L145">145</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L146" href="#L146">146</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong 
class="jxr_keyword">boolean</strong> runTests;
-<a class="jxr_linenumber" name="L147" href="#L147">147</a>   <strong 
class="jxr_keyword">private</strong> <strong 
class="jxr_keyword">static</strong> <strong 
class="jxr_keyword">boolean</strong> portUpdated;
-<a class="jxr_linenumber" name="L148" href="#L148">148</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L149" href="#L149">149</a>   @BeforeClass
-<a class="jxr_linenumber" name="L150" href="#L150">150</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">static</strong> 
<strong class="jxr_keyword">void</strong> setUp() <strong 
class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
+<a class="jxr_linenumber" name="L134" href="#L134">134</a>     dbf = 
DocumentBuilderFactory.newInstance();
+<a class="jxr_linenumber" name="L135" href="#L135">135</a>     
dbf.setNamespaceAware(<strong class="jxr_keyword">true</strong>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L136" href="#L136">136</a>     
dbf.setIgnoringComments(false);
+<a class="jxr_linenumber" name="L137" href="#L137">137</a>     
dbf.setCoalescing(false);
+<a class="jxr_linenumber" name="L138" href="#L138">138</a>     
dbf.setIgnoringElementContentWhitespace(false);
+<a class="jxr_linenumber" name="L139" href="#L139">139</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L140" href="#L140">140</a>     
xmlInputFactory.setProperty(XMLInputFactory.IS_COALESCING, false);
+<a class="jxr_linenumber" name="L141" href="#L141">141</a>     
xmlInputFactory.setProperty(XMLInputFactory.SUPPORT_DTD, false);
+<a class="jxr_linenumber" name="L142" href="#L142">142</a>   }
+<a class="jxr_linenumber" name="L143" href="#L143">143</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L144" href="#L144">144</a>   @AfterClass
+<a class="jxr_linenumber" name="L145" href="#L145">145</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">static</strong> 
<strong class="jxr_keyword">void</strong> tearDown() <strong 
class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
+<a class="jxr_linenumber" name="L146" href="#L146">146</a>     
SecurityTestUtil.cleanup();
+<a class="jxr_linenumber" name="L147" href="#L147">147</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (kerbyServer != <strong 
class="jxr_keyword">null</strong>) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L148" href="#L148">148</a>       
kerbyServer.stop();
+<a class="jxr_linenumber" name="L149" href="#L149">149</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L150" href="#L150">150</a>   }
 <a class="jxr_linenumber" name="L151" href="#L151">151</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L152" href="#L152">152</a>     
WSSConfig.init();
-<a class="jxr_linenumber" name="L153" href="#L153">153</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L154" href="#L154">154</a>     <em 
class="jxr_comment">//</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L155" href="#L155">155</a>     <em 
class="jxr_comment">// This test fails with the IBM JDK</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L156" href="#L156">156</a>     <em 
class="jxr_comment">//</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L157" href="#L157">157</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!<span class="jxr_string">"IBM 
Corporation"</span>.equals(System.getProperty(<span 
class="jxr_string">"java.vendor"</span>))) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L158" href="#L158">158</a>       
runTests = <strong class="jxr_keyword">true</strong>;
-<a class="jxr_linenumber" name="L159" href="#L159">159</a>       String 
basedir = System.getProperty(<span class="jxr_string">"basedir"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L160" href="#L160">160</a>       <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (basedir == <strong 
class="jxr_keyword">null</strong>) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L161" href="#L161">161</a>         
basedir = <strong class="jxr_keyword">new</strong> File(<span 
class="jxr_string">"."</span>).getCanonicalPath();
-<a class="jxr_linenumber" name="L162" href="#L162">162</a>       }
-<a class="jxr_linenumber" name="L163" href="#L163">163</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L164" href="#L164">164</a>       <em 
class="jxr_comment">// System.setProperty("sun.security.krb5.debug", 
"true");</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L165" href="#L165">165</a>       
System.setProperty(<span 
class="jxr_string">"java.security.auth.login.config"</span>, basedir + <span 
class="jxr_string">"/src/test/resources/kerberos/kerberos.jaas"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L152" href="#L152">152</a>   <em 
class="jxr_comment">//</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L153" href="#L153">153</a>   <em 
class="jxr_comment">// DOM tests</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L154" href="#L154">154</a>   <em 
class="jxr_comment">//</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L155" href="#L155">155</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L156" href="#L156">156</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L157" href="#L157">157</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Test using the KerberosSecurity class to 
retrieve a service ticket from a KDC, wrap it</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L158" href="#L158">158</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * in a BinarySecurityToken, and process it.</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L159" href="#L159">159</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L160" href="#L160">160</a>   @Test
+<a class="jxr_linenumber" name="L161" href="#L161">161</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testKerberosCreationAndProcessing() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
Exception {
+<a class="jxr_linenumber" name="L162" href="#L162">162</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L163" href="#L163">163</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L164" href="#L164">164</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L165" href="#L165">165</a>     }
 <a class="jxr_linenumber" name="L166" href="#L166">166</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L167" href="#L167">167</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L167" href="#L167">167</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
 <a class="jxr_linenumber" name="L168" href="#L168">168</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L169" href="#L169">169</a>     dbf = 
DocumentBuilderFactory.newInstance();
-<a class="jxr_linenumber" name="L170" href="#L170">170</a>     
dbf.setNamespaceAware(<strong class="jxr_keyword">true</strong>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L171" href="#L171">171</a>     
dbf.setIgnoringComments(false);
-<a class="jxr_linenumber" name="L172" href="#L172">172</a>     
dbf.setCoalescing(false);
-<a class="jxr_linenumber" name="L173" href="#L173">173</a>     
dbf.setIgnoringElementContentWhitespace(false);
-<a class="jxr_linenumber" name="L174" href="#L174">174</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L175" href="#L175">175</a>     
xmlInputFactory.setProperty(XMLInputFactory.IS_COALESCING, false);
-<a class="jxr_linenumber" name="L176" href="#L176">176</a>     
xmlInputFactory.setProperty(XMLInputFactory.SUPPORT_DTD, false);
-<a class="jxr_linenumber" name="L177" href="#L177">177</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L178" href="#L178">178</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L179" href="#L179">179</a>   @AfterClass
-<a class="jxr_linenumber" name="L180" href="#L180">180</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">static</strong> 
<strong class="jxr_keyword">void</strong> tearDown() <strong 
class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
-<a class="jxr_linenumber" name="L181" href="#L181">181</a>     
SecurityTestUtil.cleanup();
-<a class="jxr_linenumber" name="L182" href="#L182">182</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L183" href="#L183">183</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L184" href="#L184">184</a>   @Before
-<a class="jxr_linenumber" name="L185" href="#L185">185</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
updatePort() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
-<a class="jxr_linenumber" name="L186" href="#L186">186</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!portUpdated) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L187" href="#L187">187</a>       String 
basedir = System.getProperty(<span class="jxr_string">"basedir"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L188" href="#L188">188</a>       <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (basedir == <strong 
class="jxr_keyword">null</strong>) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L189" href="#L189">189</a>         
basedir = <strong class="jxr_keyword">new</strong> File(<span 
class="jxr_string">"."</span>).getCanonicalPath();
-<a class="jxr_linenumber" name="L190" href="#L190">190</a>       }
-<a class="jxr_linenumber" name="L191" href="#L191">191</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L192" href="#L192">192</a>       <em 
class="jxr_comment">// Read in krb5.conf and substitute in the correct port</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L193" href="#L193">193</a>       Path 
path = FileSystems.getDefault().getPath(basedir, <span 
class="jxr_string">"/src/test/resources/kerberos/krb5.conf"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L194" href="#L194">194</a>       String 
content = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
String(Files.readAllBytes(path), StandardCharsets.UTF_8);
-<a class="jxr_linenumber" name="L195" href="#L195">195</a>       content 
= content.replaceAll(<span class="jxr_string">"port"</span>, <span 
class="jxr_string">""</span> + <strong 
class="jxr_keyword">super</strong>.getKdcServer().getTransports()[0].getPort());
-<a class="jxr_linenumber" name="L196" href="#L196">196</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L197" href="#L197">197</a>       Path 
path2 = FileSystems.getDefault().getPath(basedir, <span 
class="jxr_string">"/target/test-classes/kerberos/krb5.conf"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L198" href="#L198">198</a>       
Files.write(path2, content.getBytes());
-<a class="jxr_linenumber" name="L199" href="#L199">199</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L200" href="#L200">200</a>       
System.setProperty(<span class="jxr_string">"java.security.krb5.conf"</span>, 
path2.toString());
+<a class="jxr_linenumber" name="L169" href="#L169">169</a>     WSSecHeader 
secHeader = <strong class="jxr_keyword">new</strong> WSSecHeader(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L170" href="#L170">170</a>     
secHeader.insertSecurityHeader();
+<a class="jxr_linenumber" name="L171" href="#L171">171</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L172" href="#L172">172</a>     
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L173" href="#L173">173</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
+<a class="jxr_linenumber" name="L174" href="#L174">174</a>       
@Override
+<a class="jxr_linenumber" name="L175" href="#L175">175</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
+<a class="jxr_linenumber" name="L176" href="#L176">176</a>         
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
+<a class="jxr_linenumber" name="L177" href="#L177">177</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L178" href="#L178">178</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L179" href="#L179">179</a>         } 
<strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L180" href="#L180">180</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L181" href="#L181">181</a>         }
+<a class="jxr_linenumber" name="L182" href="#L182">182</a>       }
+<a class="jxr_linenumber" name="L183" href="#L183">183</a>     };
+<a class="jxr_linenumber" name="L184" href="#L184">184</a>     
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L185" href="#L185">185</a>     
WSSecurityUtil.prependChildElement(secHeader.getSecurityHeaderElement(), 
bst.getElement());
+<a class="jxr_linenumber" name="L186" href="#L186">186</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L187" href="#L187">187</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (LOG.isDebugEnabled()) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L188" href="#L188">188</a>       String 
outputString =
+<a class="jxr_linenumber" name="L189" href="#L189">189</a>         
XMLUtils.prettyDocumentToString(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L190" href="#L190">190</a>       
LOG.debug(outputString);
+<a class="jxr_linenumber" name="L191" href="#L191">191</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L192" href="#L192">192</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L193" href="#L193">193</a>     <em 
