אינני מבין איפה יש "סתימת פיות" בדרישה ממארגני כנס לקרוא לאדם, שהוגשה
נגדו תלונה על הפרת קוד התנהגות בכנס, שיבוא ויתן את הגירסה שלו למה שקרה
- לפני שהם דורשים ממנו לאסוף את החפצים שלו ולעוף מהכנס.

משה, האם תוכל להאיר את עיניי בנקודה זו?On Thu, 2019-06-20 at 11:33 +0300, Moshe Schindler wrote:
> בוקר טוב,
> 
> אמנם אני לא חבר או ידיד העמותה (למרות שנושאיה קרובים לליבי) ולאור
> הכיוון שנראה שמנסים לקחת אותה גם כנראה לא אהיה,  אולם נראה לי
> שהההצעות כאן מנסות לכפות מנגנון של ״סתימת פיות״.
> הגיוני שידברו על אדם מוכר שנתפס בקללתו או להפך השיג הישג מרשים,
> הגיוני שגוף מסוים יתנער או יתהדר במעשיו של מי מחבריו גם אם הם לא
> קשורים ישירות לפעולותיו של הפרט בגוף.
> 
> כמובן שמין הראוי הוא גם שמי שמוביל גוף מסויים יהיה מסוגל לעמד בלחצים
> פנימיים וחיצוניים המגיעים מגורמים שונים,  שהם חלק בלתי נפרד ממנהיגות
> ואחריות ולכן הערכתי המלאה לחברי הועד ומנהלי העמותה.
> 
> תקופות קשות קורות לכל אדם, במיוחד לאנשים שעושים לפעמים התהליך ארוך,
> לפעמים התהליך קשה , ולפעמים התהליך לא מכובד, זה חלק בלתי נפרד מהחיים
> הבוגרים, נכון שלכל אדם גם הזכות לחפות, והזכות להגן על עצמו במערכת
> החוק והצדק, אולם אי אפשר לשמור על חסיון הדברים, אי אפשר למנוע דיבור
> על הנושא, ואי אפשר למנוע גינויים למעשים מסויימים, מספיק לפתוח את
> מהדורות החדשות ולראות מצבים  דומים לאנשים חשובים מאוד, ההצלחה היחידה
> היא מעבר התהליך וניקוי השם באמצעים חוקיים, או סיום תשלום ״החוב
> לחברה״, גבורה קטנה היא לנסות לכפות על גוף קטן וחלש דברים לא ראויים.
> 
> יום טוב לכולם,
> 
> 
> משה               שינדלר
> mosh...@gmail.com
> > On 20 Jun 2019, at 10:45, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> > 
> > מהפרטיכל של האסיפה הקודמת שהגיע אלי (ובאיחור ניכר!) אי אפשר היה
> > לדעת
> > שהיה דיון רציני.
> > לא פורטו הנימוקים בעד ונגד.
> > מבחינה מעשית, מבחינתי לא התקיים דיון.
> > 
> > (וזאת בניגוד, למשל, לדיונים בכנסת, שעוברים תמלול מלא ואפשר לדעת
> > לאחר
> > מעשה על מה בדיוק דיברו, מה היו הנימוקים לכל צד ואפילו חלק מקריאות
> > הביניים.)
> > 
> > כמו כן, קרו מאז אירועים שלדעתי חידדו את הצורך בהליך תקין. אני
> > מתכוון,
> > למשל, לפרשת נמרוד ברנע ומר"צ.
> > 
> > אני מציע שמישהו שהיה בדיון אז יסכם את הנימוקים בעד ונגד הליך תקין
> > שעלו
> > בדיון ההוא, למען כל אלה שלא באו לאסיפה הכללית.
> > 
> > 
> > 
> > On Thu, 2019-06-20 at 10:22 +0300, Meir Maor wrote:
> > > הדיון הזה על הליך תקין היה באסיפה הקודמת, למה אנחנו ממחזרים
> > > נושאים
> > > שנדונו ונפסלו?
> > > 
> > > On Thu, Jun 20, 2019, 10:10 Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> > > > ההצעות שלי באות בעקבות פרשיות כמו:
> > > > א. נמרוד ברנע שהועף ממר"צ בגלל מעשים שיוחסו לו ושלא בוצעו במהלך
> > > > פעילויות של מר"צ.
> > > > http://rotter.net/forum/scoops1/551018.shtml
> > > > ב. לארי גארפילד שהועף מהעמותה שמנהלת את פרויקט דרופל בגלל
> > > > התנהגות
> > > > מינית
> > > > שהיתה בהסכמה הדדית אבל לא היתה מקובלת על מנהיגי העמותה.
> > > > https://www.inc.com/sonya-mann/drupal-larry-garfield-gor.html
> > > > 
> > > > כמו כן, לדעתי שלומם ובטחונם של משתתפים בפעילויות של עמותת המקור
> > > > זה
> > > > לא
> > > > רק בטחון מפני אלימות והטרדות, אלא גם מפני האשמות שווא.
> > > > 
> > > > הערות נוספות - להלן, מסומנות ב-"[עומר]".
> > > > 
> > > > 
> > > > On Thu, 2019-06-20 at 09:04 +0300, doron wrote:
> > > > >  
> > > > > היי עומר, 
> > > > > התייחסויותיי בגוף המייל . 
> > > > >  
> > > > > On 20.6.2019 0:20, Omer Zak wrote:
> > > > > > ברצוני להציע שתי הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של ה-
> > > > > > 1.7.2019.
> > > > > >  
> > > > > > 1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול
> > > > > > בתקנון
> > > > > > ההתנהגות
> > > > > > (ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.
> > > > >  התחייבות להליך תקין כבר קיימת בכל עמותה מעצם היותה עמותה.
> > > > ההתחייבות
> > > > > היא כלפי המדינה דרך רשם העמותות . 
> > > > 
> > > > [עומר] הכוונה שלי היא להתחייבות לתהליך תקין כלפי כל המשתתפים
> > > > בפעילויות
> > > > של העמותה - יהיו אלה חברים, ידידים, או אנשים מהרחוב ששילמו דמי
> > > > כניסה
> > > > לפעילויות של העמותה.
> > > > 
> > > > שלא יקרה, למשל, שיעיפו אדם ביום הראשון של כנס בן 3 ימים, שאליו
> > > > הוא
> > > > נרשם
> > > > וטס מחו"ל לארץ במיוחד כדי להשתתף בו, בגלל תלונה מידידה קנאית על
> > > > נגיעות
> > > > לא הולמות שבעצם התקיימו בהסכמה הדדית.
> > > > 
> > > > הליך תקין יכול להתממש כאן, למשל, על ידי שימוע מהיר, שבו הוא
> > > > יסביר
> > > > שהיתה
> > > > לו מערכת יחסים קודמת עם המתלוננת ושיש כאן סיפור של נקמנות בגלל
> > > > קנאה, כי
> > > > היא תפסה אותו משוחח בהתלהבות עם מישהי אחרת.
> > > > 
> > > > ואז ברגע שמארגני הכנס משתכנעים שהוא אינו מהווה סכנה למשתתפים או
> > > > משתתפות
> > > > אחרים של הכנס, יתנו לו להישאר בכנס - כי אין ממנו סכנה מיידית
> > > > למשתתפי או
> > > > משתתפות הכנס. כמו כן, הם יסייעו למתלוננת להגיש תלונה במשטרה כך
> > > > שהעניין
> > > > יעבור לטיפולה מכאן והלאה.
> > > > 
> > > > 
> > > > > > הצעה לדוגמא לשינוי בקוד ההתנהגות של כנסי אוגוסט פינגווין
> > > > עתידיים
> > > > > > (וניתן
> > > > > > לאמץ שינויים דומים גם עבור פעילויות אחרות) נמצאת ב:
> > > > > > https://github.com/tddpirate/AugustPenguin/pull/1/files
> > > > > >  
> > > > > > 2. העמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה
> > > > > > מתערבת
> > > > > > במעשיהם
> > > > > > של חברי וידידי העמותה, שרלבנטיים לתקנון התנהגות ו/או קוד
> > > > התנהגות,
> > > > > > מחוץ
> > > > > > לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או
> > > > > > במרחב
> > > > > > הקיברנטי (יעני רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה
> > > > > > וכו').
> > > > >  
> > > > > למה העמותה צריכה להצהיר שהיא אינה אחראית על מעשיי ? הרי ממילא
> > > > מעולם
> > > > > היא לא היתה אחראית עליהם , כך גם על מעשיך ומעשי אחרים . 
