A friend sent me a forward of an email he has received from Leif Pagrotsky
(Minister of Commerce or something I believe his title is in
English) regarding Swedish executation of laws and policies regarding
cryptographic export, usage and the Wassenaar-agreement.

According to the mail, Swedish government will attempt to simplify
procedures to get export rights by making most countries ("all
important customer countries") exportable for mass-market cryptographic
products, and by moving licence request from mail to secure digital
request which supposedly also will help speeding up the process and making
it easier.

Also, Pagrotsky states that he believes the Swedish laws and policies will
not hinder domestic usage of strong cryptographic products, and that he
wants to encorage encryption of sensitive information.

Within the EU, cryptographic products will be a part of the free market
regardless of cryptographic strength.

(if someone have questions regarding what a few lines of Swedish means, I
guess I could do direct translation of those lines)

----- Original Message ----- 
From: <[EMAIL PROTECTED]>
To: michael
Sent: Tuesday, July 20, 1999 11:28 AM
Subject: Export av kryptografiska produkter


> 
> 
> Bäste Michael,
> 
> Tack för ditt brev. Jag hoppas att jag kan svara på dina frågor om Sveriges
> exportregleringar för kryptografiska produkter.
> 
> Sverige anser liksom övriga 32 länder i Wassenaar-arrangemanget, där alla beslut
> fattas med konsensus, att det finns anledning att försöka kontrollera
> spridningen av stark kryptografi till olämpliga mottagare. Detta är ett led i en
> internationell politik för att kontrollera handeln med produkter som kan ha en
> militärt destabiliserande verkan. Utöver kryptografi kontrolleras en rad andra
> produkter som i fel händer skulle kunna användas av terrorister eller i militärt
> syfte.
> 
> Jag vill understryka att exportkontroll varken före eller efter de senaste
> Wassenaar-förhandlingarna, betyder exportförbud.
> 
> Resultatet av de senaste Wassenaar-förhandlingarna som trädde i kraft den 19
> april innebär bl a att mycket av det som tidigare var kontrollerat nu är fritt.
> Bland annat upphör exportkontroll av kryptoprodukter upp till 56 bitars
> nyckellängd, kryptoteknik för personligt bruk som medförs vid resor utomlands
> och för vissa telekommunikationsprodukter. Annan teknik för massmarknadsbruk
> kontrolleras från 64 bitars nyckellängd. Inom EU omfattas massmarknadsprodukter,
> oavsett styrka och oavsett om det är hårdvara eller mjukvara av den inre
> marknadens fria rörlighet.
> 
> Vi har inte heller några som helst restriktioner när det gäller import eller
> ditt användande av stark kryptografi i Sverige för att skydda ditt privatliv.
> Jag skulle snarast vilja uppmuntra till ökad användning av kryptografi för att
> skydda känsliga uppgifter. Jag ser inte heller att Sveriges exportkontroll
> skulle försvåra dina möjligheter att använda stark kryptering. Det är kanske
> snarare så att Sveriges medverkan i Wassenaar underlättar tillgången i Sverige
> på sådan teknik från andra avtalsslutande länder, exempelvis USA.
> 
> När det gäller exportkontrollens betydelse för bl a svenska programvaruföretag
> så är vi fullt medvetna om att kontrollen innebär ökad administration och ökade
> kostnader för svenska programvaruföretag, på samma sätt som för andra typer av
> företag vars produkter kontrolleras av samma anledning. Samma sak gäller för
> företag i övriga Wassenaar-länder.
> 
> Sverige har idag en egen programvaruindustri som hävdar sig väl i den
> internationella konkurrensen och vi är måna om att den utvecklas. Vi försöker
> därför att på alla sätt förbättra och förenkla administrationen kring
> licensansökningarna för att minska de kostnader som uppkommer. Jag vill också
> peka på att vi, såväl som ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter som sköter
> kontrollen, är öppna för alla idéer om hur vi skulle kunna effektivisera och
> förbättra exportkontrollen. Om vi lyckas bättre än andra länder med att
> effektivisera våra rutiner så kommer våra företags servicegrad gentemot sina
> kunder att öka och deras kostnader för administration och att kunna sänkas i
> förhållande till deras konkurrenter i andra Wassenaar-länder.
> 
> I det syftet har ISP bl a inlett en försöksverksamhet som innebär att uppgifter
> i licensärenden översänds på elektronisk väg i krypterad form.
> Handläggningstiden har på så sätt förkortats och säkerheten förbättrats. Vi
> anser att det skulle vara av stort värde för företagen att elektroniskt och med
> fullgott sekretesskydd kunna ansöka om exportlicens och på samma sätt snabbt få
> svar. Regeringen utreder för närvarande möjligheterna att utvidga
> testverksamheten för den elektroniska licenshanteringen.
> 
> Utöver detta vill jag också nämna att regeringen den 23 juni fattade beslut att
> ge ISP rätt att från och med den 1 augusti utfärda föreskrifter om generella
> exporttillstånd för exempelvis kryptoprodukter.
> 
> Detta innebär att företag som exporterar kryptoprodukter för massmarknaden helt
> slipper ansöka om exporttillstånd för export till länder som kommer att omfattas
> av sådana öppna generella tillstånd. Jag räknar med att alla viktigare
> kundländer kommer att omfattas av detta.
> 
> Jag hoppas att du förstår att exportkontrollen på intet sätt syftar till att
> hindra svenska medborgares möjligheter att skydda sitt privatliv och att vi
> arbetar på att mildra dess inverkan på svenska exportföretags kostnader.
> 
> Med vänlig hälsning,
> 
> Leif Pagrotsky
> 
> 
> Reply via email to