At Tue, 01 Apr 2008 21:25:40 +0900,
Dobashi.M wrote:
> scim-helper-manager.core

% gdb -core scim-helper-manager.core
(gdb) bt
#0 0x289e5e01 in ?? ()
#1 0x284f6200 in ?? ()
#2 0x28e696ae in ?? ()
#3 0x00000006 in ?? ()
#4 0x284f8800 in ?? ()
...
でしたので;

...scim/work/scim-1.4.7/src/scim-helper-manager
# ./scim-helper-manager
Memory fault

scim_helper_manager_server.cpp の中に
...
void load_helper_modules (void)
...
 std::cerr << i << " Load module: " << mod_list [i] << "\n"; // 追加
...
 std::cerr << " Find " << num << " Helpers:\n"; // 追加
...

として
# ./scim-helper-manager
0 Load module: anthy-imengine-helper
 Find 1 Helpers:
1 Load module: setup
Memory fault

"setup"の module.load が原因のようですので
...
 for (size_t i = 0; i < mod_list.size (); ++i) {
  if (i >= 1) break; // 取り合えず setupを止める
...

とする事で、coreを吐かなくはなります。
-- 
            / Name : Dobashi Mitsuyoshi /
            / E-mail : 
[&#x30E1;&#x30FC;&#x30EB;&#x30A2;&#x30C9;&#x30EC;&#x30B9;&#x4FDD;&#x8B77;] /

メールによる返信