> > > > > היא אפילו לא יכולה להיות אחראית למעשינו בכאשר יש אירוע של
> > > > > עמותה ,
> > > > לכל
> > > > > היותר יכולים לזרוק אותנו החוצה אם לא נתנהג כיאות - זו הסנקציה
> > > > היחידה
> > > > > שיש לה 
> > > > 
> > > > [עומר] למרבה הצער, בשנים האחרונות מאז התחיל הסיפור של תקינות
> > > > פוליטית,
> > > > עמותות רואות את עצמן אחראיות באחריות שילוחית למעשים של פעילים
> > > > שלהן
> > > > מחוץ
> > > > לפעילויות העמותה. גם אם עמותה אינה רואה את עצמה אחראית למעשי
> > > > פעיליה,
> > > > דעת הקהל לעתים קרובות דורשת מהעמותה לקחת אחריות.
> > > > 
> > > > לכן צריך הצהרה חד משמעית בתקנון של העמותה שהעמותה אחראית למה
> > > > שקורה
> > > > בפעילויותיה, ואינה אחראית למעשי פעיליה מחוץ לעמותה. כמו כן,
> > > > בפרסומים
> > > > רשמיים של העמותה צריכה להופיע הצהרה כזו, לשם ניהול ציפיות
> > > > הציבור.
> > > > 
> > > > 
> > > > > > במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א
> > > > > > התנהגות
> > > > שמפרה
> > > > > > תקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה,
> > > > > > העמותה
> > > > > > תנקוט
> > > > > > איך ורק בצעדים המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם
> > > > > > ובטחונם
> > > > של
> > > > > > המשתתפים בפעילויות של העמותה.
> > > > >  
> > > > > פה אתה קצת מסתבך . מהי התנהגות לא הולמת ומי אמור להאשים ?
> > > > 
> > > > [עומר] לצורך העניין, התנהגות לא הולמת זו התנהגות שהיתה עלולה
> > > > לסכן
> > > > את
> > > > שלומם ובטחונם של משתתפים בפעילות של העמותה, אם היתה קורית במהלך
> > > > פעילות
> > > > של העמותה.
> > > > סוג נוסף של "התנהגות לא הולמת" לצורך העניין זה התנהגות, שאינה
> > > > מקובלת על
> > > > רוב הציבור (או חלק גדול ממנו, או על קבוצת לחץ צעקנית) ושקרתה
> > > > מחוץ
> > > > לפעילות העמותה.
> > > > 
> > > > דוגמא: מאן דהוא משתתף בפעילות של העמותה. יש נגדו תלונה שהוא, לא
> > > > עלינו,
> > > > פדופיל שפגע מינית בכמה ילדים.
> > > > האם להעיף אותו מפעילויות העמותה? אם אין ילדים מתחת לגיל 18
> > > > בפעילויות
> > > > העמותה - לפי ההצעה שלי, אין להעיף אותו, כי זה אינו דרוש לשמירה
> > > > על
> > > > שלומם
> > > > ובטחונם של המשתתפים בפעילויות.
> > > > ואם הוא פעיל של העמותה, העמותה אינה אחראית למעשיו מחוץ
> > > > לפעילויות
> > > > העמותה. זה עניין למשטרה ולבתי המשפט של המדינה, לא לעמותה.
> > > > 
> > > > 
> > > > >   הרי אין כזו עבירה בחוק של התנהגות לא הולמת וממילא אין יכולת
> > > > להאשים
> > > > > בצורה רשמית משפטית אדם במשהו שאינו עבירה על החוק . האם הכוונה
> > > > שסתם
> > > > > מישהו יאשים ? כלומר אם אני מאשים אותך בהתנהגות לא הולמת ,
> > > > > במקום
> > > > שזה
> > > > > יתברר היכן שזה צריך להתברר אתה רוצה שעמותה תנקוט עמדה בטרם
> > > > > יהיה
> > > > משהו
> > > > > רשמי ?
> > > > 
> > > > [עומר] קודי התנהגות בכנסים ובפעילויות של עמותות לקידום תוכנה
> > > > חופשית
> > > > עוסקים בדיוק בהתנהגות לא הולמת, שאינה מהווה עבירה על החוק, אבל
> > > > גורמת
> > > > להרגשת אי-נוחות וחוסר בטחון בשכבות אוכלוסיה מוחלשות מסוימות.
> > > > 
> > > > ההצעה שלי היא להגדיר במפורש שקודי ההתנהגות למיניהם אינם חלים על
> > > > התנהגות
> > > > מחוץ לפעילויות של העמותה והעמותה מסירה מעל עצמה כל אחריות
> > > > לאכיפתם
> > > > מחוץ
> > > > לפעילויות של העמותה.
> > > > 
> > > > 
> > > > > עמותה לא אמורה לנקוט רק בצעדים מינימאלים לאבטחת שלומם ובטחונם
> > > > > של
> > > > > משתתפים , כמו בכל אירוע ציבורי , כגוף שיוזם את האירוע ,
> > > > > העמותה
> > > > אמורה
> > > > > לדאוג בצורה אקטיבית לשלום המשתתפים ולא לנקוט בגישה מינימאלית
> > > > > ,
> > > > לכן
> > > > > עושים את הכנסים באולם מסודר (בעצם שכירת האולם מבצעים יותר מצד
> > > > > מינימאלי ) כי אחרת אפשר היה לעשות את הכנסים על שפת הים ..
> > > > > (שגם שם
> > > > > היינו אמורים להיות אחראים ולעשות דברים שיבטיחו את שלום
> > > > > המשתתפים).
> > > > > אגב, זה לא משהו שכל עמותה וכל גוף מגדיר לעצמו .. יש חוק ויש
> > > > > תקנות
> > > > > ובכל פעם שיש התכנסות של כמות גדולה אז זה צריך להיות במקומות
> > > > > שעברו
> > > > > אישור מכבי אש וכו' (דבר שממילא קיים באותם אולמות כינוס מעצם
> > > > > זה
> > > > שיש
> > > > > להם רשיון עסק) . 
> > > > 
> > > > [עומר] כאשר בוחרים בין שכירת אולם להתכנסות בחוף הים, אין כאן
> > > > סתירה
> > > > בין
> > > > הבטחת בטחונם ושלומם של משתתפים לבין פגיעה אפשרית באדם שלכאורה
> > > > מסכן
> > > > את
> > > > שלומם ובטחונם.
> > > > 
> > > > אבל כאשר מגיבים לתלונה נגד אדם שלכאורה פגע במשתתפים אחרים
> > > > בפעילות,
> > > > וקיים הצורך לאזן בין הפגיעה בהם לבין הפגיעה בו - צריך שהפגיעה
> > > > בו
> > > > תהיה
> > > > המינימום שדרוש להבטחת שלומם ובטחונם של שאר המשתתפים.
> > > > 
> > > > 
> > > > > > העמותה אינה מתיימרת למלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט
> > > > > > ולא
> > > > תנקוט
> > > > > > בצעדי עונשין כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת.
> > > > >  
> > > > > לא רק שהיא לא מתיימרת היא גם לא יכולה - אז למה להצהיר את זה ?
> > > > > אף
> > > > אחד
> > > > > בישראל לא יכול להחליף את המשטרה או בתי המשפט בישראל . 
> > > > 
> > > > [עומר] למרבה הצער, זה בדיוק מה שעמותות עשו בפרשיות שציינתי
> > > > בתחילת
> > > > מכתבי
> > > > זה, ויש עוד פרשיות.
> > > > 
> > > > 
> > > > >  
> > > > > דורון
> > > > >  
> > > > > > כדי למנוע מחלוקות הנוגעות לאירועי עבר, אני מציע שתחולת
> > > > > > ההצעה
> > > > הזו לא
> > > > > > תהיה רטרואקטיבית, אלא תהיה רק מיום האסיפה הכללית והלאה.
> > > > > >  
> > > > > > בברכה,
> > > > > > --- עומר זק
> > > > > >  
> > > > > >  
> > > > > >  
> > > > > > On Mon, 2019-06-17 at 20:39 +0300, Ddorda wrote:
> > > > > > > שלום חברים וחברות,
> > > > > > >  
> > > > > > > אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה
> > > > הקרובה.
> > > > > > > אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה
> > > > > > > היא
> > > > לדון
> > > > > > > במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה,
> > > > והצעת
> > > > > > > הועד
> > > > > > > להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד
> > > > ממלאי
> > > > > > > תפקידים בה.
> > > > > > > אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת
> > > > > > > 2018
> > > > > > > ונושאים
> > > > > > > נוספים ככל שידרשו.
> > > > > > >  
> > > > > > > סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.
> > > > > > >  
> > > > > > > מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן
> > > > > > > לעשות
> > > > זאת
> > > > > > > בפניה
> > > > > > > לועד בכתובת ‏bo...@hamakor.org.il או בדיסקורס של העמותה
> > > > > > > https://forum.hamakor.org.il/t/topic/115. מי שרוצה שהצעתו
> > > > תישקל
> > > > > > > לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.
> > > > > > >  
> > > > > > >  
> > > > > > > בשם הועד המנהל,
> > > > > > > דור דנקנר
-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות