Update of /cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel
In directory sfp-cvs-1.v30.ch3.sourceforge.com:/tmp/cvs-serv3230/devel

Modified Files:
    git-10.8.info git-archimport.info git-cvsimport.info 
    git-remote-mediawiki-10.8.info git-remote-mediawiki.info 
    git-send-email-10.8.info git-send-email.info git-svn-10.8.info 
    git-svn.info git.info 
Log Message:
New upstream git 1.8.4.1.

Index: git-send-email.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-send-email.info,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -d -r1.50 -r1.51
--- git-send-email.info 25 Aug 2013 13:34:21 -0000   1.50
+++ git-send-email.info 11 Oct 2013 00:45:03 -0000   1.51
@@ -1,6 +1,6 @@
 Info2:<<
 Package: git-send-email
-Version: 1.8.4
+Version: 1.8.4.1
 Revision: 1
 Type: pm 5.12.3
 Distribution: 10.7
@@ -15,12 +15,12 @@
 <<
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 CompileScript: echo "Nothing to compile."
 

Index: git-archimport.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-archimport.info,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -d -r1.50 -r1.51
--- git-archimport.info 25 Aug 2013 13:34:21 -0000   1.50
+++ git-archimport.info 11 Oct 2013 00:45:02 -0000   1.51
@@ -1,16 +1,16 @@
 Package: git-archimport
-Version: 1.8.4
+Version: 1.8.4.1
 Revision: 1
 Description: Tool to import an arch repository into git
 Depends: git (>= %v), arch-tla
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 CompileScript: echo "Nothing to compile."
 

Index: git-svn-10.8.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-svn-10.8.info,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -d -r1.28 -r1.29
--- git-svn-10.8.info  25 Aug 2013 13:34:22 -0000   1.28
+++ git-svn-10.8.info  11 Oct 2013 00:45:03 -0000   1.29
@@ -1,6 +1,6 @@
 Info2:<<
 Package: git-svn
-Version: 1.8.4
+Version: 1.8.4.1
 Revision: 1+10.8
 Type: pm 5.12.4
 Distribution: 10.8
@@ -13,12 +13,12 @@
 <<
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: 
e3720f56e18a5ab8ee1871ac9cfiles/git-manpages-%v.tar.gz0.8.info,v30.177]’²í±¨+r9+àÐÿPÑÿuºí±¨+€Ú+Õ²¨+’È
³¨+PÑÿ€à,³¨+@ÆÿÅÿkÐí±¨+6 
èè!è!àÐÿPÑÿx„
³¨+@Çÿ’²í±¨+†Ðí±¨+àÐÿ`²í±¨+ÑÿÀn³¨+uºí±¨+pn³¨+Øtn³¨+¨yn³¨+€Ú+x„
³¨+@ÇÿÆÿkÐí±¨+à!à!àÐÿPÑÿHN겨+
 
Èÿ’²í±¨+†Ðí±¨+àÐÿ`²í±¨+ÑÿÑÿÑÿ8Û²¨+Œp˜PÑÿuºí±¨+€Ú+
 
ÈÿðÆÿkÐí±¨+GHIJKMNOPàÐÿPÑÿHÁ²¨+ÀÉÿ’²í±¨+†Ðí±¨+àÐÿ0n³¨+uºí±¨+
³¨+ 
9ž²¨+pn³¨+Øtn³¨+¨yn³¨+€Ú+HÁ²¨+ÀÉÿÈÿkÐí±¨+8Á²¨+ÀÉÿ0ÈÿkÐí±¨+(Á²¨+ÀÉÿ`ÈÿkÐí±¨+Á²¨+ÀÉÿÈÿkÐí±¨+
  
¨~n³¨+uºí±¨+¨yn³¨+ÃÿŠˆž²¨+e¹í±¨+Øtn³¨+0Éÿyˆž²¨+e¹í±¨+pn³¨+`ÉÿZˆž²¨+e¹í±¨+Ø4ž²¨+
³¨+ 9ž²¨+pn³¨+ؔ
³¨+Øtn³¨+¨yn³¨+€Ú+8Û²¨+ýi²¨+PÑÿp˝²¨+ËÿàÉÿkÐí±¨+5678:<=>?@BDàÐÿPÑÿ
 
g²¨+PÑÿuºí±¨+Õ²¨+Éÿýi²¨+e¹í±¨+Õ²¨+Õ_@fÆS
 Qöl±íì6²¨+PÑÿ g²¨+ 
ÌÿðÊÿkÐí±¨+u]ÞÓ    4Q 
÷U^Qʉ§¶uª¹ñìò*ēvàÐÿPÑÿHN3²¨+0Îÿ’²í±¨+†Ðí±¨+àÐÿ`²í±¨+ÑÿÑÿÑÿŸ
³¨+uºí±¨+ؔ
³¨+ ™
³¨+€Ú+0ÎÿàËÿkÐí±¨+8N3²¨+0ÎÿÌÿkÐ72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 CompileScript: echo "Nothing to compile."
 

Index: git-svn.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-svn.info,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -d -r1.52 -r1.53
--- git-svn.info    25 Aug 2013 13:34:22 -0000   1.52
+++ git-svn.info    11 Oct 2013 00:45:03 -0000   1.53
@@ -1,6 +1,6 @@
 Info2:<<
 Package: git-svn
-Version: 1.8.4
+Version: 1.8.4.1
 Revision: 1
 Type: pm 5.12.3
 Distribution: 10.7
@@ -13,12 +13,12 @@
 <<
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 CompileScript: echo "Nothing to compile."
 

