$B>.6b4]$G$9!#(B

$B%^%K%e%"%k$NCV$->l=j$K4V0c$$$,$"$j$^$7$?!#(B

6.1-RELEASE $BF|K\8l%^%K%e%"%k$N(B package $B$O(B
http://home.jp.freebsd.org/~kogane/JMAN/ja-man-doc-6.1.20070105.tbz
$B$K$"$j$^$9!#(B

FreeBSD $BG[I[%U%!%$%k$N(B catpages $B7A<0$N(B package 
$B$bMQ0U$7$^$7$?!#(B
http://home.jp.freebsd.org/~kogane/JMAN/ja-cat-doc-6.1.20070105.tbz
$B$K$"$j$^$9!#(B

$B$G$9!#(B

>Date: Fri, 5 Jan 2007 22:38:44 +0900 (JST)
>From: [EMAIL PROTECTED] (Nobuyuki Koganemaru)
>
>$B>.6b4]$G$9!#(B
>
>6.1-RELEASE $BMQ$N%^%K%e%"%k$NK]Lu$,$9$Y$F(B ($BL$K]Lu$N$b$N$O$"$j$^$;$s(B)
>$B40N;$7$^$7$?!#(B
>
>$B$3$N(B 6.1-RELEASE $B$O(B jpman 
>$B$H$7$F$OL$::1\$G!">.6b4]$,JT=8$7$?$b$N$G$9!#(B
>
>$B$3$l$i$N%^%K%e%"%k$O(B FreeBSD $BF|K\8l%^%K%e%"%k8!:w(B
>http://www.jp.freebsd.org/man-jp/search.html
>$B$N(B 6.1-RELEASE-K "$BL$::1\$N;d2HHG(B 
>($B>.6b4]$,JT=8$7$F$^$H$a$?$b$N(B)" $B$G$b(B
>$B8!:w$G$-$^$9!#(B
>
>6.1-RELEASE $BF|K\8l%^%K%e%"%k$N(B package $B$O(B
>http://home.jp.freebsd.org/~kogane/JMAN5/ja-man-doc-6.1.20070105.tbz
>$B$K$"$j$^$9!#(B
>
>FreeBSD $BG[I[%U%!%$%k$N(B catpages $B7A<0$N(B package 
>$B$bMQ0U$7$^$7$?!#(B
>http://home.jp.freebsd.org/~kogane/JMAN5/ja-cat-doc-6.1.20070105.tbz
>$B$K$"$j$^$9!#(B
>
>$B$3$l$r(B pkg_add $B$G%$%s%9%H!<%k$7$?8e!"(B/etc/manpath.config $B$K(B
> MANPATH_MAP   /bin          /usr/share/man/ja
> MANPATH_MAP   /usr/bin        /usr/share/man/ja
>$B$rDI2C$9$l$P!"FC$KF|K\8l(B groff$B!"F|K\8l(B man 
>$B%3%^%s%I$rDI2C$7$J$/$F$bF|K\8l(B
>$B%^%K%e%"%k$rI=<([EMAIL PROTECTED]<%8%c$H$7$F$O(B jless 
>$B$r%$%s%9%H!<%k$7$F(B
>$B$$$?$[$&$,$h$$$G$7$g$&!#(B
>
>$B0JA0$NHG$r%$%s%9%H!<%k$7$F$$$k>l9g$O!"(Bpkg_delete $B$G:o=|$9$k$+!"(B
>pkg_add $B$K(B -f $B%*%W%7%g%s$rIU$1$F<B9T$9$l$P%$%s%9%H!<%k$G$-$^$9!#(B
>
>========================================================================
>$B%;%-%e%j%F%#$K$D$$$F(B: $B0lHLE*$K(B FreeBSD 
>$B$NG[I[%U%!%$%k$G$J$$!"Bh(B 3 $B<T$,:[EMAIL PROTECTED](B
>$B$7$?%Q%C%1!<%8$r0B0W$K%$%s%9%H!<%k(B (pkg_add) $B$9$k$N$O4m81$G$9!#(B
>$B%&%#%k%9!"%o!<%`$,;E3]$1$i$l$F$$$k$+$b$7$l$^$;$s!#$7$+$7!"K\%Q%C%1!<%8$NFb(B
>$BMF$r(B (tar $B%3%^%s%I$G(B) 
>$B8+$l$P%^%K%e%"%k$N%U%!%$%k$N$_$H$$$&$3$H$,3NG'$G$-$^(B
>$B$9$N$G!"0B?4$7$F%$%s%9%H!<%k$7$F$/[EMAIL PROTECTED](B
>========================================================================
>
>$B$3$N%^%K%e%"%k$K4X$7$F!"LdBj$J$I$"$j$^$7$?$i!"(Bjpman 
>$B%W%m%8%'%/%H$G$O$J$/!";d(B
>$B08(B [EMAIL PROTECTED] $B$K$*4j$$$7$^$9!#(B
>
>Web $B%Z!<%8(B http://www.koganemaru.co.jp $B$+$i$b$?$I$l$^$9!#(B

--
($BM-(B)$B>.6b4]%3%s%T%e!<%?%(%s%8%K%"%j%s%0%5!<%S%9(B 
($BJ!2,8)BgLn>k;T(B)
    $B>.6b4](B $B?.9,(B (Nobuyuki Koganemaru)
E-Mail: [EMAIL PROTECTED]
E-Mail: [EMAIL PROTECTED]
E-Mail: [EMAIL PROTECTED]
URL: http://www.koganemaru.co.jp

メールによる返信