Ajudeu a difondre ...

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu 
Fabra cerca cobrir una plaça d'investigador
postdoctoral per al curs acadèmic 2018-2019, amb un contracte d'un any no 
prorrogable.

La responsabilitat principal està relacionada amb la docència de l’assignatura 
Llengua
Catalana, bitrimestral, de primer curs dels graus en Traducció i Interpretació 
i en Llengües
Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra 
(https://www.upf.edu/web/traduccio/graus).

A més a més, s'espera que pugui fer activitats de recerca en algun dels àmbits 
de recerca del
Departament 
(https://www.upf.edu/web/traduccio/grups-instituts-i-centres-de-recerca).

La dedicació prevista és de 150 hores de docència presencial.

Les funcions relacionades amb la docència són les següents:

a) Impartir classes presencials de grups teòrics.
b) Impartir classes presencials de grups pràctics.
c) Coordinar els grups pràctics del seu grup teòric i assegurar-se que els 
professors de
pràctiques disposen dels materials i el guiatge necessari per fer la seva feina.
d) Organitzar i executar el cicle d'avaluació: correcció de tasques d'avaluació 
continuada,
preparació, vigilància, correcció i revisió d'exàmens de la convocatòria 
ordinària i de la de
recuperació.
e) Atendre els estudiants i comunicació amb les autoritats acadèmiques, si 
escau.

Els requisits són els següents:
a) Titulació de doctor
b) Coneixement actualitzat sobre la normativa de la llengua catalana.

Valoració del perfil de docència amb els criteris següents:
a) Formació: grau o llicenciatura en les titulacions que donen accés al Màster 
de professor de
secundària de català, un dels postgraus en correcció i assessorament 
lingüístic/ edició, el
Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (nivell 
K), etc.
b) Coneixements d'anàlisi del discurs i de lingüística textual.
c) Experiència en gestió de grups docents (teoria i pràctica) en entorns 
universitaris.

Valoració del perfil de recerca amb els criteris següents:
a) Activitat de recerca durant els darrers 5 anys demostrable amb publicacions.
b) Interès per integrar la recerca pròpia en la d'un dels grups del Departament.

Documentació i forma de presentació de les sol·licituds
Les persones interessades cal que omplin aquest formulari i que hi adjuntin 
còpia del títol de
doctor, el seu currículum i un escrit on descriguin breument l'interès per la 
plaça, tant des del
punt de vista de la docència com de la recerca. L'escrit ha de ser en llengua 
catalana.
Adreça de contacte: podeu adreçar preguntes enviant un missatge al compte
'treballar.d...@upf.edu' amb l'encapçalament 'Postdoc Llengua Catalana"

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds: 5 d'abril
Publicació de la llista de persones preseleccionades: 17 de maig
Període d'entrevistes: 18 de maig a 13 de juny
Publicació de la decisió: 14 de juny
Incorporació: setembre de 2018_______________________________________________
UNSUBSCRIBE from this page: http://mailman.uib.no/options/corpora
Corpora mailing list
Corpora@uib.no
https://mailman.uib.no/listinfo/corpora

Reply via email to