2020-03-20, 17:15 (+0100); Narcis Garcia escriu:
> $ hostname -f
> hostname: Name or service not known
> 
> [...]
> 
> 2. Hi ha algun servei o fitxer del qual depèn aquest error sobre FQDN?

Diuen [1] que probablement et falta afegir el nom del host a /etc/hosts 

[1] 
https://unix.stackexchange.com/questions/283550/i-got-error-hostname-name-or-service-not-known-when-checking-ip-of-hostname

Respondre per correu electrònic a