On Wed, 31 Oct 2018 09:23:36 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> לא חייבים לקפוץ בבת אחת להעסקת שכירים באופן קבוע.
> אפשר לקחת עובדים לפי כנס, כמו שעושים עם אירית גרין באוגוסט פינגווין
> 2018.
> זה מאפשר הורדת עומס מחברי ועד העמותה ומתנדבים, אבל משמר את הגמישות
> התעסוקתית ומאפשר את העמסת עלות העסקת העובדים על תקציב הכנס.

לא, זה לא. את אירית לקחנו כי אחרת לא היה פינגווין, אבל היא ממלאת את 
התפקיד של מארגן הכנס, לא את התפקיד של העמותה בעבודה מולו. בכנסים אחרים
(למשל PyCon, GopherCon) יש אנשים מתוך ארגון הכנס שעושים תפקיד מקביל לזה
של אירית בפינגווין.

את התפקיד של העמותה -- בעיקר כל מה שקשור למעבר על חוזים כדי לוודא
שהתנאים הגיוניים, וגם בקרה כספית -- אי אפשר להטיל על עובד זמני כזה. זה
צריך להיות מישהו עם מחויבות לעמותה.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות