En/na Ramon Cuñe ha escrit:

Aquest error el produeix a bastantes pàgines, però si canvio i em poso el proxy que ja teniem funcionant van bé totes les pàgines.

Hola,
crec que si el que vols és provar l'squid, l'hauries de posar al costat del wingate. No al darrera. És a dir, que l'squid tingui accés directe a internet.


--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a