Index: git-10.8.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-10.8.info,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -d -r1.33 -r1.34
--- git-10.8.info    5 Sep 2013 21:47:37 -0000    1.33
+++ git-10.8.info    11 Oct 2013 00:45:01 -0000   1.34
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info2:<<
 Package: git
-Version: 1.8.4
-Revision: 2+10.8
+Version: 1.8.4.1
+Revision: 1+10.8
 Type: pm 5.12.4
 Distribution: 10.8
 
@@ -28,12 +28,12 @@
 Conflicts: git-cvsimport (<< 1.7.2.3-1002), git-archimport (<< 1.7.2.3-1002), 
git-svn (<< 1.7.2.3-1002)
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 PatchFile: %n.patch
 PatchFile-MD5: 94888883d974322ec4801de649289b1a

Index: git-remote-mediawiki.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-remote-mediawiki.info,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -d -r1.2 -r1.3
--- git-remote-mediawiki.info  5 Sep 2013 21:47:37 -0000    1.2
+++ git-remote-mediawiki.info  11 Oct 2013 00:45:02 -0000   1.3
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info2:<<
 Package: git-remote-mediawiki
-Version: 1.8.4
-Revision: 2
+Version: 1.8.4.1
+Revision: 1
 Type: pm 5.12.3
 Distribution: 10.7
 
@@ -24,7 +24,7 @@
 <<
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 
 PatchFile: git.patch
 PatchFile-MD5: 94888883d974322ec4801de649289b1a

Index: git-send-email-10.8.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-send-email-10.8.info,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -d -r1.27 -r1.28
--- git-send-email-10.8.info  25 Aug 2013 13:34:21 -0000   1.27
+++ git-send-email-10.8.info  11 Oct 2013 00:45:03 -0000   1.28
@@ -1,6 +1,6 @@
 Info2:<<
 Package: git-send-email
-Version: 1.8.4
+Version: 1.8.4.1
 Revision: 1+10.8
 Type: pm 5.12.4
 Distribution: 10.8
@@ -15,12 +15,12 @@
 <<
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 CompileScript: echo "Nothing to compile."
 

Index: git-cvsimport.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-cvsimport.info,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -d -r1.50 -r1.51
--- git-cvsimport.info 25 Aug 2013 13:34:21 -0000   1.50
+++ git-cvsimport.info 11 Oct 2013 00:45:02 -0000   1.51
@@ -1,16 +1,16 @@
 Package: git-cvsimport
-Version: 1.8.4
+Version: 1.8.4.1
 Revision: 1
 Description: Tool to import a CVS repository into git
 Depends: git (>= %v), cvsps
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 CompileScript: echo "Nothing to compile."
 

Index: git-remote-mediawiki-10.8.info
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git-remote-mediawiki-10.8.info,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -d -r1.2 -r1.3
--- git-remote-mediawiki-10.8.info   5 Sep 2013 21:47:37 -0000    1.2
+++ git-remote-mediawiki-10.8.info   11 Oct 2013 00:45:02 -0000   1.3
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info2:<<
 Package: git-remote-mediawiki
-Version: 1.8.4
-Revision: 2+10.8
+Version: 1.8.4.1
+Revision: 1+10.8
 Type: pm 5.12.4
 Distribution: 10.8
 
@@ -24,7 +24,7 @@
 <<
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 
 PatchFile: git.patch
 PatchFile-MD5: 94888883d974322ec4801de649289b1a

Index: git.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel/git.info,v
retrieving revision 1.60
retrieving revision 1.61
diff -u -d -r1.60 -r1.61
--- git.info  5 Sep 2013 21:47:37 -0000    1.60
+++ git.info  11 Oct 2013 00:45:03 -0000   1.61
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info2:<<
 Package: git
-Version: 1.8.4
-Revision: 2
+Version: 1.8.4.1
+Revision: 1
 Type: pm 5.12.3
 Distribution: 10.7
 
@@ -28,12 +28,12 @@
 Conflicts: git-cvsimport (<< 1.7.2.3-1002), git-archimport (<< 1.7.2.3-1002), 
git-svn (<< 1.7.2.3-1002)
 
 Source: http://git-core.googlecode.com/files/git-%v.tar.gz
-Source-MD5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
+Source-MD5: 5d8c89ad312ca0b0e603259c9357e6b8
 Source2: http://git-core.googlecode.com/files/git-htmldocs-%v.tar.gz
-Source2-MD5: a6d0c7b41aca4b5c2fb70eac091d5a98
+Source2-MD5: bc2ef0535f7b65eb1ed86eb4afabe865
 Source2ExtractDir: doc
 Source3: http://git-core.googlecode.com/files/git-manpages-%v.tar.gz
-Source3-MD5: e3720f56e18a5ab8ee1871ac9c72ca7c
+Source3-MD5: d3f87251966f2bfabdad428b781fef4f
 
 PatchFile: %n.patch
 PatchFile-MD5: 94888883d974322ec4801de649289b1a


------------------------------------------------------------------------------
October Webinars: Code for Performance
Free Intel webinars can help you accelerate application performance.
Explore tips for MPI, OpenMP, advanced profiling, and more. Get the most from 
the latest Intel processors and coprocessors. See abstracts and register >
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=60134071&iu=/4140/ostg.clktrk
_______________________________________________
Fink-commits mailing list
Fink-commits@lists.sourceforge.net
http://news.gmane.org/gmane.os.apple.fink.cvs

Reply via email to