Set the cropping fields in the AVFrame.
---
 libavfilter/vf_crop.c | 61 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 1 file changed, 43 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/libavfilter/vf_crop.c b/libavfilter/vf_crop.c
index 0fdc4949e3..0b1b8a048b 100644
--- a/libavfilter/vf_crop.c
+++ b/libavfilter/vf_crop.c
@@ -98,9 +98,17 @@ static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
 
   for (fmt = 0; av_pix_fmt_desc_get(fmt); fmt++) {
     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(fmt);
-    if (!(desc->flags & (AV_PIX_FMT_FLAG_HWACCEL | 
AV_PIX_FMT_FLAG_BITSTREAM)) &&
-      !((desc->log2_chroma_w || desc->log2_chroma_h) && !(desc->flags & 
AV_PIX_FMT_FLAG_PLANAR)) &&
-      (ret = ff_add_format(&formats, fmt)) < 0)
+    if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BITSTREAM)
+      continue;
+    if (!(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_HWACCEL)) {
+      // Not usable if there is any subsampling but the format is
+      // not planar (e.g. YUYV422).
+      if ((desc->log2_chroma_w || desc->log2_chroma_h) &&
+        !(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PLANAR))
+        continue;
+    }
+    ret = ff_add_format(&formats, fmt);
+    if (ret < 0)
       return ret;
   }
 
@@ -157,8 +165,14 @@ static int config_input(AVFilterLink *link)
   s->var_values[VAR_POS]  = NAN;
 
   av_image_fill_max_pixsteps(s->max_step, NULL, pix_desc);
-  s->hsub = pix_desc->log2_chroma_w;
-  s->vsub = pix_desc->log2_chroma_h;
+
+  if (pix_desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_HWACCEL) {
+    s->hsub = 1;
+    s->vsub = 1;
+  } else {
+    s->hsub = pix_desc->log2_chroma_w;
+    s->vsub = pix_desc->log2_chroma_h;
+  }
 
   if ((ret = av_expr_parse_and_eval(&res, (expr = s->w_expr),
                    var_names, s->var_values,
@@ -285,22 +299,33 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame 
*frame)
       (int)s->var_values[VAR_N], s->var_values[VAR_T], 
s->var_values[VAR_POS],
       s->x, s->y, s->x+s->w, s->y+s->h);
 
-  frame->data[0] += s->y * frame->linesize[0];
-  frame->data[0] += s->x * s->max_step[0];
-
-  if (!(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PAL || desc->flags & 
AV_PIX_FMT_FLAG_PSEUDOPAL)) {
-    for (i = 1; i < 3; i ++) {
-      if (frame->data[i]) {
-        frame->data[i] += (s->y >> s->vsub) * frame->linesize[i];
-        frame->data[i] += (s->x * s->max_step[i]) >> s->hsub;
+  if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_HWACCEL) {
+    frame->crop_top  += s->y;
+    frame->crop_left += s->x;
+    frame->crop_bottom = frame->height - frame->crop_top - 
frame->crop_bottom - s->h;
+    frame->crop_right = frame->width - frame->crop_left - 
frame->crop_right - s->w;
+
+  } else {
+    frame->width = s->w;
+    frame->height = s->h;
+
+    frame->data[0] += s->y * frame->linesize[0];
+    frame->data[0] += s->x * s->max_step[0];
+
+    if (!(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PAL || desc->flags & 
AV_PIX_FMT_FLAG_PSEUDOPAL)) {
+      for (i = 1; i < 3; i ++) {
+        if (frame->data[i]) {
+          frame->data[i] += (s->y >> s->vsub) * frame->linesize[i];
+          frame->data[i] += (s->x * s->max_step[i]) >> s->hsub;
+        }
       }
     }
-  }
 
-  /* alpha plane */
-  if (frame->data[3]) {
-    frame->data[3] += s->y * frame->linesize[3];
-    frame->data[3] += s->x * s->max_step[3];
+    /* alpha plane */
+    if (frame->data[3]) {
+      frame->data[3] += s->y * frame->linesize[3];
+      frame->data[3] += s->x * s->max_step[3];
+    }
   }
 
   return ff_filter_frame(link->dst->outputs[0], frame);
-- 
2.16.1

_______________________________________________
ffmpeg-devel mailing list
ffmpeg-devel@ffmpeg.org
http://ffmpeg.org/mailman/listinfo/ffmpeg-devel

Reply via email to