class="jxr_comment">// Configure the Validator</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L194" href="#L194">194</a>     WSSConfig 
wssConfig = WSSConfig.getNewInstance();
+<a class="jxr_linenumber" name="L195" href="#L195">195</a>     
KerberosTokenValidator validator = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosTokenValidator();
+<a class="jxr_linenumber" name="L196" href="#L196">196</a>     
validator.setContextName(<span class="jxr_string">"bob"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L197" href="#L197">197</a>     
validator.setServiceName(<span 
class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L198" href="#L198">198</a>     
wssConfig.setValidator(WSConstants.BINARY_TOKEN, validator);
+<a class="jxr_linenumber" name="L199" href="#L199">199</a>     
WSSecurityEngine secEngine = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
WSSecurityEngine();
+<a class="jxr_linenumber" name="L200" href="#L200">200</a>     
secEngine.setWssConfig(wssConfig);
 <a class="jxr_linenumber" name="L201" href="#L201">201</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L202" href="#L202">202</a>       
portUpdated = <strong class="jxr_keyword">true</strong>;
-<a class="jxr_linenumber" name="L203" href="#L203">203</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L204" href="#L204">204</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L205" href="#L205">205</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L206" href="#L206">206</a>   <em 
class="jxr_comment">//</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L207" href="#L207">207</a>   <em 
class="jxr_comment">// DOM tests</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L208" href="#L208">208</a>   <em 
class="jxr_comment">//</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L202" href="#L202">202</a>     
WSHandlerResult results =
+<a class="jxr_linenumber" name="L203" href="#L203">203</a>       
secEngine.processSecurityHeader(doc, <strong class="jxr_keyword">null</strong>, 
callbackHandler, <strong class="jxr_keyword">null</strong>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L204" href="#L204">204</a>     
WSSecurityEngineResult actionResult =
+<a class="jxr_linenumber" name="L205" href="#L205">205</a>       
results.getActionResults().get(WSConstants.BST).get(0);
+<a class="jxr_linenumber" name="L206" href="#L206">206</a>     
BinarySecurity token =
+<a class="jxr_linenumber" name="L207" href="#L207">207</a>       
(BinarySecurity)actionResult.get(WSSecurityEngineResult.TAG_BINARY_SECURITY_TOKEN);
+<a class="jxr_linenumber" name="L208" href="#L208">208</a>     
Assert.assertTrue(token != <strong class="jxr_keyword">null</strong>);
 <a class="jxr_linenumber" name="L209" href="#L209">209</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L210" href="#L210">210</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L211" href="#L211">211</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Test using the KerberosSecurity class to 
retrieve a service ticket from a KDC, wrap it</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L212" href="#L212">212</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * in a BinarySecurityToken, and process it.</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L213" href="#L213">213</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L214" href="#L214">214</a>   @Test
-<a class="jxr_linenumber" name="L215" href="#L215">215</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testKerberosCreationAndProcessing() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
Exception {
-<a class="jxr_linenumber" name="L216" href="#L216">216</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L217" href="#L217">217</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L218" href="#L218">218</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
-<a class="jxr_linenumber" name="L219" href="#L219">219</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L220" href="#L220">220</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L221" href="#L221">221</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
-<a class="jxr_linenumber" name="L222" href="#L222">222</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L223" href="#L223">223</a>     WSSecHeader 
secHeader = <strong class="jxr_keyword">new</strong> WSSecHeader(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L224" href="#L224">224</a>     
secHeader.insertSecurityHeader();
-<a class="jxr_linenumber" name="L225" href="#L225">225</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L226" href="#L226">226</a>     
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L227" href="#L227">227</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
-<a class="jxr_linenumber" name="L228" href="#L228">228</a>       
@Override
-<a class="jxr_linenumber" name="L229" href="#L229">229</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
-<a class="jxr_linenumber" name="L230" href="#L230">230</a>         
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
-<a class="jxr_linenumber" name="L231" href="#L231">231</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L232" href="#L232">232</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L233" href="#L233">233</a>         } 
<strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L234" href="#L234">234</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L235" href="#L235">235</a>         }
-<a class="jxr_linenumber" name="L236" href="#L236">236</a>       }
-<a class="jxr_linenumber" name="L237" href="#L237">237</a>     };
-<a class="jxr_linenumber" name="L238" href="#L238">238</a>     
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L239" href="#L239">239</a>     
WSSecurityUtil.prependChildElement(secHeader.getSecurityHeaderElement(), 
bst.getElement());
-<a class="jxr_linenumber" name="L240" href="#L240">240</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L241" href="#L241">241</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (LOG.isDebugEnabled()) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L242" href="#L242">242</a>       String 
outputString =
-<a class="jxr_linenumber" name="L243" href="#L243">243</a>         
XMLUtils.prettyDocumentToString(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L244" href="#L244">244</a>       
LOG.debug(outputString);
-<a class="jxr_linenumber" name="L245" href="#L245">245</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L210" href="#L210">210</a>     Principal 
principal = (Principal)actionResult.get(WSSecurityEngineResult.TAG_PRINCIPAL);
+<a class="jxr_linenumber" name="L211" href="#L211">211</a>     
Assert.assertTrue(principal instanceof KerberosPrincipal);
+<a class="jxr_linenumber" name="L212" href="#L212">212</a>     
Assert.assertTrue(principal.getName().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>));
+<a class="jxr_linenumber" name="L213" href="#L213">213</a>   }
+<a class="jxr_linenumber" name="L214" href="#L214">214</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L215" href="#L215">215</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L216" href="#L216">216</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Get and validate a SPNEGO token.</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L217" href="#L217">217</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L218" href="#L218">218</a>   @Test
+<a class="jxr_linenumber" name="L219" href="#L219">219</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testSpnego() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
+<a class="jxr_linenumber" name="L220" href="#L220">220</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L221" href="#L221">221</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L222" href="#L222">222</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L223" href="#L223">223</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L224" href="#L224">224</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L225" href="#L225">225</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
+<a class="jxr_linenumber" name="L226" href="#L226">226</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L227" href="#L227">227</a>     WSSecHeader 
secHeader = <strong class="jxr_keyword">new</strong> WSSecHeader(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L228" href="#L228">228</a>     
secHeader.insertSecurityHeader();
+<a class="jxr_linenumber" name="L229" href="#L229">229</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L230" href="#L230">230</a>     
SpnegoTokenContext spnegoToken = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
SpnegoTokenContext();
+<a class="jxr_linenumber" name="L231" href="#L231">231</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
+<a class="jxr_linenumber" name="L232" href="#L232">232</a>       
@Override
+<a class="jxr_linenumber" name="L233" href="#L233">233</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
+<a class="jxr_linenumber" name="L234" href="#L234">234</a>         
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
+<a class="jxr_linenumber" name="L235" href="#L235">235</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L236" href="#L236">236</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L237" href="#L237">237</a>         } 
<strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L238" href="#L238">238</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L239" href="#L239">239</a>         }
+<a class="jxr_linenumber" name="L240" href="#L240">240</a>       }
+<a class="jxr_linenumber" name="L241" href="#L241">241</a>     };
+<a class="jxr_linenumber" name="L242" href="#L242">242</a>     
spnegoToken.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L243" href="#L243">243</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L244" href="#L244">244</a>     byte[] 
token = spnegoToken.getToken();
+<a class="jxr_linenumber" name="L245" href="#L245">245</a>     
Assert.assertNotNull(token);
 <a class="jxr_linenumber" name="L246" href="#L246">246</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L247" href="#L247">247</a>     <em 
class="jxr_comment">// Configure the Validator</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L248" href="#L248">248</a>     WSSConfig 
wssConfig = WSSConfig.getNewInstance();
-<a class="jxr_linenumber" name="L249" href="#L249">249</a>     
KerberosTokenValidator validator = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosTokenValidator();
-<a class="jxr_linenumber" name="L250" href="#L250">250</a>     
validator.setContextName(<span class="jxr_string">"bob"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L251" href="#L251">251</a>     
validator.setServiceName(<span 
class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L252" href="#L252">252</a>     
wssConfig.setValidator(WSConstants.BINARY_TOKEN, validator);
-<a class="jxr_linenumber" name="L253" href="#L253">253</a>     
WSSecurityEngine secEngine = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
WSSecurityEngine();
-<a class="jxr_linenumber" name="L254" href="#L254">254</a>     
secEngine.setWssConfig(wssConfig);
-<a class="jxr_linenumber" name="L255" href="#L255">255</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L256" href="#L256">256</a>     
WSHandlerResult results =
-<a class="jxr_linenumber" name="L257" href="#L257">257</a>       
secEngine.processSecurityHeader(doc, <strong class="jxr_keyword">null</strong>, 
callbackHandler, <strong class="jxr_keyword">null</strong>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L258" href="#L258">258</a>     
WSSecurityEngineResult actionResult =
-<a class="jxr_linenumber" name="L259" href="#L259">259</a>       
results.getActionResults().get(WSConstants.BST).get(0);
-<a class="jxr_linenumber" name="L260" href="#L260">260</a>     
BinarySecurity token =
-<a class="jxr_linenumber" name="L261" href="#L261">261</a>       
(BinarySecurity)actionResult.get(WSSecurityEngineResult.TAG_BINARY_SECURITY_TOKEN);
-<a class="jxr_linenumber" name="L262" href="#L262">262</a>     
Assert.assertTrue(token != <strong class="jxr_keyword">null</strong>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L247" href="#L247">247</a>     spnegoToken 
= <strong class="jxr_keyword">new</strong> SpnegoTokenContext();
+<a class="jxr_linenumber" name="L248" href="#L248">248</a>     
spnegoToken.validateServiceTicket(<span class="jxr_string">"bob"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>, 
token);
+<a class="jxr_linenumber" name="L249" href="#L249">249</a>     
Assert.assertTrue(spnegoToken.isEstablished());
+<a class="jxr_linenumber" name="L250" href="#L250">250</a>   }
+<a class="jxr_linenumber" name="L251" href="#L251">251</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L252" href="#L252">252</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L253" href="#L253">253</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Various unit tests for a kerberos client</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L254" href="#L254">254</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L255" href="#L255">255</a>   @Test
+<a class="jxr_linenumber" name="L256" href="#L256">256</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testKerberosClient() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
+<a class="jxr_linenumber" name="L257" href="#L257">257</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L258" href="#L258">258</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L259" href="#L259">259</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L260" href="#L260">260</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L261" href="#L261">261</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L262" href="#L262">262</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
 <a class="jxr_linenumber" name="L263" href="#L263">263</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L264" href="#L264">264</a>     Principal 
principal = (Principal)actionResult.get(WSSecurityEngineResult.TAG_PRINCIPAL);
-<a class="jxr_linenumber" name="L265" href="#L265">265</a>     
Assert.assertTrue(principal instanceof KerberosPrincipal);
-<a class="jxr_linenumber" name="L266" href="#L266">266</a>     
Assert.assertTrue(principal.getName().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>));
-<a class="jxr_linenumber" name="L267" href="#L267">267</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L268" href="#L268">268</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L269" href="#L269">269</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L270" href="#L270">270</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Get and validate a SPNEGO token.</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L271" href="#L271">271</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L272" href="#L272">272</a>   @Test
-<a class="jxr_linenumber" name="L273" href="#L273">273</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testSpnego() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
-<a class="jxr_linenumber" name="L274" href="#L274">274</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L275" href="#L275">275</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L276" href="#L276">276</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
-<a class="jxr_linenumber" name="L277" href="#L277">277</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L278" href="#L278">278</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L279" href="#L279">279</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
-<a class="jxr_linenumber" name="L280" href="#L280">280</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L281" href="#L281">281</a>     WSSecHeader 
secHeader = <strong class="jxr_keyword">new</strong> WSSecHeader(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L282" href="#L282">282</a>     
secHeader.insertSecurityHeader();
+<a class="jxr_linenumber" name="L264" href="#L264">264</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
+<a class="jxr_linenumber" name="L265" href="#L265">265</a>       
@Override
+<a class="jxr_linenumber" name="L266" href="#L266">266</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
+<a class="jxr_linenumber" name="L267" href="#L267">267</a>         
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
+<a class="jxr_linenumber" name="L268" href="#L268">268</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L269" href="#L269">269</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L270" href="#L270">270</a>         } 
<strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L271" href="#L271">271</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L272" href="#L272">272</a>         }
+<a class="jxr_linenumber" name="L273" href="#L273">273</a>       }
+<a class="jxr_linenumber" name="L274" href="#L274">274</a>     };
+<a class="jxr_linenumber" name="L275" href="#L275">275</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L276" href="#L276">276</a>     <strong 
class="jxr_keyword">try</strong> {
+<a class="jxr_linenumber" name="L277" href="#L277">277</a>       
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L278" href="#L278">278</a>       
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice2"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"bob@service"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L279" href="#L279">279</a>       
Assert.fail(<span class="jxr_string">"Failure expected on an unknown 
user"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L280" href="#L280">280</a>     } <strong 
class="jxr_keyword">catch</strong> (WSSecurityException ex) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L281" href="#L281">281</a>       
Assert.assertTrue(ex.getMessage().startsWith(<span class="jxr_string">"An error 
occurred in trying to obtain a TGT:"</span>));
+<a class="jxr_linenumber" name="L282" href="#L282">282</a>     }
 <a class="jxr_linenumber" name="L283" href="#L283">283</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L284" href="#L284">284</a>     
SpnegoTokenContext spnegoToken = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
SpnegoTokenContext();
-<a class="jxr_linenumber" name="L285" href="#L285">285</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
-<a class="jxr_linenumber" name="L286" href="#L286">286</a>       
@Override
-<a class="jxr_linenumber" name="L287" href="#L287">287</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
-<a class="jxr_linenumber" name="L288" href="#L288">288</a>         
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
-<a class="jxr_linenumber" name="L289" href="#L289">289</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L290" href="#L290">290</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L291" href="#L291">291</a>         } 
<strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L292" href="#L292">292</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L293" href="#L293">293</a>         }
-<a class="jxr_linenumber" name="L294" href="#L294">294</a>       }
-<a class="jxr_linenumber" name="L295" href="#L295">295</a>     };
-<a class="jxr_linenumber" name="L296" href="#L296">296</a>     
spnegoToken.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L297" href="#L297">297</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L298" href="#L298">298</a>     byte[] 
token = spnegoToken.getToken();
-<a class="jxr_linenumber" name="L299" href="#L299">299</a>     
Assert.assertNotNull(token);
-<a class="jxr_linenumber" name="L300" href="#L300">300</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L301" href="#L301">301</a>     spnegoToken 
= <strong class="jxr_keyword">new</strong> SpnegoTokenContext();
-<a class="jxr_linenumber" name="L302" href="#L302">302</a>     
spnegoToken.validateServiceTicket(<span class="jxr_string">"bob"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>, 
token);
-<a class="jxr_linenumber" name="L303" href="#L303">303</a>     
Assert.assertTrue(spnegoToken.isEstablished());
-<a class="jxr_linenumber" name="L304" href="#L304">304</a>   }
+<a class="jxr_linenumber" name="L284" href="#L284">284</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L285" href="#L285">285</a>     <strong 
class="jxr_keyword">try</strong> {
+<a class="jxr_linenumber" name="L286" href="#L286">286</a>       
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L287" href="#L287">287</a>       
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"bob2@service"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L288" href="#L288">288</a>       
Assert.fail(<span class="jxr_string">"Failure expected on an unknown 
user"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L289" href="#L289">289</a>     } <strong 
class="jxr_keyword">catch</strong> (WSSecurityException ex) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L290" href="#L290">290</a>       
Assert.assertEquals(ex.getMessage(), <span class="jxr_string">"An error 
occurred in trying to obtain a service ticket"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L291" href="#L291">291</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L292" href="#L292">292</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L293" href="#L293">293</a>   }
+<a class="jxr_linenumber" name="L294" href="#L294">294</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L295" href="#L295">295</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L296" href="#L296">296</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Test using the KerberosSecurity class to 
retrieve a service ticket from a KDC, wrap it</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L297" href="#L297">297</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * in a BinarySecurityToken, and use the session 
key to sign the SOAP Body.</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L298" href="#L298">298</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
+<a class="jxr_linenumber" name="L299" href="#L299">299</a>   @Test
+<a class="jxr_linenumber" name="L300" href="#L300">300</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testKerberosSignature() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
+<a class="jxr_linenumber" name="L301" href="#L301">301</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L302" href="#L302">302</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L303" href="#L303">303</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
+<a class="jxr_linenumber" name="L304" href="#L304">304</a>     }
 <a class="jxr_linenumber" name="L305" href="#L305">305</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L306" href="#L306">306</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L307" href="#L307">307</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Various unit tests for a kerberos client</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L308" href="#L308">308</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L309" href="#L309">309</a>   @Test
-<a class="jxr_linenumber" name="L310" href="#L310">310</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testKerberosClient() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
-<a class="jxr_linenumber" name="L311" href="#L311">311</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L312" href="#L312">312</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L313" href="#L313">313</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
-<a class="jxr_linenumber" name="L314" href="#L314">314</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L315" href="#L315">315</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L316" href="#L316">316</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
-<a class="jxr_linenumber" name="L317" href="#L317">317</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L318" href="#L318">318</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
-<a class="jxr_linenumber" name="L319" href="#L319">319</a>       
@Override
-<a class="jxr_linenumber" name="L320" href="#L320">320</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
-<a class="jxr_linenumber" name="L321" href="#L321">321</a>         
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
-<a class="jxr_linenumber" name="L322" href="#L322">322</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L323" href="#L323">323</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L324" href="#L324">324</a>         } 
<strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L325" href="#L325">325</a>           
passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L326" href="#L326">326</a>         }
-<a class="jxr_linenumber" name="L327" href="#L327">327</a>       }
-<a class="jxr_linenumber" name="L328" href="#L328">328</a>     };
-<a class="jxr_linenumber" name="L329" href="#L329">329</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L330" href="#L330">330</a>     <strong 
class="jxr_keyword">try</strong> {
-<a class="jxr_linenumber" name="L331" href="#L331">331</a>       
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L332" href="#L332">332</a>       
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice2"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"bob@service"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L333" href="#L333">333</a>       
Assert.fail(<span class="jxr_string">"Failure expected on an unknown 
user"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L334" href="#L334">334</a>     } <strong 
class="jxr_keyword">catch</strong> (WSSecurityException ex) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L335" href="#L335">335</a>       
Assert.assertTrue(ex.getMessage().startsWith(<span class="jxr_string">"An error 
occurred in trying to obtain a TGT:"</span>));
-<a class="jxr_linenumber" name="L336" href="#L336">336</a>     }
+<a class="jxr_linenumber" name="L306" href="#L306">306</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
+<a class="jxr_linenumber" name="L307" href="#L307">307</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L308" href="#L308">308</a>     WSSecHeader 
secHeader = <strong class="jxr_keyword">new</strong> WSSecHeader(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L309" href="#L309">309</a>     
secHeader.insertSecurityHeader();
