Hello,

At the moment I'm working in Business Intelligence (BI) department and we are 
working with IBM Cognos products (reporting, cubes (MOLAP, ROLAP, dynamic 
cubes). We also have a big data department that is based on Cloudera.
I am interested in Apache Kylin product and I'd like to know if there is a 
posibility to integrate Apachy Kylin with IBM Cognos.
Can you tell me what type of support are you offering to open source product if 
any?
Also, is there a way to deploy Kylin cube to end customer so that they can use 
drag and drop technique?

Thank you in advance!

Best regards,
Goran Cekol
----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije 
i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen 
naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome 
obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez 
čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, 
distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. PBZ d.d. 
ne preuzima odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji 
koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u 
ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta PBZ d.d.. S obzirom na 
nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, PBZ d.d. ne preuzima 
odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke 
virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili 
zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. PBZ d.d. zadržava pravo 
nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz PBZ d.d. ili u nju 
pristižu.

----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or 
confidential information. Please do not read the message if You are not its 
designated recipient. If You have received this message by mistake, please 
inform its sender and destroy the original message and its attachments without 
reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, 
reproduction or publication of this message is forbidden. PBZ d.d. is neither 
responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising 
from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained 
within this message necessarily reflect the official opinions of   PBZ d.d.. 
Considering the lack of complete security of e-mail communication, PBZ d.d. is 
not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail 
message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, 
erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. PBZ 
d.d. reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing  
e-mail messages.Reply via email to