Quoting Alon Altman <[EMAIL PROTECTED]>:

> On Sun, 18 Dec 2005, Orna Agmon wrote:
>
> > שלום לכולם,
> >
> העמותה. התכתובת הפנימית הנ"ל מכילה מידע רגיש ונשלחה ללא כל תיאום עם הגורמים
> המוסמכים בעמותה.
>    עם האנשים אשר שמם פורסם שלא כדין הסליחה.
>

מספר שאלות

האם אסיפות העמותה הן בגדר אירוע סגור לבעלי אישורים בלבד?
מהו האישור הנדרש כדי להיות נוכח באסיפה?
(אם אין מגבלות על הנוכחות באירוע הרי שאין הגיון במגבלות על פרסום תוכנו)
האם חל איסור כלשהו על פרסום האירועים שהתרחשו במסגרת האסיפה?
אם יש מגבלות על פרסום האירועים, מיהו הרשאי לפרסם ומה נדרש ממנו כדי לקבל הרשאה
זו?
האם חל איסור על פרסום שמות הנוכחים ולמה? (למיטב ידיעתי המועטה מותר לפרסם כל דבר
אמת אודות אדם, האם עסקינן באירוע יוצא דופן עליו חלים חוקים אחרים ומה הם)
מיהו הרשאי לפרסם את שמות המשתתפים ומה נדרש כדי לקבל הרשאה זו?

לא מצאתי תשובות לכך בתקנון ואני תוהה אם יש צורך להסדיר את הדברים.
לטעמי אין כל סיבה למנוע נוכחות באסיפה מכל החפץ להיות בה ואני לא רואה הרבה טעם
במגבלות על פרסום אירועי האסיפה (מעבר לחובה לפרסם פרוטוקול באתר העמותה כפי שנקבע
בסעיף 24)

שלומות
דותן

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות