The word duHkha appears in the following suutras:
 1.
 duHkhadaurmanasyA~NgamejayatvashvAsaprashvAsA vikShepasahabhuvaH .. 31..
 

 maitrIkaruNAmuditopekShANA.n sukhaduHkhapuNyApuNyaviShayANA.n
 bhAvanAtashchittaprasAdanam.h .. 33..
 

 2.
 anityAshuchiduHkhAnAtmasu nityashuchisukhAtmakhyAtiravidyA .. 5..
 

 duHkhAnushayI dveShaH .. 8..
 

 pariNAmatApasa.nskAraduHkhairguNavR^ittivirodhAchcha
                duHkhameva sarva.n vivekinaH .. 15..
 

 heya.n duHkhamanAgatam.h .. 16..
 

 mR^idumadhyAdhimAtrA duHkhAj~nAnAnantaphalA iti pratipakShabhAvanam.h .. 34..
 

 


 

Reply via email to