Je�li poni�sza wiadomo�� nie wy�wietli si� prawid�owo, system spr�buje 
dostarczy� j� ponownie.

--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://x.cygwin.com/docs/
FAQ:          http://x.cygwin.com/docs/faq/

Reply via email to