+<a class="jxr_linenumber" name="L310" href="#L310">310</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L311" href="#L311">311</a>     
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
+<a class="jxr_linenumber" name="L312" href="#L312">312</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
+<a class="jxr_linenumber" name="L313" href="#L313">313</a>       
@Override
+<a class="jxr_linenumber" name="L314" href="#L314">314</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
+<a class="jxr_linenumber" name="L315" href="#L315">315</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> (callbacks[0] instanceof 
PasswordCallback) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L316" href="#L316">316</a>           
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
+<a class="jxr_linenumber" name="L317" href="#L317">317</a>           
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L318" href="#L318">318</a>           
  passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L319" href="#L319">319</a>           
} <strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
+<a class="jxr_linenumber" name="L320" href="#L320">320</a>           
  passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
+<a class="jxr_linenumber" name="L321" href="#L321">321</a>           
}
+<a class="jxr_linenumber" name="L322" href="#L322">322</a>         }
+<a class="jxr_linenumber" name="L323" href="#L323">323</a>       }
+<a class="jxr_linenumber" name="L324" href="#L324">324</a>     };
+<a class="jxr_linenumber" name="L325" href="#L325">325</a>     
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
+<a class="jxr_linenumber" name="L326" href="#L326">326</a>     
bst.setID(<span class="jxr_string">"Id-"</span> + bst.hashCode());
+<a class="jxr_linenumber" name="L327" href="#L327">327</a>     
WSSecurityUtil.prependChildElement(secHeader.getSecurityHeaderElement(), 
bst.getElement());
+<a class="jxr_linenumber" name="L328" href="#L328">328</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L329" href="#L329">329</a>     
WSSecSignature sign = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
WSSecSignature(secHeader);
+<a class="jxr_linenumber" name="L330" href="#L330">330</a>     
sign.setSignatureAlgorithm(SignatureMethod.HMAC_SHA1);
+<a class="jxr_linenumber" name="L331" href="#L331">331</a>     
sign.setKeyIdentifierType(WSConstants.CUSTOM_SYMM_SIGNING);
+<a class="jxr_linenumber" name="L332" href="#L332">332</a>     
sign.setCustomTokenId(bst.getID());
+<a class="jxr_linenumber" name="L333" href="#L333">333</a>     
sign.setCustomTokenValueType(WSConstants.WSS_GSS_KRB_V5_AP_REQ);
+<a class="jxr_linenumber" name="L334" href="#L334">334</a> 
+<a class="jxr_linenumber" name="L335" href="#L335">335</a>     SecretKey 
secretKey = bst.getSecretKey();
+<a class="jxr_linenumber" name="L336" href="#L336">336</a>     
sign.setSecretKey(secretKey.getEncoded());
 <a class="jxr_linenumber" name="L337" href="#L337">337</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L338" href="#L338">338</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L339" href="#L339">339</a>     <strong 
class="jxr_keyword">try</strong> {
-<a class="jxr_linenumber" name="L340" href="#L340">340</a>       
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L341" href="#L341">341</a>       
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"bob2@service"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L342" href="#L342">342</a>       
Assert.fail(<span class="jxr_string">"Failure expected on an unknown 
user"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L343" href="#L343">343</a>     } <strong 
class="jxr_keyword">catch</strong> (WSSecurityException ex) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L344" href="#L344">344</a>       
Assert.assertEquals(ex.getMessage(), <span class="jxr_string">"An error 
occurred in trying to obtain a service ticket"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L345" href="#L345">345</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L346" href="#L346">346</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L347" href="#L347">347</a>   }
-<a class="jxr_linenumber" name="L348" href="#L348">348</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L349" href="#L349">349</a>   <em 
class="jxr_javadoccomment">/**</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L350" href="#L350">350</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * Test using the KerberosSecurity class to 
retrieve a service ticket from a KDC, wrap it</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L351" href="#L351">351</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   * in a BinarySecurityToken, and use the session 
key to sign the SOAP Body.</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L352" href="#L352">352</a> <em 
class="jxr_javadoccomment">   */</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L353" href="#L353">353</a>   @Test
-<a class="jxr_linenumber" name="L354" href="#L354">354</a>   <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
testKerberosSignature() <strong class="jxr_keyword">throws</strong> Exception {
-<a class="jxr_linenumber" name="L355" href="#L355">355</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (!runTests) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L356" href="#L356">356</a>       
System.out.println(<span class="jxr_string">"Skipping test because kerberos 
server could not be started"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L357" href="#L357">357</a>       <strong 
class="jxr_keyword">return</strong>;
-<a class="jxr_linenumber" name="L358" href="#L358">358</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L359" href="#L359">359</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L360" href="#L360">360</a>     Document 
doc = SOAPUtil.toSOAPPart(SOAPUtil.SAMPLE_SOAP_MSG);
-<a class="jxr_linenumber" name="L361" href="#L361">361</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L362" href="#L362">362</a>     WSSecHeader 
secHeader = <strong class="jxr_keyword">new</strong> WSSecHeader(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L363" href="#L363">363</a>     
secHeader.insertSecurityHeader();
-<a class="jxr_linenumber" name="L364" href="#L364">364</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L365" href="#L365">365</a>     
KerberosSecurity bst = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosSecurity(doc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L366" href="#L366">366</a>     
CallbackHandler callbackHandler = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
