Accepted:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Format: 1.8
Date: Thu, 12 Apr 2018 14:45:41 +0200
Source: vtk7
Binary: libvtk7-dev libvtk7-qt-dev libvtk7.1 libvtk7.1-qt libvtk7-jni 
libvtk7-java python3-vtk7 tcl-vtk7 vtk7 vtk7-doc vtk7-examples
Architecture: source
Version: 7.1.1+dfsg1-1
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: Debian Science Team 
<debian-science-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Gert Wollny <g...@debian.org>
Description:
 libvtk7-dev - VTK header files
 libvtk7-java - Visualization Toolkit - A high level 3D visualization library - 
j
 libvtk7-jni - Visualization Toolkit - A high level 3D visualization library - j
 libvtk7-qt-dev - VTK header files, containing Qt files
 libvtk7.1  - VTK libraries
 libvtk7.1-qt - VTK libraries, Qt files
 python3-vtk7 - Python bindings for VTK
 tcl-vtk7   - Tcl bindings for VTK
 vtk7       - Binaries for VTK7
 vtk7-doc   - VTK class reference documentation
 vtk7-examples - VTK examples
Changes:
 vtk7 (7.1.1+dfsg1-1) unstable; urgency=medium
 .
   * upload to unstable
Checksums-Sha1:
 0fac670c98c4b0e37b5e723d46e594f109f6d808 3390 vtk7_7.1.1+dfsg1-1.dsc
 a972405dc29fcaa959f69b98f73698365cf08a26 24588 vtk7_7.1.1+dfsg1-1.debian.tar.xz
 d0cf82f25303d7c3aec4bc25718597a566bd35f2 29363 
vtk7_7.1.1+dfsg1-1_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 1e8f6e26293c886c71b88b9a33b3ca0b4ef0d67a17551de6a9c6a3c1b77d8fad 3390 
vtk7_7.1.1+dfsg1-1.dsc
 057b0c1c34ede48e76aeb0af09cb9c14d8f89502ab1ec1adc836dd5752a02721 24588 
vtk7_7.1.1+dfsg1-1.debian.tar.xz
 1b9369d859bc9ad096b97949a113150653fc0d2e8773d1d42e4c42bc998ee3b9 29363 
vtk7_7.1.1+dfsg1-1_source.buildinfo
Files:
 4490319680ee59601c284a4565b48f8e 3390 graphics optional vtk7_7.1.1+dfsg1-1.dsc
 835b6b7fc7b5a76e95f9bf4b83a5a611 24588 graphics optional 
vtk7_7.1.1+dfsg1-1.debian.tar.xz
 1dbe0e8c6a84c2cf7a74f95449ee984e 29363 graphics optional 
vtk7_7.1.1+dfsg1-1_source.buildinfo

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEENGr+2YOvnEff6Rr7+B42i5smq5gFAlrPVz8ACgkQ+B42i5sm
q5inTQf7BHzkwmbU6BzqEQgVcSNDmBP0gesx6EhY0DP+qWii3PSvhMyPu1jmCmrA
c7IJX3NroLuM79FZ0d+Z4kVFG5mu1MPb3AGEaQ7qU8r9vn45TzLBeGA/7og/1xjK
Zxio5Bh7Xg0XMVx3h8+Cq/zs6JbXSITh6pPm3J0NnyQfU5ryzN2nrYZms95d1WJS
QTLpPOAwg5WepoOd8WAhvah1lEP7KwN3kD0D1N2Jxfu6gV1P+AnwLZBWaDlPUErr
Kwl+JCxJStw+qeucvomkgDhajViXE0rOP+hE3zDUXcE0JFLxfsy0FmWl5zLAv6CC
6xnUnsO0dRqA9lQNJa9B0gswY8iXYQ==
=pyBy
-----END PGP SIGNATURE-----


Thank you for your contribution to Debian.

-- 
debian-science-maintainers mailing list
debian-science-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/debian-science-maintainers

Reply via email to