On Fri, Mar 09, 2012 at 06:21:17PM +0100, tictacbum wrote:
> per cert, estava avorrit d'editar cada línia del wiki i posar la
> estrelleta a "on" i el nick i he buscat una mica: amb el complement
> del firefox "vimperator" es poden editar els textarea al vim! (Ctrl+i
> al textarea, s'obre el vim, editem, :wq) fantàstic!

Aquest no el coneixia (està empaquetat a Debian com a
iceweasel-vimperator), però el que porte anys emprant és It's All Text!,
que també és empaquetat com a xul-ext-itsalltext.

Com dius, imprescindible. :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jo...@sindominio.net     jo...@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20120312214526.gb24...@aigua.oskuro.net

Respondre per correu electrònic a