CallbackHandler() {
-<a class="jxr_linenumber" name="L367" href="#L367">367</a>       
@Override
-<a class="jxr_linenumber" name="L368" href="#L368">368</a>       <strong 
class="jxr_keyword">public</strong> <strong class="jxr_keyword">void</strong> 
handle(Callback[] callbacks) <strong class="jxr_keyword">throws</strong> 
IOException, UnsupportedCallbackException {
-<a class="jxr_linenumber" name="L369" href="#L369">369</a>         
<strong class="jxr_keyword">if</strong> (callbacks[0] instanceof 
PasswordCallback) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L370" href="#L370">370</a>           
PasswordCallback passwordCallback = (PasswordCallback)callbacks[0];
-<a class="jxr_linenumber" name="L371" href="#L371">371</a>           
<strong class="jxr_keyword">if</strong> 
(passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L372" href="#L372">372</a>           
  passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"alice"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L373" href="#L373">373</a>           
} <strong class="jxr_keyword">else</strong> <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (passwordCallback.getPrompt().contains(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>)) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L374" href="#L374">374</a>           
  passwordCallback.setPassword(<span 
class="jxr_string">"bob"</span>.toCharArray());
-<a class="jxr_linenumber" name="L375" href="#L375">375</a>           
}
-<a class="jxr_linenumber" name="L376" href="#L376">376</a>         }
-<a class="jxr_linenumber" name="L377" href="#L377">377</a>       }
-<a class="jxr_linenumber" name="L378" href="#L378">378</a>     };
-<a class="jxr_linenumber" name="L379" href="#L379">379</a>     
bst.retrieveServiceTicket(<span class="jxr_string">"alice"</span>, 
callbackHandler, <span class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L380" href="#L380">380</a>     
bst.setID(<span class="jxr_string">"Id-"</span> + bst.hashCode());
-<a class="jxr_linenumber" name="L381" href="#L381">381</a>     
WSSecurityUtil.prependChildElement(secHeader.getSecurityHeaderElement(), 
bst.getElement());
-<a class="jxr_linenumber" name="L382" href="#L382">382</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L383" href="#L383">383</a>     
WSSecSignature sign = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
WSSecSignature(secHeader);
-<a class="jxr_linenumber" name="L384" href="#L384">384</a>     
sign.setSignatureAlgorithm(SignatureMethod.HMAC_SHA1);
-<a class="jxr_linenumber" name="L385" href="#L385">385</a>     
sign.setKeyIdentifierType(WSConstants.CUSTOM_SYMM_SIGNING);
-<a class="jxr_linenumber" name="L386" href="#L386">386</a>     
sign.setCustomTokenId(bst.getID());
-<a class="jxr_linenumber" name="L387" href="#L387">387</a>     
sign.setCustomTokenValueType(WSConstants.WSS_GSS_KRB_V5_AP_REQ);
-<a class="jxr_linenumber" name="L388" href="#L388">388</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L389" href="#L389">389</a>     SecretKey 
secretKey = bst.getSecretKey();
-<a class="jxr_linenumber" name="L390" href="#L390">390</a>     
sign.setSecretKey(secretKey.getEncoded());
-<a class="jxr_linenumber" name="L391" href="#L391">391</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L392" href="#L392">392</a>     Document 
signedDoc = sign.build(<strong class="jxr_keyword">null</strong>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L393" href="#L393">393</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L394" href="#L394">394</a>     <strong 
class="jxr_keyword">if</strong> (LOG.isDebugEnabled()) {
-<a class="jxr_linenumber" name="L395" href="#L395">395</a>       String 
outputString =
-<a class="jxr_linenumber" name="L396" href="#L396">396</a>         
XMLUtils.prettyDocumentToString(signedDoc);
-<a class="jxr_linenumber" name="L397" href="#L397">397</a>       
LOG.debug(outputString);
-<a class="jxr_linenumber" name="L398" href="#L398">398</a>     }
-<a class="jxr_linenumber" name="L399" href="#L399">399</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L400" href="#L400">400</a>     <em 
class="jxr_comment">// Configure the Validator</em>
-<a class="jxr_linenumber" name="L401" href="#L401">401</a>     WSSConfig 
wssConfig = WSSConfig.getNewInstance();
-<a class="jxr_linenumber" name="L402" href="#L402">402</a>     
KerberosTokenValidator validator = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
KerberosTokenValidator();
-<a class="jxr_linenumber" name="L403" href="#L403">403</a>     
validator.setContextName(<span class="jxr_string">"bob"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L404" href="#L404">404</a>     
validator.setServiceName(<span 
class="jxr_string">"b...@service.ws.apache.org"</span>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L405" href="#L405">405</a>     
wssConfig.setValidator(WSConstants.BINARY_TOKEN, validator);
-<a class="jxr_linenumber" name="L406" href="#L406">406</a>     
WSSecurityEngine secEngine = <strong class="jxr_keyword">new</strong> 
WSSecurityEngine();
-<a class="jxr_linenumber" name="L407" href="#L407">407</a>     
secEngine.setWssConfig(wssConfig);
-<a class="jxr_linenumber" name="L408" href="#L408">408</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L409" href="#L409">409</a>     
WSHandlerResult results =
-<a class="jxr_linenumber" name="L410" href="#L410">410</a>       
secEngine.processSecurityHeader(doc, <strong class="jxr_keyword">null</strong>, 
callbackHandler, <strong class="jxr_keyword">null</strong>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L411" href="#L411">411</a>     
WSSecurityEngineResult actionResult =
-<a class="jxr_linenumber" name="L412" href="#L412">412</a>       
results.getActionResults().get(WSConstants.BST).get(0);
-<a class="jxr_linenumber" name="L413" href="#L413">413</a>     
BinarySecurity token =
-<a class="jxr_linenumber" name="L414" href="#L414">414</a>       
(BinarySecurity)actionResult.get(WSSecurityEngineResult.TAG_BINARY_SECURITY_TOKEN);
-<a class="jxr_linenumber" name="L415" href="#L415">415</a>     
Assert.assertTrue(token != <strong class="jxr_keyword">null</strong>);
-<a class="jxr_linenumber" name="L416" href="#L416">416</a> 
-<a class="jxr_linenumber" name="L417" href="#L417">417</a>     Principal 
principal = (Principal)actionResult.get(WSSecurityEngineResult.TAG_PRINCIPAL);
-<a class="jxr_linenumber" name="L418" href="#L418">418</a>     
Assert.assertTrue(principal instanceof KerberosPrincipal);

[... 1694 lines stripped ...]

Reply via email to