Dostlar,

openldap çevirisini son kez görüşlerinize sunarım.

RFR ile farkı .diff dosyasındadır.


Atila


--
--- tr.rfr	2017-01-11 16:18:45.733945182 +0300
+++ tr.po	2017-01-13 18:42:38.824498908 +0300
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: openldap\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: openl...@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-11 16:15+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-13 18:42+0300\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <k...@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -144,9 +144,8 @@
 "Girdiğiniz yapılandırma ayarları geçersiz. DNS alan adının sözdizimsel "
 "olarak geçerli olduğundan, örgüt adı için ayrılmış alanın boş olmadığından "
 "ve yönetici parolalarının uyumlu olduğundan emin olunuz. Yapılandırmayı "
-"yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu yapılandırması yapılmayacaktır. "
-"Daha sonra 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıştırarak yapılandırmayı "
-"yeniden deneyebilirsiniz."
+"yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu kurulmayacaktır. Kurulumu sonra "
+"denemek isterseniz, 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıştırın."
 
 #. Type: string
 #. Description
# Turkish debconf templates translation for openldap
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Atila KOÇ <k...@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openl...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-13 18:42+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <k...@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Bu seçeneği seçmeniz durumunda sizin için ne bir ön yapılandırma yapılacak "
"ne de bir veritabanı yaratılacak. "

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "her zaman"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "gerektiğinde"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "hiçbir zaman"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Yükseltme sırasında veritabanlarının dökümü yapılsın mı?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Makineniz yeni OpenLDAP sunucu sürümüne yükseltilmeden önce, LDAP "
"dizinlerindeki verileriniz LDAP Veri Değişimi Biçimi'nde (LDIF) metin "
"dosyalarına yedeklenebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"her zaman\" seçimi veritabanlarının yükseltme öncesinde kayıtsız şartsız "
"bir dökümünü sağlayacaktır. \"gerektiğinde\" seçimi yeni ile eski sürüm "
"arasında veritabanı biçim farklılığı varsa ve bu nedenle yeni veritabanına "
"eski verilerin sonradan alınması gerekirse döküm yapacaktır. \"hiçbir zaman"
"\" seçeneğini seçerseniz döküm yapılmayacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Veritabanı dökümü için kullanılacak dizin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"LDAP veritabanlarının dışa aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine "
"sunucuda varolan arama tabanlarına karşılık gelen bir çok LDIF dosyası "
"kaydedilecektir. İlgili dizinin bulunduğu disk bölümünde yeterince boş alan "
"olduğundan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüğü yerde yükseltme "
"işleminden önceki sunucu sürümünüzle değiştirilecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Eski veritabanı taşınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"/var/lib/ldap dizininde yapılandırma sürecini bozabilecek bazı dosyalar "
"bulunmaktadır. Bu seçeneği seçerseniz, bakımcı betikleri yeni bir veritabanı "
"yaratmadan önce bu eski veritabanı dosyalarını başka bir yere taşıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yapılandırma yeniden denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Girdiğiniz yapılandırma ayarları geçersiz. DNS alan adının sözdizimsel "
"olarak geçerli olduğundan, örgüt adı için ayrılmış alanın boş olmadığından "
"ve yönetici parolalarının uyumlu olduğundan emin olunuz. Yapılandırmayı "
"yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu kurulmayacaktır. Kurulumu sonra "
"denemek isterseniz, 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıştırın."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS alan adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıştır. "
"Örneğin, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=org' temel "
"DN'ye sahip dizini yaratacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Örgüt adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr "LDAP dizininizin temel DN'si olarak kullanılacak örgüt adını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Yönetici parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yöneticisi için parola giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Parolayı doğrulayınız:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"LDAP dizini yönetici parolasını tekrar giriniz ve doğru yazdığınızdan emin "
"olunuz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Parola uyumsuzluğu"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz iki parola aynı değil, lütfen tekrar deneyiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr ""
"slapd paketi tamamen kaldırıldığında veritabanının da kaldırılmasını ister "
"misiniz?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Yükseltme sırasında 'slapcat' hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yükseltilirken bir hata oluştu."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programı LDAP dizinini dışa aktarırken başarısız oldu. Buna hatalı "
"bir yapılandırma dosyası neden olmuş olabilir (örneğin, arka uç "
"veritabanlarını desteklemek için gerekli 'moduleload' satırlarının eksik "
"olması gibi)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Bu hata 'slapadd' programının da hata vermesine neden olacaktır. Eski "
"veritabanı dosyaları /var/backups dizinine taşınacaktır. Eğer bu yükseltmeyi "
"yeniden denemek isterseniz, eski veritabanı dosyalarını yerlerine geri "
"almalı, 'slapcat' programının hatasına neden olan her ne ise düzeltmeli ve "
"aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taşıyın ve "
"${location} konumundan 'slapadd' komutunu çalıştırınız."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Kullanılacak veritabanı arka ucu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB ve BDB benzer depolama biçimleri kullanırlar, fakat HDB alt ağaç yeniden "
"adlandırmalarına olanak tanır. Her ikisi de aynı yapılandırma seçeneklerini "
"desteklerler."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"MDB arka ucu önerilir. MDB yeni bir depolama biçimi kullanır ve BDB ya da "
"HDB'ye göre daha az yapılandırma gerektirir."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"Her durumda sonuçlanan veritabanı yapılandırmasının gereksinimlerinize "
"uyduğundan emin olmalısınız. Daha fazla bilgi için /usr/share/doc/slapd/"
"README.Debian.gz dosyasını okuyunuz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "Olası güvensiz slapd erişim denetimi yapılandırması"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Yapılandırılmış bir ya da daha fazla veritabanında, kullanıcıların "
"kendilerine ait bir çok özelliği değiştirmesine izin veren bir erişim "
"denetimi kuralı var. Bu durum, veritabanı kullanım şekline bağlı olarak, "
"güvenli olmayabilir."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"\"to *\" ile başlayan slapd erişim kurallarında, kullanıcıların yalnızca "
"değiştirilmesine izin verilmiş özellikleri değiştirebilmeleri için, tüm \"by "
"self write\" alanlarının kaldırılması önerilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"Daha fazla bilgi için /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz dosyasını "
"okuyunuz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "abort installation"
msgstr "kurulumdan çık"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "continue regardless"
msgstr "yine de sürdür"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
msgstr "ppolicy şemasının elle yükseltilmesi öneriliyor"

#. Type: select
#. Description
#. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
"to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
"the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
"to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
"use, the schema update should be applied on every server before continuing "
"with the upgrade."
msgstr ""
"Parola ilkesi katmanının (ppolicy) yeni sürümü, şu anda kullanılmakta olan "
"şemanın içermediği pwdMaxRecordedFailure özniteliğinin şemada tanımlanmasını "
"gerektiriyor. Şimdi kurulumdan çıkmanız ve slapd yükseltmesine başlamadan "
"önce ppolicy şemasını güncellemeniz önerilir. Eğer dizinlerinizi kopyalayan "
"başka sunucular varsa, yükseltmeye başlamadan önce bütün sunuculardaki "
"şemaları güncellemeniz gerekiyor."

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
#. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
msgstr ""
"Yükseltme için gerekli değişiklikleri içeren bir LDIF dosyası oluşturuldu:"

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph continues the sentence started in the previous
#. paragraph. It is followed by a command line.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
"applied (after starting slapd) by using the command:"
msgstr ""
"Eğer slapd öntanımlı erişim denetimi kurallarını kullanıyorsa, bu "
"değişiklikler slapd başlatıldıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak "
"uygulanabilir:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
"will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
"overlays, and replication with other servers may be affected."
msgstr ""
"Eğer kurulumu sürdürmeyi yeğlerseniz, yeni öznitelik kendiliğinden eklenecek "
"fakat bu değişim slapd katmanlarında hayata geçmeyecek ve dizinleri "
"kopyalayan sunucular varsa bu durumdan etkilenebileceklerdir."

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "LDAPv2 iletişim kuralına izin verilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Eskimiş LDAPv2 iletişim kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak "
#~ "devre dışı bırakılmıştır. Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 iletişim "
#~ "kuralına geçmelidirler. LDAPv3 iletişim kuralına geçemeyecek eski "
#~ "programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' satırını "
#~ "ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz."

Cevap