Xavi Llista:

> Els permisos de la carpeta '/media/punts/photo ' són:
> drwxrwxrwx 2 root root 4096 des  8 15:54 photo

Quins permisos té aquesta carpeta quan no està muntat el NAS?

> I el fitxer de credencials:
> -rw-------    1 root    root   35 nov 23  2013 .credencials

No tinc ni idea de per a què serveix aquest fitxer, però pots provar a
canviar-li els permisos.

Salut,
Alex


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
https://lists.debian.org/cagq+ubo_zf4sclrhdpjr-tg7ukx06x5abj0brdaniinmx58...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a