https://jenkins.FreeBSD.org/job/FreeBSD_HEAD/855/------------------------------------------
[...truncated 49018 lines...]
--- obj_subdir_usr.sbin/wpa/wpa_passphrase ---
===> usr.sbin/wpa/wpa_passphrase (obj)
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libserf ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libserf
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libserf
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_diff ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_diff (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_client ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_delta ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_client ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_client
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_client
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_delta ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_delta
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_delta
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_fs (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_fs ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_fs (obj)
--- obj_subdir_usr.sbin ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/wpa_passphrase
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/wpa_passphrase
--- obj_subdir_usr.sbin/wpa/hostapd ---
===> usr.sbin/wpa/hostapd (obj)
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_diff ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_diff
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_diff
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_util ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_util (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_fs ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_x ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_x (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_fs ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_fs
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_fs
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_ra (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_util ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_util
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_util
--- obj_subdir_usr.sbin ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_local ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_local (obj)
--- obj_subdir_usr.sbin ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/hostapd
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/hostapd
--- obj_subdir_usr.sbin/wpa/hostapd_cli ---
===> usr.sbin/wpa/hostapd_cli (obj)
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_x ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_x ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_x
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_fs_x
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnbench ---
===> usr.bin/svn/svnbench (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svndumpfilter ---
===> usr.bin/svn/svndumpfilter (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_local ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_local
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_local
--- obj_subdir_usr.sbin ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_serf ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_serf (obj)
--- obj_subdir_usr.sbin ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/hostapd_cli
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/hostapd_cli
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnbench ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.sbin ---
--- obj_subdir_usr.sbin/wpa/ndis_events ---
===> usr.sbin/wpa/ndis_events (obj)
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svndumpfilter ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnbench ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnbench
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnbench
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svndumpfilter ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svndumpfilter
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svndumpfilter
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnfsfs ---
===> usr.bin/svn/svnfsfs (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnlook ---
===> usr.bin/svn/svnlook (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_serf
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_serf
--- obj_subdir_usr.sbin ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_svn ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_svn (obj)
--- obj_subdir_usr.sbin ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/ndis_events
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.sbin/wpa/ndis_events
--- obj_subdir_usr.bin ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnfsfs ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnlook ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnfsfs ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnfsfs
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnfsfs
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnlook ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnlook
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnlook
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnserve ---
===> usr.bin/svn/svnserve (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnsync ---
===> usr.bin/svn/svnsync (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnversion ---
===> usr.bin/svn/svnversion (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_svn
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_ra_svn
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_repos ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_repos (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnserve ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnsync ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnversion ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnserve ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnserve
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnserve
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnsync ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnsync
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnsync
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnversion ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnversion
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnversion
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnmucc ---
===> usr.bin/svn/svnmucc (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnrdump ---
===> usr.bin/svn/svnrdump (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_subr ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_subr (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_repos ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_repos
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_repos
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_wc ---
===> usr.bin/svn/lib/libsvn_wc (obj)
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnmucc ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnrdump ---
--- obj ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnmucc ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnmucc
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnmucc
--- obj_subdir_usr.bin/svn/svnrdump ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnrdump
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/svnrdump
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib ---
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_subr ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_subr
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_subr
--- obj_subdir_usr.bin/svn/lib/libsvn_wc ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_wc
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/usr.bin/svn/lib/libsvn_wc
--- _build-tools ---
--------------------------------------------------------------
>>> stage 2.3: build tools
--------------------------------------------------------------
cd /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src; 
MAKEOBJDIRPREFIX=/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj INSTALL="sh 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tools/install.sh" 
TOOLS_PREFIX=/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp
 
PATH=/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp/legacy/usr/sbin:/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp/legacy/usr/bin:/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp/legacy/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
 
WORLDTMP=/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp
 MAKEFLAGS="-m /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tools/build/mk -j 4 -J 
15,16 -m /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/share/mk" 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/make.amd64/bmake
 -f Makefile.inc1 TARGET=amd64 TARGET_ARCH=amd64 DESTDIR= 
BOOTSTRAPPING=1001000 SSP_CFLAGS= -DNO_LINT -DNO_CPU_CFLAGS MK_WARNS=no 
MK_CTF=no MK_CLANG_EXTR
 AS=no MK_CLANG_FULL=no MK_LLDB=no MK_TESTS=no build-tools
--- build-tools_bin/csh ---
--- build-tools_bin/sh ---
--- build-tools_lib/ncurses/ncurses ---
--- build-tools_lib/ncurses/ncursesw ---
--- build-tools_bin/csh ---
===> bin/csh (obj,build-tools)
--- build-tools_bin/sh ---
===> bin/sh (obj,build-tools)
--- build-tools_lib/ncurses/ncurses ---
===> lib/ncurses/ncurses (obj,build-tools)
--- build-tools_lib/ncurses/ncursesw ---
===> lib/ncurses/ncursesw (obj,build-tools)
--- build-tools_bin/sh ---
--- obj ---
--- mknodes.o ---
--- build-tools_bin/csh ---
--- obj ---
--- build-tools_bin/sh ---
cc -O2 -pipe -DSHELL -I. -I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/bin/sh -g 
-std=gnu99 -Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp/legacy/usr/include
 
-L/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/obj/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/tmp/legacy/usr/lib
 /builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/bin/sh/mknodes.c -o mknodes.o
--- build-tools_lib/ncurses/ncurses ---
--- obj ---
--- build-tools_bin/csh ---
--- sh.err.h ---
grep 'ERR_' 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/bin/csh/../../contrib/tcsh/sh.err.c | grep 
'^#define' >> sh.err.h
--- build-tools_lib/ncurses/ncursesw ---
--- obj ---
--- build-tools_lib/ncurses/ncurses ---
--- hashsize.h ---
sh 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/lib/ncurses/ncurses/../../../contrib/ncurses/include/MKhashsize.sh
 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/lib/ncurses/ncurses/../../../contrib/ncurses/include/Caps
 > hashsize.h
--- build-tools_lib/ncurses/ncursesw ---
--- hashsize.h ---
sh 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/lib/ncurses/ncursesw/../../../contrib/ncurses/include/MKhashsize.sh
 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD/src/lib/ncurses/ncursesw/../../../contrib/ncurses/include/Caps
 > hashsize.h
Resuming build at Fri Nov 04 14:47:41 GMT 2016 after Jenkins restart
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: ???
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Waiting to resume part of FreeBSD_HEAD #855: jenkins-10.freebsd.org is offline
Ready to run at Thu Nov 10 04:43:31 GMT 2016
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] node
Running on master in /usr/local/jenkins/workspace/FreeBSD_HEAD
[Pipeline] {
[Pipeline] step
_______________________________________________
freebsd-current@freebsd.org mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-current
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-current-unsubscr...@freebsd.org"

Reply via email to