Update of /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs
In directory vz-cvs-3.sog:/tmp/cvs-serv5430

Modified Files:
    db3.info db42.info db43.info db44.info db47.info db48.info 
    db51.info 
Log Message:
Add db53-aes package. Not bothering with the non-crypto version anymore.


Index: db43.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db43.info,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -d -r1.8 -r1.9
--- db43.info  15 Oct 2010 20:38:42 -0000   1.8
+++ db43.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.9
@@ -1,6 +1,6 @@
 Package: db43
 Version: 4.3.29
-Revision: 1007
+Revision: 1008
 CustomMirror: <<
 nam-US: http://download-east.oracle.com/berkeley-db/
 nam-US: http://download-west.oracle.com/berkeley-db/
@@ -17,7 +17,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -29,7 +30,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Depends: db43-shlibs (= %v-%r) | db43-ssl-shlibs (=%v-%r)
 BuildDependsOnly: true

Index: db42.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db42.info,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -d -r1.10 -r1.11
--- db42.info  2 Jan 2012 19:54:27 -0000    1.10
+++ db42.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.11
@@ -1,6 +1,6 @@
 Package: db42
 Version: 4.2.52
-Revision: 1023
+Revision: 1024
 Distribution: 10.4, 10.5
 CustomMirror: <<
 nam-US: http://download-east.oracle.com/berkeley-db/
@@ -18,7 +18,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -30,7 +31,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Depends: db42-shlibs (= %v-%r) | db42-ssl-shlibs (=%v-%r)
 BuildDepends: fink (>= 0.24.12-1)

Index: db44.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db44.info,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -d -r1.8 -r1.9
--- db44.info  15 Oct 2010 20:38:42 -0000   1.8
+++ db44.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.9
@@ -1,6 +1,6 @@
 Package: db44
 Version: 4.4.20
-Revision: 1008
+Revision: 1009
 CustomMirror: <<
 nam-US: http://download-east.oracle.com/berkeley-db/
 nam-US: http://download-west.oracle.com/berkeley-db/
@@ -17,7 +17,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -29,7 +30,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-es, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,y-db//libs/db44.info,ve.com 
[172.29.30.179]ñ•óÿ€EÇD+ç•óÿ"ÆD+ò‡ÆD+€ñ•óÿðñ•óÿóÆD+€*ÆD+è'ÆD+’ø"ÇD+ðñ•óÿ€EÇD+ç•óÿÐå•óÿëÆD+6
 
èè!è!€ñ•óÿðñ•óÿx´"ÇD+è•óÿ"ÆD+ÆD+€ñ•óÿðÆD+¿ñ•óÿÀ¯†ÇD+óÆD+ †ÇD+ؤ†ÇD+¨©†ÇD+€*ÆD+x´"ÇD+è•óÿÐæ•óÿëÆD+à!à!€ñ•óÿðñ•óÿÈ}ÇD+àè•óÿ"ÆD+ÆD+€ñ•óÿðÆD+¿ñ•óÿ°ñ•óÿ¨ñ•óÿ'ÆD+Œp˜ðñ•óÿóÆD+€*ÆD+àè•óÿ°ç•óÿëÆD+GHIJKMNOP€ñ•óÿðñ•óÿH5ÙÆD+€ê•óÿ"ÆD+ÆD+€ñ•óÿ0¯†ÇD+óÆD+À"ÇD+ i¶ÆD+ †ÇD+ؤ†ÇD+¨©†ÇD+€*ÆD+H5ÙÆD+€ê•óÿÀè•óÿëÆD+85ÙÆD+€ê•óÿðè•óÿëÆD+(5ÙÆD+€ê•óÿ
 é•óÿëÆD+5ÙÆD+€ê•óÿPé•óÿëÆD+ 
¨®†ÇD+óÆD+¨©†ÇD+Ðã•óÿŠ¸¶ÆD+æÆD+ؤ†ÇD+ðé•óÿy¸¶ÆD+æÆD+ †ÇD+
 
ê•óÿZ¸¶ÆD+æÆD+Ød¶ÆD+À"ÇD+ i¶ÆD+ †ÇD+ØÄ"ÇD+ؤ†ÇD+¨©†ÇD+€*ÆD+'ÆD+=‚ÆD+ðñ•óÿpûµÆD+Ðë•óÿ ê•óÿëÆD+5678:<=>?@BD€ñ•óÿðñ•óÿà=ÆD+ðñ•óÿóÆD+è'ÆD+Pê•óÿ=‚ÆD+æÆD+è'ÆD+Õ_@fÆS
 
