�омп�е��о�� вин�ов�е дизел�н�е, �лек��и�е�кие
        и �оп����в���ее обо��дование
  по низким �енам о� л���и� п�оизводи�елей!


                [6593736.jpg]
             Цена 37 000 ��блей

  ��ом��ленн�й по��невой комп�е��о�
  Comprag Recom RCW-1-270 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 520 л/мин
  �авление 10 ба�
  � е�иве� 270 ли��ов

                [6593737.jpg]
             Цена 144 900 ��блей


  �ин�овой комп�е��о� ��а�иона�н�й
  Comprag �07 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 900 л/мин
  �авление 10 ба�

                [6593738.jpg]
             Цена 187 900 ��блей


  �ин�овой комп�е��о� на �е�иве�е
  Comprag �R15 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 1800 л/мин
  �авление 10 ба�
  � е�иве� 270 ли��ов

                [6593735.jpg]

             Цена 22 500 ��блей

  � е��иже�а�о�н�й о���и�ел�
  Comprag RDX04 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 400 л/мин
  То�ка �о�� +3оС

                [6593790.jpg]
    � е�иве�� ве��икал�н�е Comprag (�е�мани�/� Ф)
       270 ли��ов, 10 ба� �ена 19 300 ��блей
       500 ли��ов, 10 ба� �ена 22 600 ��блей
       900 ли��ов, 10 ба� �ена 45 000 ��блей


                [6593740.jpg]

            Цена о� 2 500 ��блей

     �аги���ал�н�е �ил���� Comprag (�е�мани�/� Ф)
      � ме�алли�е�ком ко�п��е � �ил������им
               �лемен�ом
             бол��ой пло�ади

                [6593742.jpg]
         Цена без �а��и 489 700 ��блей
        Цена на кол��а� 505 000 ��блей

  �изел�н�й вин�овой комп�е��о�
  Comprag PORTA 3 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 3 м3/мин
  �авление 7 ба�
  �од�оди� дл� дв�� о�бойн�� моло�ков

                [6593743.jpg]
         Цена без �а��и 533 700 ��блей
        Цена на кол��а� 555 000 ��блей

  �изел�н�й вин�овой комп�е��о�
  Comprag PORTA 5 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 5 м3/мин
  �авление 7 ба�
  �од�оди� дл� ���� о�бойн�� моло�ков

                [6593791.jpg]
         Цена без �а��и 775 000 ��блей
        Цена на кол��а� 815 000 ��блей

  �изел�н�й вин�овой комп�е��о�
  Comprag PORTA 10 (�е�мани�/� Ф)
  ��оизводи�ел�но��� 10 м3/мин
  �авление 7 ба�
  �од�оди� дл� о�бойн�� моло�ков,
  �е�оноломов, пе�ко����йн�� аппа�а�ов

                [6593739.jpg]

             Цена 51 000 ��блей

  �е�ко����йн�й аппа�а� Contracor DBS 100
  (�е�мани�)
  ��и�ае� до 37 м2/�а�
  �б��м бака 100 ли��ов
  ��б�е аб�азив�

                [6593792.jpg]
             Цена 154 000 ��блей


  �е�ко����йна� каме�а Contracor ECO 80S (�е�мани�/� Ф)
  � азли�н�е комплек�а�ии и
  п�оизводи�ел�но���
  ��б�е аб�азив�

                [6593734.jpg]

             Цена 8 600��блей

  �а�и�н�й �лем пе�ко����й�ика
  Contracor Comfort (�е�мани�)
  � п�ин�ди�ел�ной пода�ей возд��а

        �б�а�ай�е�� по л�б�м воп�о�ам:

            7 \ 49 9 \ ƼƼ3 � �7¬ Ч 9
_______________________________________________
freebsd-users-jp@freebsd.org mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-users-jp
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-users-jp-unsubscr...@freebsd.org"

メールによる返信