Package: iproute2
Version: 6.4.0-1
Severity: wishlist
Tags: l10n patch
X-Debbugs-Cc: peterkvilleg...@posteo.net

Dear Maintainer,

Please copy the attachment into debian/po/sv.po
It's been reviewed by the Swedish translation team,
tested with msgfmt -c -v -o /dev/null sv.po, and is in UTF-8.

Regards,
Peter Kvillegård
# Swedish translation of iproute2 debconf messages
# Copyright (C) The iproute2 package copyright holders
# This file is distributed under the same license as the iproute2 package.
# Peter Kvillegård <peterkvilleg...@posteo.net>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: iproute2 6.4.0-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: iprou...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-12 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2023-08-21 19:02+0200\n"
"Last-Translator: Peter Kvillegård <peterkvilleg...@posteo.net>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swed...@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iproute2.templates:1001
msgid "Allow ordinary users to run ip vrf exec using capabilities?"
msgstr ""
"Tillåt vanliga användare att köra ip vrf exec genom att använda förmågor "
"(capabilities)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iproute2.templates:1001
msgid ""
"iproute2 can be used to configure and use Virtual Routing and Forwarding "
"(VRF) functionality in the  kernel. This normally requires root permissions, "
"but sometimes it's useful to allow ordinary users to execute commands from "
"inside a virtual routing and forwarding domain. E.g. ip vrf exec examplevrf "
"ping 10.0.0.1"
msgstr ""
"iproute2 kan användas för att konfigurera och använda kärnans funktioner för "
"virtuell dirigering och vidarebefordran (Virtual Routing and Forwarding "
"(VRF)). Detta kräver vanligen root-rättigheter, men ibland är det användbart "
"att tillåta vanliga användare att köra kommandon inifrån en domän för "
"virtuell dirigering och vidarebefordran. Till exempel ip vrf exec exempelvrf "
"ping 10.0.0.1"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iproute2.templates:1001
msgid ""
"The ip command supports dropping capabilities, making an exception for ip "
"vrf exec. The drawback of setting the permissions is that if in the unlikely "
"case of a security critical bug being found before the ip command has "
"dropped capabilities then it could be used by an attacker to gain root "
"permissions. It's up to you to decide about the trade-offs and select the "
"best setting for your system. This will give cap_dac_override, cap_net_admin "
"and cap_sys_admin to /bin/ip."
msgstr ""
"Kommandot ip stödjer att ta bort förmågor (capabilities) med undantag för ip "
"vrf exec. Nackdelen med att ställa in rättigheterna är att i den osannolika "
"händelsen av att ett kritiskt säkerhetsfel hittas innan ip har tagit bort "
"förmågor, så kan det användas av en angripare för att få root-rättigheter. "
"Det är upp till dig att göra en avvägning och välja vad som passar bäst för "
"ditt system. Detta kommer att ge förmågorna cap_dac_override, cap_net_admin, "
"och cap_sys_admin till /bin/ip."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../iproute2.templates:1001
msgid ""
"More information about VRF can be found at: https://www.kernel.org/doc/";
"Documentation/networking/vrf.txt"
msgstr ""
"Mer information om virtuell dirigering och vidarebefordran (VRF) kan hittas "
"på https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/vrf.txt";

Reply via email to