Qöl±íÁSNÆD+ðñ•óÿà=ÆD+àì•óÿ°ë•óÿëÆD+u]ÞÓ
   
4Q ÷U^Qʉ§¶uª¹ñìò*ēv´Ò‡ÆD+0ó•óÿFÐéÇD+FÐéÇD+?%…ÆD+ðò•óÿ€ñ•óÿî•óÿ¿ñ•óÿ°ñ•óÿ¨ñ•óÿpô•óÿBÐéÇD+@ó•óÿØÄ"ÇD+ É"ÇD+€*ÆD+ÿÿÿÿÿÿÿÿBÐéÇD+øñ•óÿëÆaes,
 db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Depends: db44-shlibs (= %v-%r) | db44-aes-shlibs (=%v-%r)
 BuildDepends: fink (>= 0.26.2)

Index: db47.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db47.info,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -d -r1.5 -r1.6
--- db47.info  14 Oct 2010 23:28:58 -0000   1.5
+++ db47.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.6
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info4: <<
 Package: db47%type_pkg[-64bit]
 Version: 4.7.25
-Revision: 7
+Revision: 8
 Type: -64bit (boolean)
 Architecture: ( %type_raw[-64bit] = -64bit ) powerpc, ( %type_raw[-64bit] = 
-64bit ) i386
 CustomMirror: <<
@@ -20,7 +20,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -32,7 +33,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Depends: db47%type_pkg[-64bit]-shlibs (= %v-%r) | 
db47-aes%type_pkg[-64bit]-shlibs (=%v-%r), ( %type_raw[-64bit] = -64bit ) 
64bit-cpu
 BuildDepends: fink (>= 0.26.2)

Index: db3.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db3.info,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -d -r1.11 -r1.12
--- db3.info  2 Jan 2012 20:01:34 -0000    1.11
+++ db3.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.12
@@ -1,6 +1,6 @@
 Package: db3
 Version: 3.3.11
-Revision: 1034
+Revision: 1035
 Distribution: 10.4, 10.5
 CustomMirror: <<
 nam-US: http://download-east.oracle.com/berkeley-db/
@@ -20,7 +20,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -32,7 +33,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Provides: db
 Depends: db3-shlibs (= %v-%r)

Index: db51.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db51.info,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -d -r1.4 -r1.5
--- db51.info  5 Nov 2011 02:51:30 -0000    1.4
+++ db51.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.5
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info4: <<
 Package: db51%type_pkg[-64bit]
 Version: 5.1.29
-Revision: 1
+Revision: 2
 Type: -64bit (boolean)
 Architecture: ( %type_raw[-64bit] = -64bit ) powerpc, ( %type_raw[-64bit] = 
-64bit ) i386
 CustomMirror: <<
@@ -20,7 +20,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -32,7 +33,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Depends: db51%type_pkg[-64bit]-shlibs (= %v-%r) | 
db51-aes%type_pkg[-64bit]-shlibs (=%v-%r), ( %type_raw[-64bit] = -64bit ) 
64bit-cpu
 BuildDepends: fink (>= 0.26.2)

Index: db48.info
===================================================================
RCS file: /cvsroot/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/libs/db48.info,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -d -r1.2 -r1.3
--- db48.info  14 Oct 2010 04:54:43 -0000   1.2
+++ db48.info  17 Jan 2012 17:20:01 -0000   1.3
@@ -1,7 +1,7 @@
 Info4: <<
 Package: db48%type_pkg[-64bit]
 Version: 4.8.30
-Revision: 2
+Revision: 3
 Type: -64bit (boolean)
 Architecture: ( %type_raw[-64bit] = -64bit ) powerpc, ( %type_raw[-64bit] = 
-64bit ) i386
 CustomMirror: <<
@@ -20,7 +20,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
  <<
 Conflicts: <<
  db, db3, db31 (<< 3.1.17-8),
@@ -32,7 +33,8 @@
  db47-aes, db47, db47-aes-64bit, db47-64bit,
  db48-aes, db48, db48-aes-64bit, db48-64bit,
  db50-aes, db50, db50-aes-64bit, db50-64bit,
- db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit
+ db51-aes, db51, db51-aes-64bit, db51-64bit,
+ db53-aes, db53-aes-64bit
 <<
 Depends: db48%type_pkg[-64bit]-shlibs (= %v-%r) | 
db48-aes%type_pkg[-64bit]-shlibs (=%v-%r), ( %type_raw[-64bit] = -64bit ) 
64bit-cpu
 BuildDepends: fink (>= 0.26.2)


------------------------------------------------------------------------------
Keep Your Developer Skills Current with LearnDevNow!
The most comprehensive online learning library for Microsoft developers
is just $99.99! Visual Studio, SharePoint, SQL - plus HTML5, CSS3, MVC3,
Metro Style Apps, more. Free future releases when you subscribe now!
http://p.sf.net/sfu/learndevnow-d2d
_______________________________________________
Fink-commits mailing list
Fink-commits@lists.sourceforge.net
http://news.gmane.org/gmane.os.apple.fink.cvs

Reply via email to