Rateltzts

---------------------------------------------------------------------------
Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u dit 
bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan
onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te 
verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde
verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat 
e-mail berichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn.
ALFAM Holding N.V., alsmede de groep waartoe zij behoren, zijn niet 
aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie
in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht 
of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht.
Voornoemde vennootschappen staan er niet voor in dat de integriteit van dit 
bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen,
niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

---------------------------------------------------------------------------
This message (including any attachments) is confidential and may be privileged.
If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail 
and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination
of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that 
e-mails are susceptible to change.
ALFAM Holding N.V., including the group to which they belong, shall not be 
liable for the improper or incomplete transmission of the information contained
in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your 
system. The aforesaid entities do not guarantee that the integrity of this
communication has been maintained nor that this communication is free of 
viruses, interceptions or interference.

Antwoord per e-mail aan