נראה טוב. אני תומך.

On Mon, Nov 5, 2018 at 12:47 AM Shai Berger <s...@hamakor.org.il> wrote:

> בעקבות כל הדיונים, אני רוצה להציג כאן את הצעתי הפורמלית להחלטה של
> האסיפה בעניין צירוף ארגונים לעמותה. לפני ההצעה עצמה, אני אחזור על
> הרעיון: שילוב ארגונים בפעילות העמותה היא ככל הנראה הדרך הסבירה ביותר
> להשיג משאבים כספיים וארגוניים, שהעמותה זקוקה להם לשם הבטחת המשך צמיחתה
> ואף פעילותה השוטפת. לטעמי, שילובם כחברים בעלי זכות הצבעה הוא הדרך הקלה
> והפשוטה לתת איזושהי תמורה על המשאבים הללו (קצת כמו משקיעים בחברה
> שמקבלים מניות).
> אני מכיר בכך שבדרך זו ישנה גם בעייתיות, ואיני מציע שהעמותה תלך בדרך זו
> מיד -- אבל אני חושב שכדאי שהאפשרות לעשות זאת תימצא בידיו של הועד. מעבר
> לכך, אני חושב שאם אנחנו אכן רוצים לאפשר זאת -- החלטה שעשויה לשנות
> מהותית את אופיה של העמותה -- רצוי שההחלטה תתקבל באספה מן המניין, רבת
> משתתפים ככל האפשר, ולא באספה מיוחדת שרק חברים מעטים טורחים להגיע אליה;
> לכן אני מבקש לאשר את ההצעה כבר עכשיו, באספה „הגדולה” באוגוסט פינגווין.
>
> להלן הצעת ההחלטה:
>
> 1. האסיפה מחליטה לשנות את תקנון העמותה[1] כדלהלן:
>     - סעיף 13ה („תאגיד אינו יכול להיות חבר בעמותה”) יוחלף בסעיף הבא:
>      ה. תאגיד יוכל להתקבל כחבר בעמותה, על פי החלטת ועד העמותה.
>     - לסעיף 14 (זכויות וחובות של חברים) ייתווספו תת הסעיפים הבאים:
>      ה. חבר העמותה שהוא תאגיד לא יוכל להיבחר לועד העמותה או לועדת
>      הביקורת.
>      ו. דמי החבר שיחולו על חברים תאגידים ייקבעו בנפרד מדמי
>      החבר החלים על חברים יחידים.
>     - לסעיף 15(פקיעת חברות) א („החברות בעמותה פוקעת”) יתווספו סעיפים
>         א.4. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת עם התפרקות התאגיד
>         א.5. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת אוטומטית אם לא שילם את
>         דמי החבר החלים עליו, 30 יום לאחר שקיבל הודעה בכתב על
>         החוב.
>     - המשפט הראשון בסעיף 23 (החלטות) ינוסח מחדש כדלהלן:
>      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם
>      החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, אך לא תתקבל החלטה אם
>      התנגדו לה 66% מהחברים היחידים הזכאים להצביע באסיפה; היו
>      הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
>
> 2. האסיפה קוראת לועד למצות אפשרויות לגיוס משאבים, בכללן שילוב תאגידים
> בפעילות העמותה בצורות שונות, לפני הכנסת תאגידים כחברים לעמותה.
>
> תודה על הכל,
>     שי
>
> [1]
> https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות