On Thu, Nov 1, 2018 at 1:40 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:

> > והאם אפשר להטיל תפקיד זה על עובד שכיר, או שזה חייב להתבצע על ידי חבר
> > ועד?
> >
> לפי התקנון, חתימות על חוזים וצ׳קים, ולכן גם מעקב כללי אחר מה קורה עם
> הכסף, חייבים להתבצע ע״י חברי ועד. לכן, אם באמת רוצים להוריד עומס מחברי
> הועד, ההכנה של ניירות לחתימה חייבת להתבצע ע״י מישהו שחברי הועד סומכים
> עליו. אני, בתור חבר ועד, לא אסמוך על אדם שהאופק שלו בארגון הוא חודשיים.
> על מישהו שמוגדר כקבוע, כנראה כן -- ולא משנה אם היא שכירה, מתנדבת, או
> מועסקת דרך חברת כח־אדם.


ברור שהועד צריך לעבור על הדברים, אבל הוא יכול להיות זה שמגדיר תקציב מראש
ונותן למישהו לרוץ על הכל ורק מאשר איפה שצריך.
כיום הועד מעורב מאוד בארגון הכנס, הרבה מעבר לרמת הצ'קים והחוזים.

הייתי שואף לזה שאוגוסט פינגוין יכול להיות מאורגן כאילו הוא מבוצע על ידי
קהילה חיצונית, בדומה ל-drupal או wordpress.
כלומר הועד לא מעורב במקום, תכנים, וכו'. רק מקבל תכנון תקציב ודואג לאזן
הוצאות עם התחייבויות של נותני חסות.

שיטה נוספת, היא לתת למישהו אחר לאשר את כל הדברים האלה עקרונית, והועד חותם
לאחר האישור של אותו
מתנדב וותיק. ככה אתם יכולים פחות להתעסק עם הדברים ולא צריכים "לסמוך" על
מישהו זמני.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות