En/na Josep Molero i Puig ha escrit:

Encara m'estic barallant amb les X remotes.
D'entrada, un parell de preguntes :

a) En un únic PC, hi pot haver més d'un servidor X corrent alhora (sense fer
servir vnc ni res per l'estil) ?
Un servidor pot tenir moltes sessions X obertes remotament però les X pròpiament s'executen el cada client.

b) Des de l'entorn gràfic (amb DISPLAY 0) faig un CTRL-F1 i obro una sessió
nova, en mode text.
Aquí, en mode text, executo
    X :1

Això engegarà el gestor de displays, i apareixerà la típica pantalla grisa
amb la X.

Representa que ara tinc un NOU SERVIDOR X ??
O que el meu servidor X té dos displays possibles on mostrar finestres, la
DISPLAY 0 i la DISPLAY 1 ??
De fet són 2 processos: ps -ef
Aquest el per defecte al engegar el kdm
root 6015 6013 0 23:06 ? 00:00:06 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp :0 vt7 -auth /var/run/xauth/A:0-NviPHv
root   6026 6013 0 23:06 ?    00:00:00 -:0
I el que has fet tu
root   6572 5222 0 23:22 ?    00:00:00 X :1

c) I si ara tinc dos DISPLAY, pot un client mostrar finestres en qualsevol
dels dos ?

El client el primer que ha de fer és connectar-se perquè està en una altra màquina. (tu et connectaves per VNC i era com si estiguessis a la mateixa màquina, és diferent)
Per obrir una sessió remota ho faig amb el XDMCP.
En la Debian amb KDE has de editar:
vi /etc/kde3/kdm/kdmrc
I a la secció
[Xdmcp]
Enable=true

Després #vi /etc/kde3/kdm/Xaccess
Escomentar aquesta línia
*                    #any host can get a login window
Després reinicies el kdm
/etc/init.d/kdm stop
/etc/init.d/kdm start

Ja tenim el servidor a punt, ara nem pel client.
Suposem que ja hem arrencat la knoppix i té una IP de mateixa xarxa que la Debian i fa ping i tot això...
Fas Ctl+Alt+F1
Matem el KDE que ha arrencat automàticament la knoppix:
#/etc/init.d/xsession stop
I ara obrim la sessió remota:
#X -quey IP_de_Debian
Voilà, ja et pots logar amb un usuari de Debian.

Ara fesCtl+Alt+F2
#X -quey IP_de_Debian :1
Ja et pots logar amb el mateix o un altra usuari de Debian

En la knoppix les sessions gràfiques les tens a Ctl+Alt+F5-F6... enlloc de F7-F8...
I ara vull que fagis, en la knoppix també:
Ctl+Alt+F3
ps -ef | grep X
i veuras els dos processos X executant-se en el client.

Des de la knoppix loga't amb un usuari i després a la Debian fes un ps -ef i mira els processos associats a aquest usuari.

HO ESTIC PROVANT I NO EM FUNCIONA.--------------------------------------
Josep Molero i Puig
[EMAIL PROTECTED]

Departament d'Informàtica
- PROCAP Llagostera, S.A.U. -

--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a