aha, takze stlpec pri pouziti TAB bude zacinat na 27 ako ukazuje hodnota v
zatvorke ?
[url=https://i.postimg.cc/CS8Vzn32/capture-005-11042021-144718.png][img]https://
i.postimg.cc/VdH4rYt5/capture-005-11042021-144718.png[/img][/url]

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?4,75242,75246>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem