Panduan Lengkap Bermain Gitar

Walaupun saya sudah sedikit berumur
tetapi saya masih ada keinginan untuk
bermain gitar. Panduan ini memang
sudah lama saya cari kerana saya
tiada masa untuk ke kelas muzik.
Isi kandungan panduan ini cukup
lengkap dengan gambar-gambar yang
membantu saya memahami cara untuk
bermain gitar.


http://tinyurl.com/belajar-gitar

http://tinyurl.com/belajar-gitar

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to free-malaysia-classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
free-malaysia-classified+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/free-malaysia-classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke