!!!!!
Part-Time Job!! สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ทำงานประจำ
คุณต้องการงานแบบนี้บ้างไหม…??
-งาน parttime ทำงานที่บ้านได้ ถ้าคุณใช้ Internet เป็น 
-ทำงานเพียงวันละ 2-3 ชม. 
-รายได้ 5,000 – 15,000 บาท 
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำหรือยังไม่มีงานทำ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้ว่างงาน 
หรือผู้ที่ยังพอมีเวลาว่างจากงานประจำ
มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. มีทัศนคติที่ดี
2. พร้อมที่จะเรียนรู้ เนื่องจากเป็นระบบใหม่จึงต้องให้มีการอบรมให้ตามความเหมาะสม 
3. ต้องการที่จะทำงานอย่างจริงจัง อยากที่จะเปลี่ยนฐานะทางการเงินของตนเอง 
และอยากมีรายได้จากการทำงานตรงนี้จริงๆ ทุกอย่างเป็นไปได้ ใน

http://www.geocities.com/getchances2000/
อย่า !…………….. เป็นแค่เพียงคนที่นั่งรอโอกาส

To Unsubscribe: send mail to [EMAIL PROTECTED]
with "unsubscribe freebsd-current" in the body of the message

Reply via email to