On Wed, 31 Oct 2018 09:49:58 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> On Wed, 2018-10-31 at 09:44 +0200, Shai Berger wrote:

> > 
> > את התפקיד של העמותה -- בעיקר כל מה שקשור למעבר על חוזים כדי לוודא
> > שהתנאים הגיוניים, וגם בקרה כספית -- אי אפשר להטיל על עובד זמני כזה.
> > זה צריך להיות מישהו עם מחויבות לעמותה.  
> 
> והאם אפשר להטיל תפקיד זה על עובד שכיר, או שזה חייב להתבצע על ידי חבר
> ועד?
> 
לפי התקנון, חתימות על חוזים וצ׳קים, ולכן גם מעקב כללי אחר מה קורה עם
הכסף, חייבים להתבצע ע״י חברי ועד. לכן, אם באמת רוצים להוריד עומס מחברי
הועד, ההכנה של ניירות לחתימה חייבת להתבצע ע״י מישהו שחברי הועד סומכים
עליו. אני, בתור חבר ועד, לא אסמוך על אדם שהאופק שלו בארגון הוא חודשיים.
על מישהו שמוגדר כקבוע, כנראה כן -- ולא משנה אם היא שכירה, מתנדבת, או
מועסקת דרך חברת כח־אדם.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות