הספקולציה העיקרית שמניחים פה הוא שמעניין את התאגיד להצביע ולהשפיע.
לפעמים מעניין את התאגיד להשתתף ו/או לשלוח במרכז את עובדיו לכנסים וכו'..
אם היינו מאפשרים ל ארגונים להיות מעין ידידים ןבך נותנים ערך שיווקי - לשלוח
כמות מסוימת של אנשים חינם, לקבל אחוז הנחה בספונסרשים להיות מוצפים וברורים
יותר באתר אינדקס של חברות וחברים המקור...
אם נותנים מעטפת שיווקיות - אז החברות.אינה בעבור הצבעה והשפעה אלא עבור
הפלטפורמה השיווקית בכנסים.
"מנוי של חברה למקור למשל ייתן לכל חברי החברה 50% הנחה לכל העובדים ב"ארועי
המקור" פלוס שידרוג הספונסרשיפ שלו מכסף לזהב בארוע אחד בשנה"
אין ספק שזה צריך יותר עבודה אבל בתור בכל ארגון אין לי זמן ו/או אינטרס כרגע
להשפיע על העמותה אבל אני (לאחרים) ייתכן שתרצה להראות שאנו מבינים/אוהבים
/משתייכים / תומכים בתנועת הקוד הפתוח הישראלית.
סתם הערה בתור אוכלוסיית היעד...
ליאור


On Mon, Nov 5, 2018, 5:50 AM Meir Maor <meirm...@gmail.com wrote:

> אני לא שוכנעתי שזה מנגנון הגיוני. לא חושב שחברות ירצו להשתתף במבנה כזה ולא
> אוהב משחקים עם התקנון.
> אני מבין את הרצון להסמיך את הוועד לקבל החלטות ולתת תקנון גמיש, אבל יש גבול.
> אני לא חושב שהצעה זאת תעבוד ומרגיש מאוד לא בנוח עם שינויי תקנון ספוקלטיבים.
>
> אני מבין גם את חוסר הרצון בשינוי תקנון באסיפה מיוחדת באמצע השנה אבל זה
> עדיף בעיני על העברת שינוי תקנון לא מתאים. והשינוי הזה לא מתאים.
>
> רוב הסיכויים שהשינוי פשוט לא יעבוד, לא יביא את מה שאנחנו רוצים, אבל אני
> מרגיש לא בנוח איתו. נראה לי שאנחנו קופצים קדימה, לא יודעים עדיין מה המנגנון
> הרצוי ומשחקים עם התקנון מוקדם מידי.
>
> On Mon, Nov 5, 2018, 00:47 Shai Berger <s...@hamakor.org.il wrote:
>
>> בעקבות כל הדיונים, אני רוצה להציג כאן את הצעתי הפורמלית להחלטה של
>> האסיפה בעניין צירוף ארגונים לעמותה. לפני ההצעה עצמה, אני אחזור על
>> הרעיון: שילוב ארגונים בפעילות העמותה היא ככל הנראה הדרך הסבירה ביותר
>> להשיג משאבים כספיים וארגוניים, שהעמותה זקוקה להם לשם הבטחת המשך צמיחתה
>> ואף פעילותה השוטפת. לטעמי, שילובם כחברים בעלי זכות הצבעה הוא הדרך הקלה
>> והפשוטה לתת איזושהי תמורה על המשאבים הללו (קצת כמו משקיעים בחברה
>> שמקבלים מניות).
>> אני מכיר בכך שבדרך זו ישנה גם בעייתיות, ואיני מציע שהעמותה תלך בדרך זו
>> מיד -- אבל אני חושב שכדאי שהאפשרות לעשות זאת תימצא בידיו של הועד. מעבר
>> לכך, אני חושב שאם אנחנו אכן רוצים לאפשר זאת -- החלטה שעשויה לשנות
>> מהותית את אופיה של העמותה -- רצוי שההחלטה תתקבל באספה מן המניין, רבת
>> משתתפים ככל האפשר, ולא באספה מיוחדת שרק חברים מעטים טורחים להגיע אליה;
>> לכן אני מבקש לאשר את ההצעה כבר עכשיו, באספה „הגדולה” באוגוסט פינגווין.
>>
>> להלן הצעת ההחלטה:
>>
>> 1. האסיפה מחליטה לשנות את תקנון העמותה[1] כדלהלן:
>>     - סעיף 13ה („תאגיד אינו יכול להיות חבר בעמותה”) יוחלף בסעיף הבא:
>>      ה. תאגיד יוכל להתקבל כחבר בעמותה, על פי החלטת ועד העמותה.
>>     - לסעיף 14 (זכויות וחובות של חברים) ייתווספו תת הסעיפים הבאים:
>>      ה. חבר העמותה שהוא תאגיד לא יוכל להיבחר לועד העמותה או לועדת
>>      הביקורת.
>>      ו. דמי החבר שיחולו על חברים תאגידים ייקבעו בנפרד מדמי
>>      החבר החלים על חברים יחידים.
>>     - לסעיף 15(פקיעת חברות) א („החברות בעמותה פוקעת”) יתווספו סעיפים
>>         א.4. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת עם התפרקות התאגיד
>>         א.5. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת אוטומטית אם לא שילם את
>>         דמי החבר החלים עליו, 30 יום לאחר שקיבל הודעה בכתב על
>>         החוב.
>>     - המשפט הראשון בסעיף 23 (החלטות) ינוסח מחדש כדלהלן:
>>      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם
>>      החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, אך לא תתקבל החלטה אם
>>      התנגדו לה 66% מהחברים היחידים הזכאים להצביע באסיפה; היו
>>      הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
>>
>> 2. האסיפה קוראת לועד למצות אפשרויות לגיוס משאבים, בכללן שילוב תאגידים
>> בפעילות העמותה בצורות שונות, לפני הכנסת תאגידים כחברים לעמותה.
>>
>> תודה על הכל,
>>     שי
>>
>> [1]
>> https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות